Nasza oferta szkoleniowa

Kurs doskonalący dla ratowników medycznych

Kurs dedykowany ratownikom medycznym którzy chcą ugruntować wiedzę i potwierdzić posiadane kwalifikacje do wdrażania medycznych czynności ratunkowych w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Sześciodniowe szkolenie realizowane jest ściśle według rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 roku i nagradzane jest 120 punktami edukacyjnymi. W trakcie kursu uczestnicy ugruntują wiedzę między innymi z pracy z pacjentem z nagłym zatrzymaniem krążenia, rozległymi obrażeniami ciała czy stanami zagrożenia życia u dzieci. Wszystkie dni kursu realizowane będą w warunkach symulowanych z jak najwierniejszym odwzorowaniem realnych warunków codziennej pracy ratownika medycznego.
Terminy: w krótce

Hospital Trauma Basic Course     NOWOŚĆ!!!

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami pracy i organizacją zespołu urazowego. Program kursu oparto na realistycznych przypadkach klinicznych i doświadczeniach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Centrum Urazowego WIM. Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z zasadami aktywacji zespołu urazowego, rolami osób funkcyjnych, kolejnością działań priorytetowych, algorytmami diagnostyczno-terapeutycznymi. Ponadto nabędą umiejętności kliniczne wykonywane w trakcie leczenia chorych z wielonarządowymi obrażeniami ciała.
Najbliższy termin 19-20.02.2018 r. dowiedz się więcej i zgłoś swój udział
Pozostałe terminy: 12-13.04; 04-05.10; 13-14.12.2018 r.

Hospital Trauma Advanced Course     NOWOŚĆ!!!

Zaawansowane szkolenie przeznaczone dla osób, które ukończyły kurs podstawowy (Hospital Trauma Basic Course) lub tożsamy (AFGAN Trauma Room Advanced, ETC, ATLS, ETM). Dwudniowy kurs ma na celu doskonalenie umiejętności praktycznych poprzez przeniesienie uczestnika w wirtualne środowisko pracy zespołu urazowego. Uczestnicy będa konfrontowani z trudnościami jakie napotyka się w leczeniu pacjentów z mnogimi i wielonarządowymi obrażeniami ciała. HTAC zakłada zarówno pojedyncze scenariusze kliniczne wysokiej wierności, jak i kilkugodzinną symulację, podczas której grupa będzie musiała bez przerwy realizować zadania zespołu urazowego.
Najbliższy termin 22-23.02.2018 r. dowiedz się więcej i zgłoś swój udział
Pozostałe terminy: 11-12.06; 24-25.06; 26-27.11.2018 r.

Pre-Hospital Trauma Course     NOWOŚĆ!!!

Szkolenie dla personelu medycznego realizującego zadania na etapie przedszpitalnym. Kurs dedykowany osobom z dużym doświadczeniem oraz rozpoczynającym swoją pracę z pacjentem z obrażeniami ciała.
Program dwudniowego szkolenia realizowany wg najnowszych wytycznych ITLS z wykorzystaniem narzędzi symulacji medycznej i scenariuszy klinicznych wysokiej wierności.
Podczas szkolenia kładzie się nacisk zarówno na procedury medyczne, jak i współpracę z przedstawicielami jednostek współpracujących z Systemem PRM (m.in. KSRG, MON, MSWiA).
Najbliższy termin 05-06.04.2018 r.  dowiedz się więcej i zgłoś swój udział
Pozostałe terminy: 08-09.10.2018 r.

ACLS - Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych. Kurs AHA

W trakcie kursu ACLS kładzie się nacisk na wagę dynamiki pracy zespołu, komunikacji wewnętrznej oraz systemów opieki i wczesnej opieki poresuscytacyjnej. Obejmuje również zagadnienia dotyczące udrażniania dróg oddechowych, zaawansowanych metod prowadzenia RKO i powiązane tematy z zakresu farmakologii.  Aby pomyślnie ukończyć kurs, należy wykazać się umiejętnościami na wszystkich stanowiskach szkoleniowych i zdać test z zakresu RKO, korzystania z defibrylatorów zewnętrznych, wentylacji z zastosowaniem worka samorozprężalnego z maską oraz- test Megacode i egzamin pisemny.
Najbliższy termin
05-06.03.2018 r. dowiedz się więcej i zgłoś swój udział
Pozostałe terminy: 16-17.04; 24-25.05; 19-20.09; 07-08.11.2018 r.
            

Diagnostyka USG w praktyce Trauma Room

Doktryną i myślą przewodnią szkolenia jest szerokie stosowanie protokołów badania USG Point-of-Care do wspomagania decyzji terapeutycznych, obejmujących kompleksową ocenę stanu pacjenta po urazie (e-FAST, FAST-ABCDE, FASTER, RUSH), różnicowanie niewydolności oddechowej (BLUE Protocol), przyczyny wstrząsu (FATE), pośrednie monitorowanie ciśnienia śródczaszkowego poprzez pomiar osłonki n. wzrokowego (ONSD) oraz możliwość wykonania USG transkranialnego po urazach głowy. Uczestnicy, po egzaminie praktycznym, otrzymują certyfikaty umiejętności praktycznego wykonywania badania USG e-FAST i BLUE Protocol.
Najbliższy termin 12.03.2018 r. dowiedz się więcej i zgłoś swój udział
Pozostałe t
erminy: 07.05; 14.09; 12.11.2018 r.

 

Działania medyczne w sytuacji aktów terroru - kurs organizowany przy współpracy z Wojskową Izbą Lekarską

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze specyfiką działań ratowniczo - medycznych w przypadku aktów terroru. Główna tematyka skupia się na problematyce współczesnych zagrożeń terrorystycznych, zasadach planowania działań medycznych, typowych obrażeniach i odmienności działania w środowisku niebezpiecznym, zagrożeniach CBRN i organizacji systemu reagowania i zabezpieczenia medyczn. Szkolenie prowadzone jest na zasadzie interaktywnych seminariów oraz realizacji symulowanych scenariuszy o charakterze „sand table drill”.
Najbliższy termin 28-29.06.2018 r.

 

Taktyczno - ewakuacyjne ratownictwo merdyczne (TERM)

Tematyka kursu dotyczy aktualnych wytycznych taktyczno-bojowej opieki nad poszkodowanym (TCCC) i najnowszych trendów w opiece przedszpitalnej (Combat Trauma System). Zostanie omówiona taktyka działań ratowniczych, zakres działań priorytetowych oraz sposoby ewakuacji. Szkolenie zawiera rozbudowaną część praktyczną, w tym działania w warunkach poligonu. Kluczowym elementem szkolenia będzie nauka postępowania w zgodzie z poszczególnymi ograniczeniami dla środowiska taktycznego. Każdy temat realizowany jest na zasadzie „real action training”, czyli symulacji medycznej z wykorzystaniem środków pozorujących środowisko pola walki oraz tkanek zwierzęcych.
Najbliższy termin 25-27.04.2018 r.  dowiedz się więcej i zgłoś swój udział
Pozostałe terminy: 26-28.09.2018 r.

 

 

BLS/AED – Podstawowe zabiegi resuscytacyjne

Przyjęta formuła kursu znacząco podnosi poziom wiedzy oraz umiejętności związanych z ratowaniem życia. Dzięki ćwiczeniom praktycznym i scenariuszom opartym na realnych zdarzeniach umożliwia zdobycie wiedzy
i umiejętności w zakresie prowadzenia podstawowych zabiegów resuscytacyjnych oraz obsługi automatycznych defibrylatorów zewnętrznych. Zakres merytoryczny kursu obejmuje min.:  rozpoznanie poszkodowanego w stanie zagrożenia życia, podstawowe techniki utrzymywania drożności dróg oddechowych i wentylacji zastępczej, prawidłowe uciskanie klatki piersiowej, algorytm resuscytacji krążeniowo-oddechowej, sposoby postępowania w przypadku obecności ciała obcego w drogach oddechowych oraz zasady obsługi i użycia automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED).
Najbliższy termin 19.06.2018 r.  dowiedz się więcej i zgłoś swój udział
Pozostałe terminy: 07.12.2018 r.