Praktyka kliniczna

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego przez lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2004 r. Nr 231, poz. 2326 z późn. zm.), lekarz realizuje obowiązek doskonalenia zawodowego poprzez m.in. odbycie praktyki klinicznej w krajowym lub zagranicznym ośrodku specjalistycznym.
Praktyka kliniczna w Wojskowym Instytucie Medycznym odbywa się nieodpłatnie- lekarz nie otrzymuje wynagrodzenia, jak również zwrotu kosztów podróży, diet, czy innych związanych z jej odbywaniem.
Na praktykę kliniczną przyjmowani są lekarze i lekarze dentyści na indywidualne prośby.
Procedura :
- Rozmowa z Kierownikiem Kliniki, w której zainteresowany chciałby odbywać praktykę kliniczną;
- Złożenie podania do Zastępcy Dyrektora WIM ds. Naukowych wraz z opinią Kierownika Kliniki (pismo składa się w Kancelarii Jawnej WIM);
- Po uzyskaniu zgody Zastępcy Dyrektora WIM ds. Naukowych na czynny udział w pracach danej kliniki, należy zgłosić się do Wydziału Kształcenia Podyplomowego Lekarzy w celu podpisania umowy o odbycie praktyki klinicznej.
Dokumenty wymagane do podpisania umowy:
- 2 x kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza-dentysty (oryginał do wglądu),
- 2 x kserokopia dyplomu ukończenia uczelni (oryginał do wglądu),
-2 x kserokopia polisy obowiązkowego ubezpieczenia OC (oryginał do wglądu, aktualizacja co roczna)
Po zakończeniu praktyki klinicznej wydawane jest zaświadczenie.
Termin załatwiania spraw: Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki. Warunkiem niezwłocznego załatwienia sprawy jest przedstawienie przez osobę zainteresowaną odpowiednich dokumentów.