Komunikat MZ dot. lekarzy, którzy złożyli wniosek do PES w sesji wiosennej 2020

W związku z opublikowanymi w dniu 16 i 17 marca 2020 r. nowelizacjami rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie:
  • świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (opublikowane 17 marca 2020 r.),
  • świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (opublikowane 16 marca 2020 r.),
  • świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (opublikowane 16 marca 2020 r.),
  • świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (opublikowane 16 marca 2020 r.),,
  • standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii (opublikowane 16 marca 2020 r.),
informujemy, że w zależności od treści poszczególnych rozporządzeń:
  1. lekarz, który zdał do dnia 13 marca włącznie jedynie część pisemną PES, a egzamin w części ustnej został odwołany z powodu sytuacji epidemiologicznej, traktowany jest w myśl wskazanych rozporządzeń jak lekarz specjalista w terminie do dnia wskazanego jako termin części  ustnej PES przez Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych w przedłużonej sesji wiosennej 2020;
  2. lekarz, który uzyskał potwierdzenie zakończenia szkolenia specjalizacyjnego oraz wystąpił do dyrektora CEM z wnioskiem o przystąpienie do PES w wiosennej sesji 2020, która została przedłużona (termin egzaminu pisemnego i ustnego został odwołany),  utrzymuje status lekarza w trakcie specjalizacji do dnia wskazanego jako termin pierwszej z części PES przez Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych w przedłużonej sesji wiosennej 2020.