Studia podyplomowe

NABÓR NA VI EDYCJĘ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
„Zarządzanie i kierowanie podmiotem leczniczym resortu ON”

Uprzejmie  informujemy,  że  Departament  Wojskowej  Służby  Zdrowia  prowadzi  nabór na  VI edycję  studiów  podyplomowych  „Zarządzanie  i  kierowanie podmiotem  leczniczym  resortu ON”.

Celem  studiów  jest  doskonalenie  wiedzy  i  praktycznych  umiejętności  menadżerskich potencjalnych  kandydatów  na  kierownicze  stanowiska  w  wojskowej służbie  zdrowia.  Realizatorem studiów, które odbędą się w terminie  od 6  listopada  2021  r. do  25  czerwca  2022  r.  będzie Wojskowy Instytut  Medyczny  w Warszawie.  Studia  liczą  226  godzin  dydaktycznych  zajęć  teoretycznych i  praktycznych  (w  1  Wojskowym  Szpitalu  Klinicznym  z  Polikliniką  SPZOZ  w Lublinie).  Program uwzględnia najważniejsze aspekty funkcjonowania podmiotów leczniczych,  w tym elementy prawne, finansowe,  zarządcze  oraz  związane  ze specyfiką  wojskowej  służby  zdrowia.  Koszty  udziału w  studiach,  tj.  koszt  studiów,  zakwaterowania  i  częściowego  wyżywienia  podczas  zjazdów, w odniesieniu  do  osób  zakwalifikowanych  zostaną  pokryte  z  budżetu  resortu  obrony  narodowej.

Na koszt MON w studiach będą mogli uczestniczyć:
- żołnierze zawodowi,
- pracownicy cywilni resortu obrony narodowej,
- pracownicy  podmiotów  leczniczych,  dla  których  organem  tworzącym  jest  Minister  Obrony Narodowej,
- byli żołnierze zawodowi  –  w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzebami wojskowej  służby zdrowia.

Byli  żołnierze  zawodowi  niebędący  pracownikami  cywilnymi  resortu  obrony  narodowej  lub pracownikami  podmiotów  leczniczych,  dla  których  organem tworzącym  jest  Minister  Obrony Narodowej, w przypadku zakwalifikowania na studia - odbywają je odpłatnie.

Kryteria kwalifikacji na studia podyplomowe
1.  Wykształcenie wyższe – studia II stopnia lub jednolite studia na poziomie magisterskim.
2.  Preferowane zawody: lekarze, farmaceuci, pielęgniarki, a także osoby wykonujące pozostałe zawody medyczne albo zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia. W przypadku osób będących  absolwentami  innych  kierunków  studiów  (np.  studia  ekonomiczne  lub  prawne) preferowane  doświadczenie  w  pracy  w podmiocie  leczniczym/medycznym  instytucie badawczym  lub  instytucji  zarządzającej  podmiotami  leczniczymi  albo  w  strukturach organizacyjnych  Sił Zbrojnych  RP,  realizujących  zadania  w  zakresie  zabezpieczenia medycznego.
3.  Dodatkowe kryteria uwzględniane w procesie rekrutacji:
- ukończenie studiów podyplomowych i kursów powiązanych tematycznie z kierunkiem studiów, będących przedmiotem kwalifikacji,
- legitymowanie się szczególnymi osiągnięciami zawodowymi dotyczącymi organizacji ochrony zdrowia lub zdrowia publicznego,
- pisemna  rekomendacja  kandydata  na  studia  przedstawiona  przez  przełożonego w związku z planowanym objęciem przez kandydata stanowiska kierowniczego.

Zasady rekrutacji
1.  Rekrutacja  na  studia  podyplomowe  jest  prowadzona  przez  komisję  kwalifikacyjną  pod przewodnictwem  Dyrektora  Departamentu  Wojskowej  Służby Zdrowia.  W  procesie  rekrutacji uwzględnia  się  kryteria  punktowe  zaakceptowane  przez  Dyrektora  Departamentu  Wojskowej Służby Zdrowia. W przypadku żołnierzy zawodowych, do kwalifikacji są dopuszczani kandydaci, którzy uzyskają pozytywną opinię właściwego organu kadrowego kierującego na naukę.  
2.  Na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów  komisja tworzy listę rankingową, biorąc pod  uwagę  wyżej  wymienione  kryteria  kwalifikacji.  Dopuszcza się  uzależnienie  przyjęcia na  studia  od  wyniku  rozmowy  kwalifikacyjnej.  Zawiadomienie  o  przyjęciu  albo  nieprzyjęciu na  studia  podyplomowe  doręcza  się kandydatowi  w  formie  elektronicznej  na  wskazany  adres e-mail lub w formie pisemnej na adres wskazany do korespondencji.

Liczba miejsc na studiach jest ograniczona.

Dokumenty wymagane od kandydata
a.  CV oraz list motywacyjny,
b.  odpis/kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
c.  kwestionariusz osobowy,
d.  2 zdjęcia,
e.  zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
f.  oświadczenie pracodawcy (dotyczy osób cywilnych).

Należy  złożyć  także  dokumenty  potwierdzające  spełnianie  przez  kandydata  dodatkowych kryteriów  uwzględnianych  przez  komisję  w  procesie  rekrutacji (ukończenie  dodatkowych  kursów, studiów, rekomendacja przełożonego).

Żołnierze  zawodowi,  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Obrony  Narodowej  z  dnia 15  września  2014  r.  w  sprawie  nauki  żołnierzy  zawodowych  (Dz.  U.  z  2014  r.  poz.  1352),  oprócz ww.  dokumentów  przesyłają  także  wykaz  imienny  kandydata  na  studia,  zgodny  z  załączonym wzorem.

Dokumenty  należy  złożyć  do  Departamentu  Wojskowej  Służby  Zdrowia  MON w nieprzekraczalnym  terminie  do  28  września 2021  r.  składając  je osobiście lub przesyłając pocztą na  adres  Departamentu  Wojskowej  Służby  Zdrowia  (00-911  Warszawa,  al.  Niepodległości  218), z dopiskiem  „Studia  podyplomowe”(liczy  się  data  wpływu  dokumentów  do  kancelarii/biura podawczego).

 

OŚWIADCZENIE_PRACODAWCY
WYKAZ_IMIENNY_żołnierzy_zawodowych_-_kandydatów_na_studia_podyplomowe_(niestacjonarne)
STUDIA_PODYPLOMOWE- kwestionariusz osobowy

 

Kontakt:

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 261-817-748