Praktyka kliniczna


Druki do pobrania
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego przez lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2004 r. Nr 231, poz. 2326 z późn. zm.), lekarz realizuje obowiązek doskonalenia zawodowego poprzez m.in. odbycie praktyki klinicznej w krajowym lub zagranicznym ośrodku specjalistycznym.
Praktyka kliniczna w Wojskowym Instytucie Medycznym odbywa się nieodpłatnie - lekarz nie otrzymuje wynagrodzenia, jak również zwrotu kosztów podróży, diet, czy innych związanych z jej odbywaniem.
Na praktykę kliniczną przyjmowani są lekarze i lekarze dentyści na indywidualne prośby.
Osoby zainteresowane powinny zapoznać się z Regulaminem odbywania wolontariatu oraz praktyki klinicznej w WIM w którym znajdują się wszelkie niezbędne informacje.
Procedura :
- Rozmowa z Kierownikiem Komórki Organizacyjnej, w której zainteresowany chciałby odbywać praktykę kliniczną;
- Złożenie podania do Zastępcy Dyrektora WIM ds. Naukowych wraz z opinią Komórki Organizacyjnej (pismo składa się w Kancelarii Jawnej WIM);
- Po uzyskaniu zgody Zastępcy Dyrektora WIM ds. Naukowych na czynny udział w pracach danej kliniki, należy zgłosić się do Wydziału Kształcenia Podyplomowego Lekarzy w celu podpisania umowy o odbycie praktyki klinicznej.
Dokumenty wymagane do podpisania umowy:
- kserokopia dyplomu
- kserokopia Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza/Lekarza Dentysty
- aktualne orzeczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy
- aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych
- zaświadczenie lub wpis o przebytym szczepieniu przeciw WZW typu B
- ubezpieczenie OC oraz ubezpieczenie NW
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku
Termin załatwiania spraw: Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki. Warunkiem niezwłocznego załatwienia sprawy jest przedstawienie przez osobę zainteresowaną odpowiednich dokumentów.

Informacji na temat praktyki klinicznej udzielają: