Od marca 2018 r. kontynuowane będą w WIL przez Ośrodek Doskonalenia Zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów na bazie Centrum Kształcenia Podyplomowego, Doskonalenia Zawodowego i Symulacji Medycznej  Wojskowego Instytutu Medycznego przy ul. Szaserów 78 w Warszawie BEZPŁATNE  kursy doskonalące dla lekarzy/lekarzy dentystów - członków WIL zgodnie z planem tematycznym przedstawionym niżej.

Regulamin uczestnictwa w kursach

Podstawowe zabiegi resuscytacyjne z wykorzystaniem automatycznego defibrylatora zewnętrznego  (BLS-AED)    NOWOŚĆ W OFERCIE

 

Jednodniowy kurs przeznaczony dla personelu medycznego, mający na celu przygotowanie uczestników do profesjonalnego prowadzenia podstawowych zabiegów resuscytacyjnych oraz obsługi automatycznego defibrylatora zewnętrznego.Przyjęta formuła kursu znacząco podnosi poziom wiedzy oraz umiejętności związanych z ratowaniem życia. Dzięki ćwiczeniom praktycznym i scenariuszom opartym na realnych zdarzeniach umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia podstawowych zabiegów resuscytacyjnych oraz obsługi automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED). Zakres merytoryczny kursu obejmuje min.:  rozpoznawanie stanów zagrożenia życia, techniki utrzymywania drożności dróg oddechowych i wentylacji zastępczej, prawidłowe uciskanie klatki piersiowej, algorytm resuscytacji krążeniowo-oddechowej, sposoby postępowania w przypadku obecności ciała obcego w drogach oddechowych oraz zasady obsługi i użycia automatycznego defibrylatora zewnętrznego. Za udział w szkoleniu przyznawane są imienne certyfikaty oraz punkty edukacyjne.

Liczebność grupy: min. 6, max. 18 osób

ACLS – Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych

Dwudniowy kurs przeznaczony dla lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów AHA według najnowszych wytycznych AHA (CPR & ECC Guidelines 2015). Program kursu obejmuje wykłady, wizualizacje i ćwiczenia symulacyjne na fantomach z wykorzystaniem realistycznego sprzętu i aparatury medycznej. W trakcie szkolenia kładzie się nacisk na wagę dynamiki pracy zespołu resuscytacyjnego, komunikacji wewnątrzzespołowej oraz wczesnej opieki poresuscytacyjnej. Moduły szkoleniowe dotyczą min.: rozpoznawania i wczesnego reagowania w przypadku zatrzymania oddechu i nagłego zatrzymania krążenia, umiejętności z zakresu podstawowych i zaawansowanych czynności resuscytacyjnych, działania w przypadku ostrych zespołów wieńcowych i incydentów mózgowych oraz efektywnej dynamiki pracy i komunikacji interpersonalnej - zarówno z perspektywy lidera, jak i członka zespołu resuscytacyjnego. Kurs kończy się egzaminem testowym i praktycznym. Za udział w szkoleniu i pozytywne zdanie egzaminu przyznawany jest międzynarodowy certyfikat AHA oraz punkty edukacyjne.

Liczebność grupy: min. 6, max. 12 osób

Diagnostyka ultrasonograficzna w stanach nagłych    NOWA FORMUŁA

Intensywny, jednodniowy kurs skierowany do lekarzy specjalizujących się w dziedzinach medycyny mających zastosowanie w leczeniu pacjentów w stanach zagrożenia zdrowia i życia w szczególności dyżurujących w SOR, IP, Centrach Urazowych oraz Oddziałach Intensywnej Terapii jak również zainteresowanych tematyką ultrasonografii Point-of-Care, którzy nie mieli dotychczas doświadczenia w wykonywaniu badań USG. W jego trakcie prezentowany jest szeroki wachlarz zastosowań diagnostycznych ultrasonografii przyłóżkowej, ćwiczone są algorytmy i protokoły postępowania, które mogą ułatwić lekarzowi podjęcie decyzji odnośnie dalszych działań diagnostycznych i kierunków terapeutycznych, oparte na rzeczywistych przypadkach klinicznych i doświadczeniach własnych wykładowców. Myślą przewodnią szkolenia jest szerokie stosowanie protokołów badania USG Point-of-Care (min. FAST, E-FAST, BLUE, ONSD, RUSH) do wspomagania decyzji terapeutycznych, obejmujących kompleksową ocenę stanu pacjenta (Ultrasound Life Support (USLS) oraz Basic Emergency Sonography for Trauma (BEST). Uczestnicy po pozytywnie ukończonym egzaminie praktycznym, otrzymują certyfikaty umiejętności wykonywania badania USG E-FAST i BLUE Protocol. Za udział w szkoleniu przyznawane są punkty edukacyjne.

Liczebność grupy: 10 osób

Profesjonalny Zespół Urazowy

Dwudniowy kurs adresowany do lekarzy, pielęgniarek oraz ratowników medycznych, zajmujących się opieką nad pacjentami urazowymi. Celem szkolenia jest prezentacja doświadczeń dotyczących leczenia ofiar ciężkich urazów w praktyce SOR i CU. W trakcie sesji symulacyjnych uczestnicy zapoznają się z rolami osób funkcyjnych w zespole, kolejnością działań priorytetowych, algorytmami diagnostyczno - terapeutycznymi oraz nabędą umiejętności kliniczne wykonywane w trakcie leczenia chorych z wielonarządowymi obrażeniami ciała (Emergency Skills), min. zaawansowane metody udrożniania dróg oddechowych, techniki odbarczania odmy prężnej, zabezpieczania krwawień i krwotoków zewnętrznych, czy realizacji protokołu masywnej infuzji. Metodyka warsztatu oparta została na technice nauczania problemowego (Crisis Resource Management) z wykorzystaniem realistycznych scenariuszy klinicznych wysokiej wierności (High Fidelity Medical Simulation). Przyjęta formuła szkolenia sprawi, że jego uczestnicy znajdą się w wirtualnym środowisku sali urazowej - zbliżonym do rzeczywistego miejsca pracy, co zapewni optymalne warunki do podnoszenia kompetencji niezbędnych w trakcie zespołowego leczenia pacjentów urazowych. Za udział w szkoleniu przyznawane są imienne certyfikaty i punkty edukacyjne.

Liczebność grupy: min. 5, max. 10 osób
 

Działania medyczne w sytuacji aktów terroru      NOWOŚĆ W OFERCIE

Dwudniowy kurs, którego celem jest zapoznanie uczestników ze specyfiką działań ratowniczo - medycznych w przypadku aktów terroru. Główna tematyka skupia się na problematyce współczesnych zagrożeń terrorystycznych, zasadach planowania działań medycznych, typowych obrażeniach i odmienności działania w środowisku niebezpiecznym, zagrożeniach CBRN i organizacji systemu reagowania i zabezpieczenia medycznego. W toku zajęć omawiane są min. narzędzia i sposoby działania ugrupowań terrorystycznych, działania medyczne w zdarzeniach tego typu jak również psychologiczne aspekty terroru. Szkolenie prowadzone jest na zasadzie interaktywnych seminariów oraz symulowanych scenariuszy opartych na analizie realistycznych zdarzeń.Za udział w szkoleniu przyznawane są certyfikaty i punkty edukacyjne.

Liczebność grupy: 20 osób

 

Postępowanie w zdarzeniach masowych i katastrofach

Jednodniowe szkolenie adresowane do osób pracujących w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego, zarówno na poziomie przedszpitalnym jak i SOR, a także dla lekarzy koordynatorów ratownictwa medycznego, dyspozytorów medycznych oraz osób zainteresowanych tematyką. W trakcie kursu w sposób kompleksowy omawiane są zagadnienia związane z postępowaniem
w zdarzeniach masowych i katastrofach. Celem szkolenia jest opanowanie przez uczestników umiejętności postępowania w sytuacjach zdarzeń masowych (MASCAL). Omówiony zostanie zakres czynności osób funkcyjnych i elementy wpływające na efektywną pracę poszczególnych ogniw łańcucha ewakuacyjno - ratowniczego. Ćwiczenia obejmą symulację procedur segregacyjnych i działań ratowniczych w zdarzeniu masowym. Zajęcia warsztatowe oparto na analizie rzeczywistych przypadków. Za udział w szkoleniu przyznawane są certyfikaty i punkty edukacyjne.

Liczebność grupy: 12 osób