pre-loader

Specjalizacje

rezydentura

Bieżące informacje Specjalizacje Lekarze i lekarze dentyści

Czytaj najnowsze informacje:

Konsultacje dla lekarzy przed składaniem dokumentacji do PES w terminie od 3 do 24 kwietnia 2024 r.

  Wydział Kształcenia Podyplomowego Lekarzy WIM-PIB w Warszawie zaprasza wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów odbywających szkolenie specjalizacyjne w placówkach utworzonych przez MON na konsultacje przed składaniem dokumentów do weryfikacji formalnej i merytorycznej przed przystąpieniem do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego.

  Konsultacje odbędą się w dniach od 3 do 24 kwietnia 2024 r. w siedzibie Centrum Kształcenia Podyplomowego ul. Szaserów 128 w Warszawie.

  Ustalenie terminu konsultacji

Rezydentura w WIM-PIB_postępowanie kwalifikacyjne 1-31.03.2024
POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE DLA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW
Komunikat w sprawie terminu na złożenie wniosku o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) w sesji wiosennej 2024 r.
Konsultacje w dniach od 6 do 24 listopada 2023 r. przed składaniem dokumentacji do PES

  Wydział Kształcenia Podyplomowego Lekarzy WIM-PIB w Warszawie zaprasza wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów odbywających szkolenie specjalizacyjne w placówkach utworzonych przez MON na konsultacje przed składaniem dokumentów do weryfikacji formalnej i merytorycznej przed przystąpieniem do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego.

  Konsultacje odbędą się w dniach od 6 do 24 listopada 2023 r.
  Ustalenie terminu konsultacji: tel. 665 707 536.

Rezydentura w WIM-PIB_postępowanie kwalifikacyjne 1-31.10.2023
Postępowanie kwalifikacyjne dla lekarzy i lekarzy dentystów 1-31.10.2023

  Wydział Kształcenia Podyplomowego Lekarzy przypomina:
  Zgodnie z Zarządzeniem nr 19/2018 Dyrektora WIM-PIB z dnia 1 lutego 2018 r. lekarz / lekarz dentysta zatrudniony bądź pełniący służbę wojskową w Wojskowym Instytucie Medycznym-Państwowym Instytucie Badawczym, w celu uzyskania opinii pracodawcy przed planowanym przystąpieniem do postępowania kwalifikacyjnego, uzupełnia wniosek "opiniowanie specjalizacji" dostępny w sieci intranet.wim w zakładce Nauka.

  W przypadku pytań osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Wydziałem Kształcenia Podyplomowego Lekarzy CKP, tel.: 665 707 732, 725 707 593, 261 818 197 lub e-mail: ksztalcenie@wim.mil.pl

  Wnioski o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w wybranej dziedzinie medycyny w najbliższym postępowaniu kwalifikacyjnym, można składać w terminie do 30 września 2023 roku, wyłącznie za pomocą SMK.

  W przypadku wystąpienia trudności z systemem SMK należy kontaktować się z infolinią Centrum e-Zdrowie tel.: 19 239 lub e-mail: smk-serwis@cez.gov.pl

Konsultacje w dniach od 4 do 25 kwietnia 2023 r. przed składaniem dokumentacji do PES

  Wydział Kształcenia Podyplomowego Lekarzy WIM-PIB w Warszawie zaprasza wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów odbywających szkolenie specjalizacyjne w placówkach utworzonych przez MON na konsultacje przed składaniem dokumentów do weryfikacji formalnej i merytorycznej przed przystąpieniem do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego.

  Konsultacje odbędą się w dniach od 4 do 25 kwietnia 2023 r.
  Ustalenie terminu konsultacji: tel. 665 707 536.

Postępowanie kwalifikacyjne dla lekarzy i lekarzy dentystów 1-31.03.2023

  Postępowanie kwalifikacyjne dla lekarzy i lekarzy dentystów

  Wydział Kształcenia Podyplomowego Lekarzy przypomina:
  Zgodnie z Zarządzeniem nr 19/2018 Dyrektora WIM z dnia 1 lutego 2018 r. lekarz / lekarz dentysta zatrudniony bądź pełniący służbę wojskową w Wojskowym Instytucie Medycznym, w celu uzyskania opinii pracodawcy przed planowanym przystąpieniem do postępowania kwalifikacyjnego, uzupełnia wniosek "opiniowanie specjalizacji" dostępny w sieci intranet.wim w zakładce Nauka.

  W przypadku pytań osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Wydziałem Kształcenia Podyplomowego Lekarzy CKP, tel.: 665 707 732, 725 707 593, 261 818 197 lub e-mail: ksztalcenie@wim.mil.pl

  Wnioski o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w wybranej dziedzinie medycyny w najbliższym postępowaniu kwalifikacyjnym, można składać w terminie od 1 do 28 lutego 2023 roku, wyłącznie za pomocą SMK.

  W przypadku wystąpienia trudności z systemem SMK należy kontaktować się z infolinią Centrum e-Zdrowie tel.: 19 239 lub e-mail: smk-serwis@cez.gov.pl

Termin składania zgłoszeń do PES (dla lekarzy i lekarzy dentystów) w sesji wiosennej 2023 r. został przedłużony do dnia 2 stycznia 2023 r.

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że termin składania zgłoszeń do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (dla lekarzy i lekarzy dentystów) w sesji wiosennej 2023 r. został przedłużony do dnia 2 stycznia 2023 r., do godziny 23:59.

Komunikat w sprawie interpretacji przepisów dotyczących uprawnień pracowników - lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne związanych z rodzicielstwem lub stanem zdrowia

  W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi brzmienia przepisów art. 16i ust. 1d – 1e ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2021 r. poz. 790) przedstawiamy interpretacją celowościową przepisów, która leżała u podstaw sformułowania nowych zasad rozliczania czasu pracy lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne.

  Kodeks pracy przewiduje w art. 178, następujące uprawnienia pracowników/obowiązki pracodawców, w związku z rodzicielstwem, mogące mieć wpływ na długość wykonywania pracy i możliwość odbywania dyżurów medycznych:
  - § 1: „Pracownicy w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej. Pracownicy w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy ani zatrudniać w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 139.” – przepis formułuje bezwzględny zakaz dla pracodawcy określonego zachowania wobec pracownicy będącej w ciąży;
  - § 2: „Pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia nie wolno bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 139, jak również delegować poza stałe miejsce pracy.” – przepis konstytuujący uprawnienie po stronie pracownika zależne wyłącznie od jego woli.

  Mając na uwadze brzmienie powyższych przepisów nie sposób przyjąć założenie, że ustawodawca w odniesieniu do specyficznej grupy lekarzy – specjalizujących się – podważyłby kodeksowe uprawnienia pracowników, dopuszczając możliwość pracodawcy do zobowiązania pracowników korzystających z uprawnień związanych z rodzicielstwem do pracy w ramach pełnienia dyżuru medycznego w wymiarze do 50% wymiaru czasu pracy. Oznaczałoby to istotne ograniczenie możliwości korzystania z ww. uprawnień w stosunku do rozwiązań kodeksowych. Takie działanie należałoby uznać nie tylko za sprzeczne z duchem nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, która weszła w życie w sierpniu 2020 r., ale także sprzeczne z aktem prawnym powszechnie obowiązującym, uznanym za wyższy rangą, jakim jest Kodeks Pracy. Zgodnie z przyjętą doktryną rozwiązania dotyczące stosunku pracy odbiegające od kodeksowych mogą mieć wyłącznie charakter poprawiający pozycję pracownika, w żadnym zaś wypadku odbierający mu lub ograniczający kodeksowe uprawnienia.

  Do wejścia w życie ww. nowelizacji lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne, korzystający z uprawnień wynikających z rodzicielstwa, zmuszeni byli obligatoryjnie przedłużyć szkolenie o czas umożliwiający odbycie brakujących dyżurów medycznych lub staży kierunkowych. Nowelizacja miała na celu częściowe zlikwidowanie tego obowiązku z zachowaniem jednakże koniczności odbywania dyżurów medycznych w trakcie szkolenia.

  Biorąc pod uwagę powyższe należy przyjąć, że lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne, korzystający z uprawnień wynikających z rodzicielstwa, przewidzianych w Kodeksie Pracy, może nie wydłużać szkolenia specjalizacyjnego o czas niezbędny do odbycia obowiązkowych dyżurów medycznych łącznie do 24 miesięcy nie dłużej jednak niż do 50% czasu trwania szkolenia specjalizacyjnego przewidzianego właściwym dla danego lekarza programem szkolenia.

  Przykład: jeżeli szkolenie specjalizacyjne trwa 2 lata czyli 24 m-ce to z powyższego uprawnienia do nieprzedłużania szkolenia specjalizacyjnego o czas korzystania z uprawnień wynikających z rodzicielstwa, lekarz może skorzystać w wymiarze do 12 m-cy, natomiast jeżeli szkolenie specjalizacyjne trwa 4 lata (48 m-cy) lub dłużej to wówczas lekarz może skorzystać
  z uprawnienia do nieprzedłużenia szkolenia przez okres do 24 m-cy.

  Nie zmienia to faktu, że lekarz może skorzystać z uprawnień wynikających z rodzicielstwa
  w pełnym przysługującym wymiarze czasu i pracodawca nie może go w tym okresie zobowiązać do pełnienia dyżurów medycznych, niemniej jednak w takim przypadku pozostały czas ponad 24 miesiące lub 50% czasu trwania szkolenia musi zostać odpracowany po zakończeniu korzystania z ww. uprawnień.

  Analogicznie kształtuje się sytuacja lekarza w trakcie szkolenia specjalizacyjnego posiadającego orzeczenie lekarskie o czasowej niemożliwości wykonywania niektórych czynności zawodowych w określonych warunkach z przyczyn zdrowotnych. Pracodawca nie posiada uprawnienia do zobowiązania pracownika do odbywania dyżurów medycznych,
  a zatem pracy w godzinach nadliczbowych, w tym w porze nocnej, jeżeli brak takiej możliwości po stronie pracownika wynika z orzeczenia lekarskiego. Zakaz ten trwa tak długo, jak długo nie ustaną przeciwskazania medyczne stwierdzone orzeczeniem. Niemniej lekarz nie jest zobowiązany do wydłużania szkolenia specjalizacyjnego do 24 miesięcy lub 50% czasu trwania szkolenia specjalizacyjnego przewidzianego w programie szkolenia zgodnie z wyżej przedstawionym przykładem.

  Reasumując, lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne, który korzysta z uprawnień wynikających z rodzicielstwa lub posiada stosowne orzeczenie lekarskie może w ogóle nie odbywać dyżur w medycznych w okresie korzystania z uprawnień lub obowiązywania orzeczenia, a jego szkolenie specjalizacyjne ulegać będzie przedłużeniu z tego tytułu tylko
  wówczas, gdy korzysta z ww. uprawnień dłużej niż odpowiednio 24 miesiące lub 50% czasu trwania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z przedstawionym powyżej przykładem.

  Jednocześnie, dostrzegając nieścisłość aktualnego przepisu, Ministerstwo Zdrowia przy najbliższej nowelizacji doprecyzuje brzmienie art. 16i ust. 1d i 1e, zgodnie z przedstawioną powyżej interpretacją.

  Link do komuniaktu: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-interpretacji-przepisow-dotyczacych-uprawnien-pracownikow-lekarzy-odbywajacych-szkolenie-specjalizacyjne-zwiazanych-z-rodzicielstwem-lub-stanem-zdrowia

Istotne zmiany które wprowadziła Ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty

  NOWELIZACJA USTAWY O ZMIANIE USTAWY O ZAWODACH LEKARZA I LEKARZA DENTYSTY ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW z dnia 16.07.2020 r.

  Wynagrodzenie dla lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne w trybie umowy cywilnoprawnej
  Wysokość wynagrodzenia nie może być niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej za pracę, ustalonej na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę: w 2020 r to kwota: 17,00 zł /1 h planowana w 2021 kwota: 18,30 zł/1h
  OBOWIĄZUJE OD 8.08.2020 r

  PES PO UKOŃCZENIU PRZEDOSTATNIEGO ROKU SZKOLENIA
  Za zgodą kierownika specjalizacji, lekarz po ukończeniu przedostatniego roku szkolenia może przystąpić do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego.
  OBOWIĄZUJE OD 8.08.2020 r

  WERYFIKACJA MERYTORYCZNA DOKUMENTÓW SPECJALIZACYJNYCH PRZED PES
  Dokumenty specjalizacyjne przed przystąpieniem do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego
  - do 21.08.2020 r. weryfikował konsultant krajowy w danej dziedzinie medycyny
  - od 22.08.2020 r. weryfikuje konsultant wojewódzki w danej dziedzinie medycyny

  Dodatek do wynagrodzenia dla kierowników specjalizacji
  500 zł miesięcznie brutto za nadzorowanie szkolenia jednego lekarza
  1000 zł miesięcznie brutto za nadzorowanie szkolenia więcej niż jednego lekarza
  WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM 1.01.2020

  PUBLIKACJA PYTŃ I ODPOWIEDZI PO LEK,LDEK,PEM I PES
  Testy na każdy nowy termin egzaminu składają się z 30% nowych pytań i 70% pytań wybranych z bazy pytań.
  WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM 1.01.2021

  EGZAMIN PEM
  Po zaliczeniu modułu podstawowego albo po zaliczeniu drugiego roku odbywania szkolenia specjalizacyjnego w ramach modułu jednolitego, lekarz może przystąpić do Państwowego Egzaminu Modułowego.
  Lekarzowi przysługuje urlop szkoleniowy w wymiarze 2 dni w roku kalendarzowym na przystąpienie do PEM. Za czas urlopu szkoleniowego lekarz zachowuje prawo do wynagrodzenia.
  WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM 1.01.2022

NAJNOWSZA ZMIANA W ROZPORZĄDZENIU DOTYCZĄCYM SPECJALIZACJI LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW

  Szanowni Państwo,

  W ciągu ostatniego tygodnia zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów.

  Dokument jest dostępny pod linkiem: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1408

Odwołany kurs specjalizacyjny a zakończenie szkolenia specjalizacyjnego

  Zgodnie z USTAWĄ z dnia 5 grudnia 1996r.o zawodach lekarza i lekarza dentysty art.16m ust. 18 (Dz. U. z 2020 poz. 514, 567.):

  Lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne, któremu odwołano kurs specjalizacyjny w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii, jest zwolniony z obowiązku realizacji tego kursu, jeżeli:
  1) realizacja tego kursu wymaga przedłużenia szkolenia specjalizacyjnego o okres dłuższy niż 3 miesiące oraz
  2) zrealizował wszystkie inne kursy objęte programem specjalizacji.

  Powyższy zapis dotyczy również lekarzy MON.

Proces ewidencjonowania dyżurów oraz ich zaliczanie przez kierownika specjalizacji

  Od dnia 17.01.2020 r. w Elektronicznych Kartach Specjalizacyjnych (EKS) prowadzonych w ramach Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) *– zostały wprowadzone uproszczenia procesu ewidencjonowania dyżurów * zrealizowanych przez lekarzy i lekarzy dentystów w ramach szkolenia specjalizacyjnego oraz ich zaliczania przez kierownika specjalizacji/stażu.

  Zmiany dotyczą dodawania w EKS informacji na ich temat. Dotychczasową formę ewidencjonowania tych elementów kształcenia specjalizacyjnego zamieniono na tabelę.
  Ponadto kierownik specjalizacji/stażu zyskuje możliwość zbiorczej akceptacji dyżurów wprowadzonych przez lekarza lub lekarza dentystę w danym roku kształcenia specjalizacyjnego.
  Szczegółowy tryb postępowania dla lekarzy i lekarzy dentystów opisany jest w Podręczniku Użytkownika - Obsługa EKS - Dodanie informacji o zrealizowanych dyżurach medycznych.(https://www.cez.gov.pl/fileadmin/userupload/naszesystemy/SMK/podrecznikuzytkownikasmkrealizacjadyzurowv015e21cabf7c239.pdf)
  Natomiast dla osób pełniących rolę kierownika specjalizacji/kierownika stażu w Podręczniku Użytkownika - Obsługa EKS - Akceptacja zrealizowanych dyżurów medycznych. (https://www.szczecin.uw.gov.pl/systemfiles/articlefiles/11452/(20200120.152738).podrecznik.pdf)
  Dotychczas wprowadzone przez lekarzy i lekarzy dentystów w SMK dyżury medyczne są obecnie prezentowane w nowej formie – tabeli.
  Jednocześnie w ramach wdrożonych zmian w EKS oddzielne sekcje: „Kursy w zakresie zdrowia publicznego, ratownictwa medycznego, prawa medycznego” oraz „Kurs specjalizacyjny wprowadzający” uległy likwidacji. Zrealizowane przez lekarzy lub lekarzy dentystów kursy w ww. zakresie zostały przeniesione do sekcji „Kursy specjalizacyjne”. Przeniesione kursy zostały opatrzone odpowiednią uwagą: Kurs przeniesiony z sekcji „Kursy w zakresie zdrowia publicznego, ratownictwa medycznego oraz prawa medycznego” lub Kurs przeniesiony z sekcji „Kurs specjalizacyjny wprowadzający”.
  Zgodnie z obecnie wprowadzonymi zmianami wszystkie kursy odbywane w ramach szkolenia specjalizacyjnego, w tym kurs ze zdrowia publicznego, ratownictwa medycznego, prawa medycznego oraz kurs wprowadzający mogą być ewidencjonowane wyłącznie w sekcji „Kursy specjalizacyjne”.

  Ze względu na fakt, że przed wprowadzonymi zmianami niektóre osoby wpisały ten sam kurs zarówno w sekcji „Kurs specjalizacyjny wprowadzający”, „Kursy z zakresu zdrowia publicznego, ratownictwa medycznego, prawa medycznego” jak również w sekcji „Kursy specjalizacyjne”, po przeprowadzonej migracji dany kurs może występować w EKS więcej niż jeden raz. Niemniej jednak osoba specjalizująca się ma możliwość indywidualnego usunięcia tych samych kursów.

  W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z infolinią CSIOZ tel. 19 457.

Rekrutacja na kursy specjalizacyjne dla lekarzy i lekarzy dentystów w 2020 roku

  Rekrutacja na kursy specjalizacyjne dla lekarzy i lekarzy dentystów w 2020 roku prowadzona jest przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP) w następujący sposób:
  Lekarze posiadający Elektroniczne Karty Specjalizacyjne (EKS) na kursy specjalizacyjne zgłaszają się poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK).

  Instrukcja - podręcznik użytkownika SMK - do pobrania na stronie:
  https://cez.gov.pl/fileadmin/userupload/naszesystemy/SMK/podrecznikuzytkownikasmkzgloszenianakursyspecjalizacyjnev015dcd7c7fa3ae2.pdf

  W przypadku dodatkowych pytań dotyczących składnia wniosków na kursy za pomocą SMK prosimy o kontakt z infolinią CSIOZ tel. 19 457, w pozostałych przypadkach prosimy o bezpośredni kontakt z CMKP pod numerem 22 569 38 00.

Nowelizacja przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

  Z dniem 1 maja 2017 roku uruchomiony zostanie System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK), służący do rejestracji kształcenia podyplomowego m.in. lekarzy i lekarzy dentystów. Z uwagi na nowe przepisy regulujące szkolenie specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów prosimy o pilne zapoznanie się z komunikatem dostępnym na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.