Rezydentura

Procedura po zakwalifikowaniu się do rozpoczęcia specjalizacji przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie:
1. Kontakt z Wydziałem Kształcenia Podyplomowego Lekarzy, tel.: 885 561 416, 665 707 732, 725 707 593 w celu sprawdzenia dostępności miejsc specjalizacyjnych w wybranej dziedzinie medycyny;
2. Rozmowa z Kierownikiem Kliniki, w której zainteresowany chciałby odbywać specjalizację;
3. Złożenie podania do Zastępcy Dyrektora WIM ds. Naukowych wraz z opinią Kierownika Kliniki (pismo składa się w Kancelarii Ogólnej WIM);
4. Po uzyskaniu zgody Zastępcy Dyrektora WIM ds. Naukowych na odbywanie szkolenia specjalizacyjnego, Urząd Wojewódzki występuje w imieniu zainteresowanego lekarza do Dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia Ministerstwa Obrony Narodowej z prośbą o udostępnienie miejsca specjalizacyjnego;
5. Po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora DWSZdr należy zgłosić się do Wydziału Kształcenia Podyplomowego Lekarzy WIM w celu uzupełnienia dokumentów:                                                        
 – oświadczenia kierownika specjalizacji (druk do pobrania);
 – kserokopii otrzymanej zgody Dyrektora DWSZdr;
6. Skontaktować się z Działem Zatrudnienia WIM w celu dopełnienia formalności związanych z podpisaniem umowy o pracę w trybie rezydenckim. Kontakt z Działem Zatrudnienia WIM: tel.: 261 817 726.
Termin załatwiania spraw: Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki. Warunkiem niezwłocznego załatwienia sprawy jest przedstawienie przez osobę zainteresowaną odpowiednich dokumentów.