Postępowanie kwalifikacyjne 1-31.10.2017

Wydział Kształcenia Podyplomowego Lekarzy CKPDZiSM informuje, iż wnioski  o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w wybranej dziedziniemedycyny w najbliższym postępowaniu kwalifikacyjnym można składać w terminie od 1 do 30 września 2017 roku, wyłącznie za pomocą SMK.

Z dniem 1 maja 2017 roku zgodnie z Ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (DZ, U. z 2017 r. poz. 125 z późn. zm.), został uruchomiony System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK), służący do rejestracji kształcenia podyplomowego m.in. lekarzy i lekarzy dentystów.  Z uwagi na nowe przepisy regulujące szkolenie specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów wskazane jest zapoznanie się z ww. ustawą oraz informacjami dostępnymi na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.

W celu złożenia wniosku o rozpoczęcie specjalizacji należy:

- założyć konto w systemie informatycznym SMK dostępnym pod adresem: https://smk.ezdrowie.gov.pl

- uzyskać potwierdzenie swojej tożsamości czyli uwierzytelnienia, co możliwe jest za pomocą podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (tzw. podpisy elektroniczne) w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579) lub przez właściwą okręgową izbę lekarską lub Naczelną Izbę Lekarską tożsamości osoby, która konto założyła (w tym ostatnim przypadku niezbędna jest osobista wizyta z dokumentem tożsamości we właściwej izbie) oraz weryfikację uprawnień.
W przypadku lekarzy dysponujących podpisem elektronicznym proces ten jest automatyczny i odbywa się tylko i wyłącznie w SMK.

- uzupełnić wniosek o rozpoczęcie specjalizacji do MON- w przypadku lekarzy będących żołnierzami w czynnej służbie wojskowe, a także pełniących służbę lub zatrudnionych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

- lekarze MON w celu rozpoczęcia specjalizacji  dostarczają do Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia zgodę przełożonych  na odbywanie szkolenia specjalizacyjnego (załącznik do elektronicznego wniosku).

- lekarze- wojskowi, kończący staż podyplomowy w 2017 r. zobowiązani są uzyskać i dostarczyć do Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia opinię dowódcy jednostki wojskowej, do której otrzymali przydział (załącznik do elektronicznego wniosku).

W przypadku pytań osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Wydziałem Kształcenia Podyplomowego Lekarzy tel.: 261 816 530, 261 816 540, 261 818 197.