Wolontariat

Druki do pobrania - wolontariat
Wolontariat w Wojskowym Instytucie Medycznym odbywa się nieodpłatnie - zainteresowani nie otrzymują wynagrodzenia, jak również zwrotu kosztów podróży, diet, czy innych związanych z jej odbywaniem.
Na wolontariat przyjmowani są zainteresowani na indywidualne prośby.
Osoby zainteresowane powinny zapoznać się z Regulaminem odbywania wolontariatu oraz praktyki klinicznej w WIM w którym znajdują się wszelkie niezbędne informacje.
Procedura :
- Rozmowa z Kierownikiem Komórki Organizacyjnej, w której zainteresowany chciałby realizować wolontariat;
- Złożenie podania na co najmniej 21 dni roboczych przed planowanym terminem jego rozpoczęcia do Zastępcy Dyrektora WIM ds. Naukowych wraz z opinią Kierownika Komórki Organizacyjnej (pismo składa się w Kancelarii Jawnej WIM);
- Po uzyskaniu zgody Zastępcy Dyrektora WIM ds. Naukowych na odbycie wolontariatu, należy zgłosić się do Wydziału Kształcenia Podyplomowego Lekarzy w celu podpisania umowy o odbycie wolontariatu.
Dokumenty wymagane do podpisania umowy:
- kserokopia legitymacji studenckiej, uczniowskiej lub innego dokumentu poświadczającego tożsamość;
- aktualne orzeczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy;
- aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych;
- zaświadczenie lub wpis o przebytym szczepieniu przeciw WZW typu B;
- ubezpieczenie OC oraz ubezpieczenie NNW w przypadku wolontariatu trwającego ponad 30 dni;
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku.
Termin załatwiania spraw: Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki. Warunkiem niezwłocznego załatwienia sprawy jest przedstawienie przez osobę zainteresowaną odpowiednich dokumentów.

Informacji na temat wolontariatu udzielają: