INFORMACJA dla lekarzy zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego (postępowanie kwalifikacyjne 1-31.03.2017 r.)

Lekarze i lekarze dentyści skierowani do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w Wojskowym Instytucie Medycznym proszeni są o dostarczenie do 21 kwietnia 2017 r.do Wydziału Kształcenia Podyplomowego Lekarzy poniższych dokumentów w celu dopełnienia formalności związanych z rozpoczęciem specjalizacji: 
- skierowania;
- karty szkolenia specjalizacyjnego;
- oświadczenia kierownika specjalizacji.

Osoby rozpoczynające specjalizację w ramach umowy cywilnoprawnejzobowiązane są dostarczyć nw. dokumenty w celu zawarcia ww. umowy:
- kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty (wszystkie strony gdzie są jakiekolwiek wpisy, oryginał do wglądu)- 2 egz.; 
- kserokopia dyplomu ukończenia uczelni (oryginał do wglądu)- 2 egz.;
- kserokopia polisy od odpowiedzialności cywilnej lekarza/lekarza dentysty, uwzględniająca rozpoczętą specjalizację;  
- przez organ wydający (oryginał do wglądu)- 2 egz.;
- zdjęcie (podpisane imieniem i nazwiskiem)- 2 szt.

Ustalenie terminu złożenia dokumentów oraz podpisania umowy:  tel.: 261 816 540 lub 885 561 416