Kurs doskonalący dla ratowników medycznych      JEDYNY NA MAZOWSZU!!!

Kurs dedykowany ratownikom medycznym którzy chcą ugruntować wiedzę i potwierdzić posiadane kwalifikacje do wdrażania medycznych czynności ratunkowych w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Sześciodniowe szkolenie realizowane jest ściśle według rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 roku i nagradzane jest 120 punktami edukacyjnymi. W trakcie kursu uczestnicy ugruntują wiedzę między innymi z pracy z pacjentem z nagłym zatrzymaniem krążenia, rozległymi obrażeniami ciała czy stanami zagrożenia życia u dzieci. Wszystkie dni kursu realizowane będą w warunkach symulowanych z jak najwierniejszym odwzorowaniem realnych warunków codziennej pracy ratownika medycznego.
Najbliższy termin:
05-12.09. dowiedz się więcej z głoś swój udział
Pozostałe terminy:
17-24.10 dowiedz się więcej i zgłoś swój udział
14-21.11 dowiedz się więcej i zgłoś swój udział

Hospital Trauma Basic Course     NOWOŚĆ!!!

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami pracy i organizacją zespołu urazowego. Program kursu oparto na realistycznych przypadkach klinicznych i doświadczeniach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Centrum Urazowego WIM. Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z zasadami aktywacji zespołu urazowego, rolami osób funkcyjnych, kolejnością działań priorytetowych, algorytmami diagnostyczno-terapeutycznymi. Ponadto nabędą umiejętności kliniczne wykonywane w trakcie leczenia chorych z wielonarządowymi obrażeniami ciała.
Najbliższy termin
13-14.12.2018 r. dowiedz się więcej i zgłoś swój udział

Hospital Trauma Advanced Course     NOWOŚĆ!!!

Zaawansowane szkolenie przeznaczone dla osób, które ukończyły kurs podstawowy (Hospital Trauma Basic Course) lub tożsamy (AFGAN Trauma Room Advanced, ETC, ATLS, ETM). Dwudniowy kurs ma na celu doskonalenie umiejętności praktycznych poprzez przeniesienie uczestnika w wirtualne środowisko pracy zespołu urazowego. Uczestnicy będa konfrontowani z trudnościami jakie napotyka się w leczeniu pacjentów z mnogimi i wielonarządowymi obrażeniami ciała. HTAC zakłada zarówno pojedyncze scenariusze kliniczne wysokiej wierności, jak i kilkugodzinną symulację, podczas której grupa będzie musiała bez przerwy realizować zadania zespołu urazowego.
Najbliższy termin 24-25.09. dowiedz się więcej i zgłoś swój udział
Pozostałe terminy: 26-27.11.2018 r. d
owiedz się więcej i zgłoś swój udział

Pre-Hospital Trauma Course     NOWOŚĆ!!!

Szkolenie dla personelu medycznego realizującego zadania na etapie przedszpitalnym. Kurs dedykowany osobom z dużym doświadczeniem oraz rozpoczynającym swoją pracę z pacjentem z obrażeniami ciała.
Program dwudniowego szkolenia realizowany wg najnowszych wytycznych ITLS z wykorzystaniem narzędzi symulacji medycznej i scenariuszy klinicznych wysokiej wierności.
Podczas szkolenia kładzie się nacisk zarówno na procedury medyczne, jak i współpracę z przedstawicielami jednostek współpracujących z Systemem PRM (m.in. KSRG, MON, MSWiA).
Najbliższy termin 
08-09.10.2018 r. dowiedz się więcej i zgłoś swój udział

ACLS - Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych. Kurs AHA

W trakcie kursu ACLS kładzie się nacisk na wagę dynamiki pracy zespołu, komunikacji wewnętrznej oraz systemów opieki i wczesnej opieki poresuscytacyjnej. Obejmuje również zagadnienia dotyczące udrażniania dróg oddechowych, zaawansowanych metod prowadzenia RKO i powiązane tematy z zakresu farmakologii.  Aby pomyślnie ukończyć kurs, należy wykazać się umiejętnościami na wszystkich stanowiskach szkoleniowych i zdać test z zakresu RKO, korzystania z defibrylatorów zewnętrznych, wentylacji z zastosowaniem worka samorozprężalnego z maską oraz- test Megacode i egzamin pisemny.
Najbliższy termin: 19-20.09. dowiedz się więcej i zgłoś swój udział

Pozostałe terminy:07-08.11 dowiedz się więcej i zgłoś swój udział           
 

Diagnostyka ultrasonograficzna w stanach nagłych

Doktryną i myślą przewodnią szkolenia jest szerokie stosowanie protokołów badania USG Point-of-Care do wspomagania decyzji terapeutycznych, obejmujących kompleksową ocenę stanu pacjenta po urazie (e-FAST, FAST-ABCDE, FASTER, RUSH), różnicowanie niewydolności oddechowej (BLUE Protocol), przyczyny wstrząsu (FATE), pośrednie monitorowanie ciśnienia śródczaszkowego poprzez pomiar osłonki n. wzrokowego (ONSD) oraz możliwość wykonania USG transkranialnego po urazach głowy. Uczestnicy, po egzaminie praktycznym, otrzymują certyfikaty umiejętności praktycznego wykonywania badania USG e-FAST i BLUE Protocol.
Najbliższy termin 14.09  dowiedz się więcej i zgłoś swój udział
Pozostałe terminy: 12.11. dowiedz się więcej i zgłoś swój udział

 

Taktyczno - ewakuacyjne ratownictwo merdyczne (TERM)

Tematyka kursu dotyczy aktualnych wytycznych taktyczno-bojowej opieki nad poszkodowanym (TCCC) i najnowszych trendów w opiece przedszpitalnej (Combat Trauma System). Zostanie omówiona taktyka działań ratowniczych, zakres działań priorytetowych oraz sposoby ewakuacji. Szkolenie zawiera rozbudowaną część praktyczną, w tym działania w warunkach poligonu. Kluczowym elementem szkolenia będzie nauka postępowania w zgodzie z poszczególnymi ograniczeniami dla środowiska taktycznego. Każdy temat realizowany jest na zasadzie „real action training”, czyli symulacji medycznej z wykorzystaniem środków pozorujących środowisko pola walki oraz tkanek zwierzęcych.
Najbliższy termin 26-28.09.2018 r.  dowiedz się więcej i zgłoś swój udział

 

 

BLS/AED – Podstawowe zabiegi resuscytacyjne

Przyjęta formuła kursu znacząco podnosi poziom wiedzy oraz umiejętności związanych z ratowaniem życia. Dzięki ćwiczeniom praktycznym i scenariuszom opartym na realnych zdarzeniach umożliwia zdobycie wiedzy
i umiejętności w zakresie prowadzenia podstawowych zabiegów resuscytacyjnych oraz obsługi automatycznych defibrylatorów zewnętrznych. Zakres merytoryczny kursu obejmuje min.:  rozpoznanie poszkodowanego w stanie zagrożenia życia, podstawowe techniki utrzymywania drożności dróg oddechowych i wentylacji zastępczej, prawidłowe uciskanie klatki piersiowej, algorytm resuscytacji krążeniowo-oddechowej, sposoby postępowania w przypadku obecności ciała obcego w drogach oddechowych oraz zasady obsługi i użycia automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED).
Najbliższy termin
07.12.2018 r. dowiedz się więcej i zgłoś swój udział

Określenie postawy pacjenta wobec choroby przez lekarza. Narzędzie ułatwiające komunikację i wspierające proces leczenia.

BEZPŁATNE warsztaty przeznaczone dla lekarzy rezydentów będących pracownikami WIM. Każdy pacjent, będący pod opieką lekarza, prezentuje określoną postawę wobec choroby – może być ona zarówno sprzyjająca procesowi leczenia, jak i niesprzyjająca. Podczas warsztatu uczestnicy poznają użyteczną koncepcję, pozwalającą na identyfikację postawy, jaką w prezentuje pacjent. Uczestnicy poznają komponenty postawy, nauczą się także, na praktycznych przykładach ich identyfikacji. Podczas warsztatu zastanowimy się nad konsekwencjami prezentowania przez pacjenta określonej postawy w kontekście udziału w procesie leczenia (np. przestrzegania zaleceń lekarskich). Formy stosowane podczas warsztatu: ćwiczenia grupowe, elementy wykładu, wymiana doświadczeń. Potwierdzeniem udziału w warsztatach będzie certyfikat. Za udział przysługiwać będą punkty edukacyjne.
Najbliższy termin 21.03.2018 r.  dowiedz się więcej i zgłoś swój udział.

Stres w pracy lekarza. Jego rozpoznawanie i sposoby radzenia sobie z nim

BEZPŁATNE warsztaty przeznaczone wyłącznie dla lekarzy rezydentów będących pracownikami WIM. W trakcie warsztatu uczestnicy zapoznają się z przebiegiem reakcji stresowej w ujęciu poznawczo-behawioralnym. Będą także mieli okazję zapoznać się z wybranymi metodami łagodzenia stresu na różnych etapach odczuwania stresu.W ten sposób pozanją oni wybrane techniki zwiększające odporność psychiczną i zmniejszające ryzyko wypalenia zawodowego.Dokumentem potwierdzającym uczestnictwo w warsztacie będzie certyfikat. Za udział przysługiwać będą punkty edukacyjne.
Najbliższy termin 22.03.2018 r.  dowiedz się więcej i zgłoś swój udział.

WIM strona główna