Dla ratowników medycz.

Postępowanie przedszpitalne w obrażeniach ciała

 Opis: C:\Users\amachowicz\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\WIM_1214.jpgSzkolenie adresowane do personelu medycznego realizującego zadania na etapie przedszpitalnym. Zajęcia ucząpodejmowania krytycznych decyzji i działańmedycznych przy wykorzystaniu aktualnych wytycznych i algorytmów postępowania oraz riorytetów podczas zaopatrywania obrażeń. Zajęcia teoretyczne zostały poszerzone o częśćpraktyczną, obejmującąnajważniejsze techniki i procedury ratownicze wykorzystywane w opiece przedszpitalnej, zaczerpnięte z doświadczeń środowiska taktycznego.

 

 

Liczba uczestników szkolenia: 12
Czas trwania: 2 dni

Zespół urazowy

Uczestnicy reOpis: Z:\foty\P1100437.JPGalizujący program uzyskają wiedzę w zakresie organizacji i zasad pracy zespołu urazowego, roli osób funkcyjnych, kryteriów aktywacji zespołu urazowego, działań priorytetowych, algorytmu diagnostyczno - terapeutycznego oraz podstawowych umiejętności klinicznych wykonywanych w trakcie leczenia chorych z wielonarządowymi obrażeniami ciała (emergency skills), min. sposobów udrażniania dróg oddechowych, odbarczania odmy, zabezpieczania krwawień
i krwotoków, technik wstępnego chirurgicznego zaopatrywania ran i obrażeń narządu ruchu, stabilizacji miednicy czy uzyskiwania dostępów donaczyniowych
i doszpikowych. 

Liczba uczestników szkolenia: max 20
Czas trwania: 2 dni

Taktyczno-ewakuacyjne ratownictwo medyczne (TERM)

Tematyka kursu dotOpis: C:\Users\bbogucka\Desktop\WIZUALIZACJA CKP\foty\SZKOLENIA 13-2.jpgyczy aktualnych wytycznych taktyczno-bojowej opieki nad poszkodowanym (TCCC) i najnowszych trendów w opiece przedszpitalnej (Combat Trauma System). Zostanie omówiona taktyka działań ratowniczych, zakres działań priorytetowych oraz sposoby ewakuacji. Szkolenie zawiera rozbudowaną część praktyczną, w tym działania
w warunkach poligonu. Kluczowym elementem szkolenia będzie nauka postępowania w zgodzie
z poszczególnymi ograniczeniami dla środowiska taktycznego. Każdy temat realizowany jest na zasadzie „real action training”, czyli symulacji medycznej z wykorzystaniem środków pozorujących środowisko pola walki oraz tkanek zwierzęcych.

Liczba uczestników szkolenia: 21
Czas trwania: 3 dni

Diagnostyka USG w praktyce Trauma Room

Stosowanie ultrasonOpis: C:\Users\zmeszek\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\USG.JPGografii w praktyce urazów i nagłych stanów zagrożenia życia w obszarze diagnostyczno-resuscytacyjnym SOR/CU, obecnie jest polecane również na etapie przedszpitalnym. Doktryną i myślą przewodnią szkolenia jest szerokie stosowanie protokołów badania USG Point-of-Care do wspomagania decyzji terapeutycznych, obejmujących kompleksową ocenę stanu pacjenta po urazie (e-FAST, FAST-ABCDE, FASTER, RUSH), różnicowanie niewydolności oddechowej (BLUE Protocol), przyczyny wstrząsu (FATE), pośrednie monitorowanie ciśnienia śródczaszkowego poprzez pomiar osłonki n. wzrokowego (ONSD) oraz możliwość wykonania USG transkranialnego
po urazach głowy. Uczestnicy, po egzaminie praktycznym, otrzymują certyfikaty umiejętności praktycznego wykonywania badania USG e-FAST i BLUE Protocol.

Liczba uczestników szkolenia: 16
Czas trwania: 1 dzień

Hipotermia przypadkowa i pourazowa 

Szkolenie adresowane do personelu medycznego realizującego zadania w niekorzystnych warunkach środowiskowych. Uczestnicy w toku zajęć nabędą umiejętności rozpoznawania
i wstępnego zaopatrywania poszkodowanych w hipotermii przypadkowej i pourazowej. Zajęcia realizowane z wykorzystaniem symulowanych sytuacji klinicznych obejmujących poszczególne stadia hipotermii.

Liczba uczestników szkolenia:12
Czas trwania:1 dzień 

Działania medyczne w sytuacji aktów terroru

Opis: C:\Users\zmeszek\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\BP 156.jpgCelem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze specyfiką działań ratowniczo - medycznych w przypadku aktów terroru. Główna tematyka skupia się na problematyce współczesnych zagrożeń terrorystycznych, zasadach planowania działań medycznych, typowych obrażeniach i odmienności działania w środowisku niebezpiecznym, zagrożeniach CBRN i organizacji systemu reagowania i zabezpieczenia medyczn. Szkolenie prowadzone jest na zasadzie interaktywnych seminariów oraz realizacji symulowanych scenariuszy
o charakterze „sand table drill”. 

 

Liczba uczestników szkolenia:20
Czas trwania:2 dni

Zabezpieczenie medyczne zdarzeń masowych i katastrof

Opis: C:\Users\zmeszek\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Aparat 001.jpgCelem szkolenia jest opanowanie procedur postępowania
i prowadzenia działań w sytuacjach zdarzeń masowych
i katastrof (MASCAL). Omówiony zostanie zakres odpowiedzialności osób funkcyjnych w łańcuchu zabezpieczenia medycznego oraz zasady działania
w poszczególnych strefach rejonu zdarzenia masowego. Zajęcia warsztatowe oparto na analizie rzeczywistych przypadków. Ćwiczenia obejmą symulację procedur segregacyjnych i działań ratowniczych w zdarzeniu masowym.

 

Liczba uczestników szkolenia:20
Czas trwania:2 dni

ACLS - Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych. Kurs AHA.

Opis: C:\Users\bbogucka\Desktop\WIZUALIZACJA CKP\foty\P1100431.JPGW trakcie kursu ACLS kładzie się nacisk na wagę dynamiki pracy zespołu, komunikacji wewnętrznej oraz systemów opieki i wczesnej opieki poresuscytacyjnej. Obejmuje również zagadnienia dotyczące udrażniania dróg oddechowych,  zaawansowanych metod prowadzenia RKO i powiązane tematy z zakresu farmakologii. W trakcie kursu uczestnicy zdobywają umiejętności podczas sesji teoretycznych, a następnie doskonalą je i sprawdzają ich opanowanie pracując na specjalnych stanowiskach szkoleniowo - testowych z wykorzystaniem scenariuszy przypadków. Aby pomyślnie ukończyć kurs, należy wykazać się umiejętnościami na wszystkich stanowiskach szkoleniowych i zdać test z zakresu RKO, korzystania z defibrylatorów zewnętrznych, wentylacji z zastosowaniem worka samorozprężalnego z maską oraz test Megacode i egzamin pisemny

 

Liczba uczestników szkolenia: 6
Czas trwania: 2 dni

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP)

Celem szkolenia jest przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego* do realizacji zadań z zakresu ratownictwa,
w szczególności udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w miejscu zdarzenia do czasu przekazania personelowi jednostek systemu PRM. Kurs KPP prowadzony jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, przygotowanego na podstawie art.13 ust. 8 ustawy z dnia 8 września o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Uprawnionym uczestnikom szkolenia, którzy odbyli kurs i złożyli egzamin z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem z wynikiem pozytywnym, kierownik podmiotu prowadzącego szkolenie wydaje zaświadczenie o ukończeniu kursu i uzyskaniu tytułu ratownika.

Liczba uczestników szkolenia: 12
Czas trwania: 66 godzi

BLS/AED – Podstawowe zabiegi resuscytacyjne z wykorzystaniem automatycznej defibrylacji zewnętrznej

Opis: C:\Users\zmeszek\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\WIM_7885.jpgPrzyjęta formuła kursu znacząco podnosi poziom wiedzy oraz umiejętności związanych z ratowaniem życia. Dzięki ćwiczeniom praktycznym i scenariuszom opartym na realnych zdarzeniach umożliwia zdobycie wiedzy
i umiejętności w zakresie prowadzenia podstawowych zabiegów resuscytacyjnych oraz obsługi automatycznych defibrylatorów zewnętrznych. Zakres merytoryczny kursu obejmuje min.:  rozpoznanie poszkodowanego w stanie zagrożenia życia, podstawowe techniki utrzymywania drożności dróg oddechowych i wentylacji zastępczej, prawidłowe uciskanie klatki piersiowej, algorytm resuscytacji krążeniowo-oddechowej, sposoby postępowania w przypadku obecności ciała obcego w drogach oddechowych oraz zasady obsługi i użycia automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED).

      Liczba uczestników szkolenia:12
      Czas trwania:1 dzień