Państwowy Egzamin Specjalizacyjny

Z dniem 1 maja 2017 roku uruchomiony został System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK), służący do rejestracji kształcenia podyplomowego m.in. lekarzy i lekarzy dentystów.
Z uwagi na nowe przepisy regulujące szkolenie specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów wskazane jest zapoznanie się z komunikatem dostępnym na stronie internetowej >Ministerstwa Zdrowia< .
Dokumenty do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) należy złożyć w terminach:
 - od 1 maja do 31 lipca (sesja jesienna)
-  od 1 października do 31 grudnia (sesja wiosenna)
Prosimy jednak pamiętać, że zgłoszenie można składać tylko i wyłącznie za pośrednictwem SMK.
Egzamin państwowy odbywa się dwa razy w roku:
- sesja wiosenna: od 1 marca do 30 kwietnia
- sesja jesienna: od 1 października do 30 listopada
Konsultacje przed składaniem dokumentacji do PES dla wszystkich lekarzy odbywających specjalizację  w Wojskowym Instytucie Medycznym oraz innych placówkach utworzonych przez MON odbywają się corocznie w okresach:
- marzec-kwiecień (sesja jesienna)
- wrzesień-październik (sesja wiosenna)
Szczegółowe terminy konsultacji przed składaniem dokumentów do PES w zakładce kształcenie podyplomowe/specjalizacje lekarskie/KOMUNIKATY
Wykaz podstawowych czynności, które należy wykonać w celu przystąpienia do PES oraz dokumentów, które lekarz jest zobowiązany przedłożyć przed dopuszczeniem do egzaminu specjalizacyjnego (dotyczy lekarzy, którzy występują o dopuszczenie do egzaminu po raz pierwszy) :
  •  w celu przystąpienia do PES należy założyć konto w SMK (uzyskać potwierdzenie swojej tożsamości czyli uwierzytelnienia, co możliwe jest za pomocą podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (tzw. podpisy elektroniczne) w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352
    i 1579) lub przez właściwą okręgową izbę lekarską lub Naczelną Izbę Lekarską tożsamości osoby, która konto założyła (w tym ostatnim przypadku niezbędna jest osobista wizyta z dokumentem tożsamości we właściwej izbie) oraz weryfikację uprawnień. W przypadku lekarzy dysponujących podpisem elektronicznym proces ten jest automatyczny i odbywa się tylko i wyłącznie w SMK;
  • złożyć wniosek w SMK o potwierdzenie zakończenia szkolenia specjalizacyjnego do MON, a następnie ww. wniosek złożyć w Wydziale Kształcenia Podyplomowego Lekarzy WIM -w formie papierowej wraz z całością dokumentacji poświadczającej odbycie szkolenia:
Dokumenty do PES należy składać w białych nie podpisanych teczkach
1. Podanie o przyjęcie kompletu dokumentów w celu weryfikacji formalnej i merytorycznej przed przystąpieniem do PES (zakładka kształcenie podyplomowe/specjalizacje lekarskie/druki do pobrania druk nr 20);
2. Wniosek o potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji (wydruk wniosku elektronicznego z systemu SMK);
3. Zgłoszenie do weryfikacji formalnej i merytorycznej przed PES (zakładka kształcenie podyplomowe/specjalizacje lekarskie/druki do pobrania druk nr 21);
4.  Karta szkolenia specjalizacyjnego zawierająca:
- decyzję kierownika specjalizacji o zaliczeniu szkolenia specjalizacyjnego odbytego zgodnie z programem;
- wymagane wpisy wraz z potwierdzeniem zaliczenia staży, kolokwiów, dyżurów, itd. przez kierownika specjalizacji.
5. Oryginały wniosków dotyczące: skrócenia, przedłużenia, zmiany miejsca odbywania specjalizacji, zmiany kierownika specjalizacji, trybu odbywania specjalizacji;
6. Indywidualny (szczegółowy) program specjalizacji, ustalony i zaakceptowany przez kierownika specjalizacji, opracowany na podstawie ramowego programu z danej dziedziny (zakładka kształcenie podyplomowe/specjalizacje lekarskie/druki do pobrania druk nr 3);
7. Opinia zawodowa lekarza wystawiona przez kierownika specjalizacji dotycząca uzdolnień i predyspozycji zawodowych, umiejętności manualnych, stosunku do pacjentów i współpracowników, zdolności organizacyjnych i umiejętności pracy w zespole;
8. Indeks wykonywanych zabiegów i procedur medycznych potwierdzony przez kierownika specjalizacji na każdej stronie (zakładka kształcenie podyplomowe/specjalizacje lekarskie/druki do pobrania) wraz z oświadczeniem(zakładka kształcenie podyplomowe/specjalizacje lekarskie/druki do pobrania druk nr 8). Indeks należy złożyć zbindowany lub oprawiony;
9.  Zaświadczenia o ukończonych kursach:
- wymaganych programem specjalizacji (oryginały) w tym kurs „Zdrowie Publiczne”,
- dodatkowych (kserokopie);
Lekarze, którzy rozpoczęli specjalizację począwszy od postępowania 1-31 marca 2013 roku mogą dołączyć zaświadczenie o ukończonym kursie „Zdrowie Publiczne” jeżeli odbyli w trakcie poprzedniej specjalizacji, pod warunkiem, że nie upłynęło 7 lat od zaliczenia kursu do daty rozpoczęcia kolejnej specjalizacji (potwierdzeniem jest duplikat certyfikatu odbycia ww. kursu).
10. Zaświadczenie o znajomości języka obcego wydane przez Studium Języków Obcych Uczelni Medycznej z okresu trwania specjalizacji:
a) uznawane są zaświadczenia o zdaniu egzaminu z języków kongresowych: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego;
b) zaświadczenie o zdanym egzaminie w innej wyższej uczelni jest ważne, jeżeli zostanie potwierdzone przez Studium Języków Obcych jednej z uczelni medycznych;
c) wpis w karcie szkolenia specjalizacyjnego z języka obcego o następującym brzmieniu, podpisany przez kierownika specjalizacji:
W oparciu o zaświadczenie nr ........................... z dnia .........................., wydane przez ........................................................................ potwierdzam praktyczną znajomość języka ............................................ w zakresie rozumienia tekstu pisanego, porozumiewania się oraz pisania tekstów medycznych.;
Zaświadczenie z języka obcego obowiązuje wyłącznie lekarzy, którzy do odbywania szkolenia specjalizacyjnego zakwalifikowali się przed wejściem w życie ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Ustawa ta nie zawiera przepisów obowiązujących lekarzy do wykazania się praktyczną znajomością języka.
11.  Praca naukowa opublikowana w recenzowanym czasopiśmie lub praca poglądowa z zakresu problematyki objętej programem specjalizacji, zbindowana i zaakceptowana przez kierownika specjalizacji (ilość zgodna z programem specjalizacji) ;
12.  Kserokopia dyplomu uzyskania tytułu lekarza i/lub lekarza dentysty (oryginał do wglądu);
13.  Kserokopia dyplomów posiadanych specjalizacji;
14. Kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty (wszystkie strony na których dokonane są jakiekolwiek wpisy), orginał do wglądu;
15.  Osoby ze stopniem naukowym:
- wykaz publikacji zaakceptowany przez kierownika specjalizacji
- kserokopia dyplomu nadania tytułu naukowego
Dodatkowo:
16.  Zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w działalności Towarzystwa Naukowego
UWAGA!
Powyższe wytyczne zawierają jedynie wykaz podstawowych dokumentów.
W przypadku, gdy programy specjalizacji określają dodatkowe wymogi muszą być one spełnione.
  • po wypełnieniu powyższych czynności i złożeniu wymienionych dokumentów przez lekarza, Wydział Kształcenia Podyplomowego Lekarzy WIM w terminie 14 dni przekazuje dokumentację w celu weryfikacji merytorycznej do konsultanta krajowego, który z kolei w ciągu 14 dni od jej otrzymania przekazuje swoją opinię. Dopiero w momencie uzyskania pozytywnej opinii konsultanta krajowego MON potwierdza w SMK zakończenie szkolenia specjalizacyjnego;
  • po potwierdzeniu przez MON zakończenia szkolenia, lekarz może złożyć w SMK wniosek o Państwowy Egzamin Specjalizacyjny dołączając do niego potwierdzenie zakończenia szkolenia specjalizacyjnego.
W przypadku lekarzy, którzy przystępują do PES po raz kolejny (którzy go nie zdali, do niego nie przystąpili lub nie zdali czy też nie przystąpili, do którejś części egzaminu) oraz lekarzy, którzy uzyskali uznanie dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego nie stosuje się przepisów dotyczących obowiązku uzyskania potwierdzenia zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji. Oznacza to, że po założeniu konta w SMK i stosownej weryfikacji możliwe jest złożenie wniosku o przystąpienie do PES.
UWAGA:
W sesji jesiennej 2018 wnioski o przystąpienie do PES składa się w terminie od 1 maja do 31 lipca.
Oznacza to, że wszystkie czynności opisane powyżej muszą zostać wykonane w tym przedziale czasowym.
WAŻNE:
Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na podawany w SMK adres e-mail. Należy mieć na uwadze, że wszystkie informacje dotyczące aktualnego stanu złożonych w SMK wniosków przekazywane są równolegle na założone konto w SMK oraz na podany adres e-mail.
Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia prowadzi infolinię pod numerem: +48 22 597 09 21
W przypadku wystąpienia trudności z uzyskaniem połączenia z infolinią Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, prosimy o kierowanie zapytań na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dokumenty do PES przyjmowane są  po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu złożenia dokumentów.
Miejsce złożenia dokumentów:
WYDZIAŁ KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO LEKARZY
ul. Szaserów 128, 01-141 Warszawa
Budynek  Nr 18, pokój 108
Wzory dokumentów do pobrania na stronie www.ckp.wim.mil.pl (zakładka kształcenie podyplomowe/specjalizacje lekarskie/DRUKI DO POBRANIA);
Szczegółowe informacje dotyczące PES znajdują się na stronie www.cem.edu.pl