pre-loader

Specjalizacje

rezydentura

Bieżące informacje Specjalizacje Lekarze i lekarze dentyści

Czytaj najnowsze informacje:

Konsultacje od 4 kwietnia do 25 kwietnia 2022 r. przed składaniem dokumentacji do PES

  Wydział Kształcenia Podyplomowego Lekarzy WIM w Warszawie zaprasza wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów odbywających szkolenie specjalizacyjne w placówkach utworzonych przez MON na konsultacje przed składaniem dokumentów do weryfikacji formalnej i merytorycznej przed przystąpieniem do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego.

  Konsultacje odbędą się w dniach od 4 kwietnia do 25 kwietnia 2022 roku w siedzibie Centrum.
  Ustalenie terminu konsultacji: tel. 665 707 536.

Komunikat w sprawie terminu na złożenie wniosku o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) w sesji jesiennej 2021 r.

  Informujemy, że w związku z tym, iż koniec terminu na złożenie wniosku o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) w sesji jesiennej 2021 r. przypada na sobotę (31 lipca 2021 r.), termin na złożenie wniosku do PES upływa w dniu 2 sierpnia 2021 r.
  W związku z powyższym wnioski o przystąpienie do PES w sesji jesiennej 2021 r. można składać do dnia 2 sierpnia 2021 r. włącznie.
  Podstawa prawna:
  - art. 16rb ust. 5 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2021 r. poz. 790),
  - art. 57 § 4 ustawy kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

  Link do komunikatu: "https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-terminu-na-zlozenie-wniosku-o-przystapienie-do-panstwowego-egzaminu-specjalizacyjnego-pes-w-sesji-jesiennej-2021-r"

Komunikat w sprawie interpretacji przepisów dotyczących uprawnień pracowników - lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne związanych z rodzicielstwem lub stanem zdrowia

  W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi brzmienia przepisów art. 16i ust. 1d – 1e ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2021 r. poz. 790) przedstawiamy interpretacją celowościową przepisów, która leżała u podstaw sformułowania nowych zasad rozliczania czasu pracy lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne.

  Kodeks pracy przewiduje w art. 178, następujące uprawnienia pracowników/obowiązki pracodawców, w związku z rodzicielstwem, mogące mieć wpływ na długość wykonywania pracy i możliwość odbywania dyżurów medycznych:
  - § 1: „Pracownicy w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej. Pracownicy w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy ani zatrudniać w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 139.” – przepis formułuje bezwzględny zakaz dla pracodawcy określonego zachowania wobec pracownicy będącej w ciąży;
  - § 2: „Pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia nie wolno bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 139, jak również delegować poza stałe miejsce pracy.” – przepis konstytuujący uprawnienie po stronie pracownika zależne wyłącznie od jego woli.

  Mając na uwadze brzmienie powyższych przepisów nie sposób przyjąć założenie, że ustawodawca w odniesieniu do specyficznej grupy lekarzy – specjalizujących się – podważyłby kodeksowe uprawnienia pracowników, dopuszczając możliwość pracodawcy do zobowiązania pracowników korzystających z uprawnień związanych z rodzicielstwem do pracy w ramach pełnienia dyżuru medycznego w wymiarze do 50% wymiaru czasu pracy. Oznaczałoby to istotne ograniczenie możliwości korzystania z ww. uprawnień w stosunku do rozwiązań kodeksowych. Takie działanie należałoby uznać nie tylko za sprzeczne z duchem nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, która weszła w życie w sierpniu 2020 r., ale także sprzeczne z aktem prawnym powszechnie obowiązującym, uznanym za wyższy rangą, jakim jest Kodeks Pracy. Zgodnie z przyjętą doktryną rozwiązania dotyczące stosunku pracy odbiegające od kodeksowych mogą mieć wyłącznie charakter poprawiający pozycję pracownika, w żadnym zaś wypadku odbierający mu lub ograniczający kodeksowe uprawnienia.

  Do wejścia w życie ww. nowelizacji lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne, korzystający z uprawnień wynikających z rodzicielstwa, zmuszeni byli obligatoryjnie przedłużyć szkolenie o czas umożliwiający odbycie brakujących dyżurów medycznych lub staży kierunkowych. Nowelizacja miała na celu częściowe zlikwidowanie tego obowiązku z zachowaniem jednakże koniczności odbywania dyżurów medycznych w trakcie szkolenia.

  Biorąc pod uwagę powyższe należy przyjąć, że lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne, korzystający z uprawnień wynikających z rodzicielstwa, przewidzianych w Kodeksie Pracy, może nie wydłużać szkolenia specjalizacyjnego o czas niezbędny do odbycia obowiązkowych dyżurów medycznych łącznie do 24 miesięcy nie dłużej jednak niż do 50% czasu trwania szkolenia specjalizacyjnego przewidzianego właściwym dla danego lekarza programem szkolenia.

  Przykład: jeżeli szkolenie specjalizacyjne trwa 2 lata czyli 24 m-ce to z powyższego uprawnienia do nieprzedłużania szkolenia specjalizacyjnego o czas korzystania z uprawnień wynikających z rodzicielstwa, lekarz może skorzystać w wymiarze do 12 m-cy, natomiast jeżeli szkolenie specjalizacyjne trwa 4 lata (48 m-cy) lub dłużej to wówczas lekarz może skorzystać
  z uprawnienia do nieprzedłużenia szkolenia przez okres do 24 m-cy.

  Nie zmienia to faktu, że lekarz może skorzystać z uprawnień wynikających z rodzicielstwa
  w pełnym przysługującym wymiarze czasu i pracodawca nie może go w tym okresie zobowiązać do pełnienia dyżurów medycznych, niemniej jednak w takim przypadku pozostały czas ponad 24 miesiące lub 50% czasu trwania szkolenia musi zostać odpracowany po zakończeniu korzystania z ww. uprawnień.

  Analogicznie kształtuje się sytuacja lekarza w trakcie szkolenia specjalizacyjnego posiadającego orzeczenie lekarskie o czasowej niemożliwości wykonywania niektórych czynności zawodowych w określonych warunkach z przyczyn zdrowotnych. Pracodawca nie posiada uprawnienia do zobowiązania pracownika do odbywania dyżurów medycznych,
  a zatem pracy w godzinach nadliczbowych, w tym w porze nocnej, jeżeli brak takiej możliwości po stronie pracownika wynika z orzeczenia lekarskiego. Zakaz ten trwa tak długo, jak długo nie ustaną przeciwskazania medyczne stwierdzone orzeczeniem. Niemniej lekarz nie jest zobowiązany do wydłużania szkolenia specjalizacyjnego do 24 miesięcy lub 50% czasu trwania szkolenia specjalizacyjnego przewidzianego w programie szkolenia zgodnie z wyżej przedstawionym przykładem.

  Reasumując, lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne, który korzysta z uprawnień wynikających z rodzicielstwa lub posiada stosowne orzeczenie lekarskie może w ogóle nie odbywać dyżur w medycznych w okresie korzystania z uprawnień lub obowiązywania orzeczenia, a jego szkolenie specjalizacyjne ulegać będzie przedłużeniu z tego tytułu tylko
  wówczas, gdy korzysta z ww. uprawnień dłużej niż odpowiednio 24 miesiące lub 50% czasu trwania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z przedstawionym powyżej przykładem.

  Jednocześnie, dostrzegając nieścisłość aktualnego przepisu, Ministerstwo Zdrowia przy najbliższej nowelizacji doprecyzuje brzmienie art. 16i ust. 1d i 1e, zgodnie z przedstawioną powyżej interpretacją.

  Link do komuniaktu: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-interpretacji-przepisow-dotyczacych-uprawnien-pracownikow-lekarzy-odbywajacych-szkolenie-specjalizacyjne-zwiazanych-z-rodzicielstwem-lub-stanem-zdrowia

Komunikat w sprawie korzystania z noclegu przez lekarzy i lekarzy dentystów biorących udział w Państwowym Egzaminie Specjalizacyjnym (PES) oraz możliwości zdawania ustnej części PES w formie zdalnej

  Informujemy, że zgodnie z § 9 ust. 3 pkt 2 i 39 oraz ust. 4 pkt 1 i 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 512)  do dnia 9 kwietnia 2021 r. prowadzenie usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2211) jest dopuszczalne miedzy innymi dla:

  1. osób wykonujących zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – na potwierdzenie tego faktu należy posiadać dokument wystawiony przez podmiot wykonujący działalność leczniczą,
  2. zdających oraz przeprowadzających Państwowy Egzamin Specjalizacyjny, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514, z późn. zm) - na potwierdzenie tego faktu należy posiadać dokument wystawiony przez dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych. Za dokument potwierdzający fakt przystępowania do PES wystawiony przez dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych uznawane jest zawiadomienie o egzaminie znajdujące się w SMK, może ono zostać wydrukowanie lub okazane w formie elektronicznej.

  Powyższe oznacza, że lekarze i lekarze dentyści biorący udział w PES mogą przed i po przystąpieniu do każdej z części PES korzystać z noclegów w hotelach oraz w innych miejscach świadczących usługi polegające na krótkotrwałym wynajmie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych itp. na podstawie wyżej wskazanych przepisów. Korzystając z noclegów lekarze i lekarze dentyści powinni posiadać jeden z dokumentów potwierdzających ich uprawnienie do korzystania z noclegu.

  Jednocześnie prosimy o zapoznanie się z komunikatem Centrum Egzaminów Medycznych z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie możliwości zdawania ustnej części PES w formie zdalnej w szczególnie uzasadnionych sytuacjach (np. kobiet w ciąży, które nie zostały zaszczepione) znajdującym się pod adresem https://www.cem.edu.pl/.

Komunikat w sprawie Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych w 2021 r. dla lekarzy i lekarzy dentystów

  Szanowni Państwo,

  poniżej komunikat Ministerstwa Zdrowia dotyczący organizacji Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych (PES) w sesji wiosennej 2021 r.:

  W nawiązaniu do apeli kierowanych do Ministerstwa Zdrowia dotyczących organizacji Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych (PES) w sesji wiosennej 2021 r. informuję, co następuje.

  Biorąc pod uwagę:
  1) stanowiska konsultantów krajowych (w szczególności prof. Andrzeja Horbana oraz prof. Iwony Paradowskiej-Stankiewicz), dotyczących możliwości przeprowadzenia PES w warunkach zapewniających bezpieczeństwo osobom uczestniczącym w obydwu formach egzaminu,
  2) wysoki stopień wyszczepienia lekarzy i lekarzy dentystów,
  3) brak prawnej możliwości odstąpienia od przeprowadzenia egzaminu w jednej z form

  Minister Zdrowia informuje, że PES odbędzie się w sesji wiosennej zgodnie z wyznaczonymi terminami. Osoby, które z jakichkolwiek przyczyn nie przystąpią do PES w sesji wiosennej będą uprawnione do jego złożenia w sesji jesiennej (bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów).

  W szczególnie uzasadnionych sytuacjach (np. kobiet w ciąży) dopuszczalne będzie zdawanie ustnego PES w formie zdalnej.

  Link do komunikatu: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-w-sprawie-panstwowych-egzaminow-specjalizacyjnych-w-2021-r-dla-lekarzy-i-lekarzy-dentystow

Odwołanie Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych w sesji wiosennej 2021 r. dla lekarzy i lekarzy dentystów

  Szanowni Państwo,

  poniżej komunikat Ministerstwa Zdrowia z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie odwołania Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych w sesji wiosennej 2021 r. dla lekarzy i lekarzy dentystów:

  Zgodnie z § 27 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1566) w przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami, w szczególności zagrażającymi życiu lub zdrowiu osób biorących udział w Państwowych Egzaminach Specjalizacyjnych (PES), minister właściwy do spraw zdrowia może odwołać w całości lub w części PES w danej dziedzinie medycyny.

  Z uwagi na trwający stan epidemii, Minister Zdrowia odwołuje wszystkie egzaminy pisemne i ustne w dziedzinach medycyny, dla których PES nie rozpocznie się do końca bieżącego tygodnia tj. do dnia 19 marca 2021 r. włącznie.

  W dziedzinach medycyny, w których egzaminy się rozpoczną do dnia 19 marca 2021 r. lub już trwają, terminy egzaminów ustnych pozostają bez zmian.

  Zgodnie z § 27 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, z dniem 17 maja 2021 r. zostaną wznowione Państwowe Egzaminy Specjalizacyjne w sesji wiosennej 2021 r. dla lekarzy i lekarzy dentystów.

  Jednocześnie, zgodnie z art. 16r ust. 11 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514, z późn. zm.) lekarz, który zakończył szkolenie specjalizacyjne i uzyskał potwierdzenie zakończenia szkolenia specjalizacyjnego, albo uzyskał decyzję, o której mowa w art. 16 ust. 7 albo 9, zachowuje uprawnienia, o których mowa w art. 16oa ust. 2 pkt 1 i 4 (tj. lekarza w trakcie szkolenia specjalizacyjnego), w okresie 5 lat od dnia potwierdzenia zakończenia szkolenia specjalizacyjnego albo od dnia wydania takiej decyzji, co pozwala na kontynuowanie wykonywania zawodu na dotychczasowych zasadach.
  *
  Link do komunikatu:
  * https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-odwolania-panstwowych-egzaminow-specjalizacyjnych-w-sesji-wiosennej-2021-r-dla-lekarzy-i-lekarzy-dentystow - Komunikat wycofany

Konsultacje od 15 marca do 2 kwietnia 2021 r. przed składaniem dokumentacji do PES

  Wydział Kształcenia Podyplomowego Lekarzy WIM w Warszawie zaprasza wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów odbywających szkolenie specjalizacyjne w placówkach utworzonych przez MON na konsultacje przed składaniem dokumentów do weryfikacji formalnej i merytorycznej przed przystąpieniem do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego.

  Konsultacje odbędą się w dniach od 15 marca do 2 kwietnia 2021 roku w siedzibie Centrum.
  Ustalenie terminu konsultacji: tel. 665 707 536

Komunikat w sprawie wydłużenia czasu trwania sesji wiosennej Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych w 2021 r. dla lekarzy i lekarzy dentystów

  Zgodnie z § 27 ust. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1566) w przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami, w szczególności zagrażającymi życiu lub zdrowiu osób biorących udział w Państwowych Egzaminach Specjalizacyjnych (PES), minister właściwy do spraw zdrowia może wydłużyć czas trwania sesji egzaminacyjnej PES.
  Z uwagi na trwający stan epidemii, w celu zapewnienia bezpiecznych warunków osobom biorącym udział w PES Minister Zdrowia wydłuża czas trwania sesji wiosennej PES w 2021 r. do dnia 31 maja 2021 r.

Postępowanie kwalifikacyjne 1-31.03.2021

  Wydział Kształcenia Podyplomowego Lekarzy CKPDZiSM informuje, iż wnioski o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w wybranej dziedzinie medycyny w najbliższym postępowaniu kwalifikacyjnym, można składać w terminie do 28 lutego 2021 roku, wyłącznie za pomocą SMK.

  Zgodnie z Zarządzeniem nr 19/2018 Dyrektora WIM z dnia 1 lutego 2018 r. lekarz / lekarz dentysta zatrudniony bądź pełniący służbę wojskową w Wojskowym Instytucie Medycznym, w celu uzyskania opinii pracodawcy przed planowanym przystąpieniem do postępowania kwalifikacyjnego, uzupełnia wniosek "opiniowanie specjalizacji" dostępny w sieci intranet.wim w zakładce Nauka.

  W celu złożenia wniosku w SMK należy:
  - założyć konto w systemie informatycznym SMK dostępnym pod adresem: https://smk.ezdrowie.gov.pl,
  - wypełnić wniosek do MON w przypadku lekarzy będących żołnierzami w czynnej służbie wojskowej, a także pełniących służbę lub zatrudnionych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej. Lekarze MON w celu udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym zobowiązani są dostarczyć do Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia opinii przełożonych dotyczących odbywania szkolenia specjalizacyjnego,

  W przypadku pytań lub wątpliwości osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Wydziałem Kształcenia Podyplomowego Lekarzy CKPDZiSM, tel.: 885 561 416, 665 707 732, 725 707 593.

  W przypadku wystąpienia trudności z systemem SMK należy kontaktować się z infolinią Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych tel.:+48 22 597 09 21 lub e-mail: smk-serwis@csioz.gov.pl

  Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza: Departament Wojskowej Służby Zdrowia tel.: 261 842 701.

Wytyczne dla uczestników działalności dydaktyczno-szkoleniowej w WIM obowiązujące w okresie pandemii COVID 19 (obowiązujące od 01.02.2021 r.)

  Warunki dotyczące rozpoczęcia zajęć dla wszystkich uczestników kursów/staży/specjalizacji/praktyk/studiów odbywających się w klinikach:
  a) Wypełnienie ankiety – wywiadu epidemiologicznego przekazywanego przez organizatora przed rozpoczęciem zajęć.
  b) Obowiązkowe przedstawienie negatywnego wyniku testu PCR (nie starszego niż 96g.)*
  Zwolnione z tego obowiązku są osoby zaszczepione przeciw COVID-19 dwiema dawkami szczepionki jeśli od przyjęcia drugiej dawki upłynęło minimum 7 dni. Osoby te zobowiązane są do przedstawienia zaświadczenia o szczepieniu.
  c) Zainstalowanie i codzienne uzupełnianie aplikacji COVID – tylko w przypadku uczestników kursów, które trwają powyżej 2tygodni.
  Aplikacja ma na celu weryfikację aktualnego stanu zdrowia (link do aplikacji podany zostanie w dniu rozpoczęciu kursu). Korzystanie z aplikacji polega na codziennym udzielaniu odpowiedzi na temat samopoczucia, temperatury, kaszlu, bóli mięśniowych itp.
  d) Stosowanie się dozaleceń:
  - obowiązkowe noszenie maseczki w trakciezajęć,
  - zachowanie dystansuspołecznego,
  - częsta dezynfekcja rąk, zwłaszcza przy wejściu do sal wykładowych i do Klinik.
  e) Przygotowanie do zajęć:
  - naturalna płytka paznokciowa,
  - paznokcie krótko obcięte niewystające poza opuszkę palca, bezlakieru,
  - dłonie bez biżuterii (pierścionki, obrączki,bransoletki),
  - włosy krótkie lubspięte,
  - uszy bezkolczyków,
  - twarz bez zarostu (zarost zmniejsza przyleganie maseczki doskóry).
  *w wyjątkowych sytuacjach Kierownik Kliniki może podjąć inną decyzję, którą dodatkowo zobowiązany jest przekazać Kierownikowi CKPDZiSM.

  Warunki dotyczące rozpoczęcia zajęć dla wszystkich uczestników kursów/staży/specjalizacji/praktyk/studiów odbywających się poza klinikami:
  a) Wypełnienie ankiety – wywiadu epidemiologicznego przekazywanego przez organizatora przed rozpoczęciem zajęć.
  Po analizie odpowiedzi i ich weryfikacji w Sekcji Epidemiologii uczestnik może zostać poproszony o wykonanie testu PCR. W takiej sytuacji organizator skontaktuje się z uczestnikiem i ustali szczegóły dotyczące przeprowadzenia testu.
  b) Zainstalowanie i codzienne uzupełnianie aplikacji COVID – tylko w przypadku uczestników kursów, które trwają powyżej 2tygodni.
  Aplikacja ma na celu weryfikację aktualnego stanu zdrowia (link do aplikacji podany zostanie w dniu rozpoczęciu kursu). Korzystanie z aplikacji polega na codziennym udzielaniu odpowiedzi na temat samopoczucia, temperatury, kaszlu, bóli mięśniowych itp.
  c) Stosowanie się dozaleceń:
  - obowiązkowe noszenie maseczki w trakciezajęć,
  - zachowanie dystansuspołecznego,
  - częsta dezynfekcja rąk, zwłaszcza przy wejściu do sal wykładowych i doklinik.

  UWAGA!
  Wszyscy uczestnicy zajęć dydaktyczno-szkoleniowych w WIM zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania poniższych zasad:
  - codziennej samodzielnej kontroli temperatury ciała (przynajmniej raz dziennie przed wyjściem z domu),
  - zwracania uwagi na występowanie objawów infekcji, w szczególności: gorączki, kaszlu, duszności, utraty węchu lubsmaku,
  - raportowanie stanu zdrowia w aplikacji medycznej karty samokontroli WIM „COVID” – dla osób, których zajęcia w WIM trwają dłużej niż 2tyg.,
  - stałego monitorowania sytuacji epidemiologicznej we wszystkich placówkach medycznych gdzie świadcząpracę,
  - poddania się kontroli temperatury ciała bezpośrednio po przyjściu do WIM w punkcie pomiarowym przy bramiewejściowej,
  - ponadto pracownicy WIM zobowiązani są przestrzegać zasad opisanych szerzej w instrukcji WIM PR05IR34.
  W razie stwierdzenia wystąpienia objawów infekcji, lub w razie kontaktu wysokiego ryzyka z osobą zakażoną SARS-CoV-2 lub w razie nałożenia na uczestnika obowiązku przebywania w kwarantannie (przez uprawnione do tego instytucje) uczestnik zobowiązany jest:
  - niezwłocznie powiadomić o tym fakcie organizatora zajęć/ stażu zCKP,
  - nie przychodzić nazajęcia,
  - skontaktować się z prowadzącym lekarzem POZ, postępować dalej wg jego instrukcji, a w razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia wezwać ZRM lub zgłosić się do Izby Przyjęć lub SOR najbliższego Szpitala.
  Poniższe wytyczne opracowane zostały na podstawie:
  Zasad prowadzenia kursów i szkoleń w Wojskowym Instytucie Medycznym, opracowanych na podstawie Wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego Wojska Polskiego z dnia 12 maja 2020 roku w sprawie określenia minimalnych wymagań sanitarnohigienicznych jakie powinny zostać spełnione przez jednostki szkolnictwa wojskowego prowadzące szkolenia w formie stacjonarnej lub zdalno-stacjonarnej w warunkach stanu epidemii oraz procedury PR05
  IR34 – dostępnej dla pracowników WIM w Intranecie (link: https://cutt.ly/7gkz6zE)

  Realizowane są na podstawie:
  Zarządzenia Dyrektora WIM nr 129 z dnia 4 września 2020 roku w sprawie czasowych ograniczeń w prowadzeniu działalności dydaktyczno–szkoleniowej w WIM z powodu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2.

INFORMACJA dla lekarzy zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego (postępowanie kwalifikacyjne 1-31.10.2020 r.)

  Lekarze i lekarze dentyści skierowani do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w Wojskowym Instytucie Medycznym proszeni są o dostarczenie *do 16 listopada 2020 r. do Wydziału Kształcenia Podyplomowego Lekarzy *poniższych dokumentów w celu dopełnienia formalności związanych z rozpoczęciem specjalizacji:
  - skierowania;
  - oświadczenia kierownika specjalizacji.

  Osoby rozpoczynające specjalizację w ramach umowy cywilnoprawnej zobowiązane są dostarczyć nw. dokumenty w celu zawarcia ww. umowy:
  - kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty (wszystkie strony gdzie są jakiekolwiek wpisy, oryginał do wglądu) - 2 egz.;
  - kserokopia dyplomu ukończenia uczelni (oryginał do wglądu) - 2 egz.;
  - kserokopia polisy od odpowiedzialności cywilnej lekarza/lekarza dentysty, uwzględniająca rozpoczętą specjalizację - 2 egz.;
  - zdjęcie (podpisane imieniem i nazwiskiem) - 1 szt.

  Ustalenie terminu złożenia dokumentów oraz podpisania umowy: tel.: 885-561-416, 261-818-197, 665-707-732.

Wytyczne dla uczestników działalności dydaktyczno-szkoleniowej w WIM obowiązujące w okresie pandemii COVID 19 (obowiązujące od 01.02.2020 r.)

  Wytyczne dla uczestników działalności dydaktyczno-szkoleniowej w WIM obowiązujące w okresie pandemii COVID-19 (obowiązujące od 1.02.2021 r.)

  Warunki dotyczące rozpoczęcia zajęć dla wszystkich uczestników kursów/staży/specjalizacji/praktyk/studiówodbywających się w klinikach:
  a) Wypełnienie ankiety – wywiadu epidemiologicznego przekazywanego przez organizatora przed rozpoczęciem zajęć.
  b) Obowiązkowe przedstawienie negatywnego wyniku testu PCR (nie starszego niż 96g.)*
  Zwolnione z tego obowiązku są osoby zaszczepione przeciw COVID-19 dwiema dawkami szczepionki jeśli od przyjęcia drugiej dawki upłynęło minimum 7 dni. Osoby te zobowiązane są do przedstawienia zaświadczenia o szczepieniu.

  c) Zainstalowanie i codzienne uzupełnianie aplikacji COVID – tylko w przypadku uczestników kursów, które trwają powyżej 2 tygodni.
  Aplikacja ma na celu weryfikację aktualnego stanu zdrowia (link do aplikacji podany zostanie
  w dniu rozpoczęciu kursu). Korzystanie z aplikacji polega na codziennym udzielaniu odpowiedzi na temat samopoczucia, temperatury, kaszlu, bóli mięśniowych itp.
  d) Stosowanie się do zaleceń:
  - obowiązkowe noszenie maseczki w trakcie zajęć,
  - zachowanie dystansu społecznego,
  - częsta dezynfekcja rąk, zwłaszcza przy wejściu do sal wykładowych i do klinik.
  e) Przygotowanie do zajęć:
  - naturalna płytka paznokciowa,
  - paznokcie krótko obcięte niewystające poza opuszkę palca, bez lakieru,
  - dłonie bez biżuterii (pierścionki, obrączki, bransoletki),
  - włosy krótkie lub spięte,
  - uszy bez kolczyków,
  - twarz bez zarostu (zarost zmniejsza przyleganie maseczki do skóry).
  w wyjątkowych sytuacjach Kierownik Kliniki może podjąć inną decyzję, którą dodatkowo zobowiązany jest przekazać Kierownikowi CKPDZiSM.
  *

  Warunki dotyczące rozpoczęcia zajęć dla wszystkich uczestników kursów/staży/specjalizacji/praktyk/studiówodbywających się poza klinikami**
  a) Wypełnienie ankiety – wywiadu epidemiologicznego przekazywanego przez organizatora przed rozpoczęciem zajęć.
  Po analizie odpowiedzi i ich weryfikacji w Sekcji Epidemiologii uczestnik może zostać poproszony o wykonanie testu PCR. W takiej sytuacji organizator skontaktuje się z uczestnikiem i ustali szczegóły dotyczące przeprowadzenia testu.
  b) Zainstalowanie i codzienne uzupełnianie aplikacji COVID – tylko w przypadku uczestników kursów, które trwają powyżej 2 tygodni.
  Aplikacja ma na celu weryfikację aktualnego stanu zdrowia (link do aplikacji podany zostanie
  w dniu rozpoczęciu kursu). Korzystanie z aplikacji polega na codziennym udzielaniu odpowiedzi na temat samopoczucia, temperatury, kaszlu, bóli mięśniowych itp.
  b) Stosowanie się do zaleceń:
  - obowiązkowe noszenie maseczki w trakcie zajęć,
  - zachowanie dystansu społecznego,
  - częsta dezynfekcja rąk, zwłaszcza przy wejściu do sal wykładowych i do klinik.

  UWAGA!

  Wszyscy uczestnicy zajęć dydaktyczno-szkoleniowych w WIM zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania poniższych zasad:
  - codziennej samodzielnej kontroli temperatury ciała (przynajmniej raz dziennie przed wyjściem z domu),
  - zwracania uwagi na występowanie objawów infekcji, w szczególności: gorączki, kaszlu, duszności, utraty węchu lub smaku,
  - raportowanie stanu zdrowia w aplikacji medycznej karty samokontroli WIM „COVID” – dla osób, których zajęcia w WIM trwają dłużej niż 2 tyg.,
  - stałego monitorowania sytuacji epidemiologicznej we wszystkich placówkach medycznych gdzie świadczą pracę,
  - poddania się kontroli temperatury ciała bezpośrednio po przyjściu do WIM w punkcie pomiarowym przy bramie wejściowej,
  - ponadto pracownicy WIM zobowiązani są przestrzegać zasad opisanych szerzej w instrukcji WIM PR05_IR34.

  W razie stwierdzenia wystąpienia objawów infekcji, lub w razie kontaktu wysokiego ryzyka z osobą zakażoną SARS-CoV-2 lub w razie nałożenia na uczestnika obowiązku przebywania w kwarantannie (przez uprawnione do tego instytucje) uczestnik zobowiązany jest:
  - niezwłocznie powiadomić o tym fakcie organizatora zajęć/ stażu z CKP,
  - nie przychodzić na zajęcia,
  - skontaktować się z prowadzącym lekarzem POZ, postępować dalej wg jego instrukcji, a w razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia wezwać ZRM lub zgłosić się do Izby Przyjęć lub SOR najbliższego Szpitala.

  Poniższe wytyczne opracowane zostały na podstawie:
  Zasad prowadzenia kursów i szkoleń w Wojskowym Instytucie Medycznym, opracowanych na podstawie Wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego Wojska Polskiego z dnia 12 maja 2020 roku w sprawie określenia minimalnych wymagań sanitarnohigienicznych jakie powinny zostać spełnione przez jednostki szkolnictwa wojskowego prowadzące szkolenia w formie stacjonarnej lub zdalno-stacjonarnej w warunkach stanu epidemii.

  oraz procedury PR05_IR34 – dostępnej dla pracowników WIM w Intranecie (link: https://cutt.ly/7gkz6zE)

  Realizowane są na podstawie:
  Zarządzenia Dyrektora WIM nr 129 z dnia 4 września 2020 roku w sprawie czasowych ograniczeń w prowadzeniu działalności dydaktyczno–szkoleniowej w WIM z powodu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2.

Decyzja Ministra Zdrowia w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia egzaminu ustnego w ramach Państwowego Egzaminu Specjalizacynego (PES) w sesji jesiennej 2020 r.

  Szanowni Państwo,

  poniżej komunikat Ministerstwa Zdrowia ws. odstąpienia od przeprowadzenia egzaminu ustnego w ramach Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) w sesji jesiennej 2020 r.:

  Na podstawie art. 16rc ust. 3a i 3b ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514, z późn. zm.), mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa lekarzom i lekarzom dentystom w związku z aktualnym stanem epidemii, niniejszym odstępuję od przeprowadzenia egzaminów ustnych PES, które miały się odbyć w sesji jesiennej 2020 r. po dniu 19 października 2020 r., z wyjątkiem egzaminów ustnych w dziedzinach, co do których przed rozpoczęciem sesji jesiennej 2020 r. Minister Zdrowia, na wniosek dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych, wyraził zgodę na podstawie art. 16rc ust. 3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty na odstąpienie od przeprowadzenia egzaminu testowego PES i przeprowadzenie wyłącznie jego części ustnej.

  Link do komunikatu:
  https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-odstapienia-od-przeprowadzenia-egzaminu-ustnego-w-ramach-panstwowego-egzaminu-specjalizacyjnego-pes-w-sesji-jesiennej-2020-r

Komunikat CEM dot. możliwości zwolnienia z opłaty egzaminacyjnej

  CEM informuje, że istnieje możliwość zwolnienia z opłaty egzaminacyjnej dla osób, które zgłosiły się do egzaminu specjalizacyjnego w sesji wiosennej 2020 r. i zrezygnowały z udziału w nim, a następnie złożyły zgłoszenie do egzaminu w sesji jesiennej 2020 r. W celu skorzystania z tej możliwości należy przesłać do CEM stosowny wniosek, którego wzór znajduje się na stronie internetowej CEM, przy poszczególnych grupach zawodowych, w zakładce „druki do pobrania” . Jeśli osoba po takiej rezygnacji wniosła opłatę za zgłoszenie w sesji jesiennej 2020 r., może otrzymać jej zwrot. Następuje to na wniosek, którego wzór został zamieszczony w ww. zakładce („wniosek o zwolnienie z opłaty i jej zwrot”). Wnioski takie mogą być składane maksymalnie w terminie 70 dni dla od dnia, w którym odbył się egzamin, do którego miał przystąpić dany zdający. Przy czym w przypadku Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (dla lekarzy i lekarzy dentystów) termin ten liczy się od dnia 1 września 2020 r.

Komunikat MZ w sprawie urlopu szkoleniowego na przygotowanie się i przystąpienie do PES

  Zgodnie z art. 16s ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514, z późn. zm.) lekarzowi przysługuje urlop szkoleniowy w wymiarze 6 dni na przygotowanie się i przystąpienie do PES. Za czas urlopu szkoleniowego lekarz zachowuje prawo do wynagrodzenia.

  Oznacza to, że urlop szkoleniowy w wysokości 6 dni przysługuje również lekarzowi, lekarzowi dentyście, który przygotowuje się i przystępuje do PES na ostatnim roku szkolenia specjalizacyjnego, będąc w trakcie realizacji programu szkolenia.

  Powyższe oznacza, że skorzystanie z prawa do ww. urlopu, w przypadku nie zrealizowania wszystkich elementów szkolenia specjalizacyjnego przed zakończeniem umowy o szkolenie specjalizacyjne, spowoduje konieczność wydłużenia szkolenia specjalizacyjnego o 6 dni roboczych. Przedłużenie to można uzyskać na podstawie art. 16l ust. 3 ww. ustawy czyli, w uzasadnionych przypadkach zgodę na dodatkowe przedłużenie okresu trwania szkolenia specjalizacyjnego może wyrazić wojewoda, a w odniesieniu do lekarzy odbywających specjalizację w ramach rezydentury - minister właściwy do spraw zdrowia.

  Link do komunikatu: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-urlopu-szkoleniowego-na-przygotowanie-sie-i-przystapienie-do-pes

Istotne zmiany które wprowadziła Ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty

  NOWELIZACJA USTAWY O ZMIANIE USTAWY O ZAWODACH LEKARZA I LEKARZA DENTYSTY ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW z dnia 16.07.2020 r.

  Wynagrodzenie dla lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne w trybie umowy cywilnoprawnej
  Wysokość wynagrodzenia nie może być niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej za pracę, ustalonej na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę: w 2020 r to kwota: 17,00 zł /1 h planowana w 2021 kwota: 18,30 zł/1h
  OBOWIĄZUJE OD 8.08.2020 r

  PES PO UKOŃCZENIU PRZEDOSTATNIEGO ROKU SZKOLENIA
  Za zgodą kierownika specjalizacji, lekarz po ukończeniu przedostatniego roku szkolenia może przystąpić do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego.
  OBOWIĄZUJE OD 8.08.2020 r

  WERYFIKACJA MERYTORYCZNA DOKUMENTÓW SPECJALIZACYJNYCH PRZED PES
  Dokumenty specjalizacyjne przed przystąpieniem do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego
  - do 21.08.2020 r. weryfikował konsultant krajowy w danej dziedzinie medycyny
  - od 22.08.2020 r. weryfikuje konsultant wojewódzki w danej dziedzinie medycyny

  Dodatek do wynagrodzenia dla kierowników specjalizacji
  500 zł miesięcznie brutto za nadzorowanie szkolenia jednego lekarza
  1000 zł miesięcznie brutto za nadzorowanie szkolenia więcej niż jednego lekarza
  WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM 1.01.2020

  PUBLIKACJA PYTŃ I ODPOWIEDZI PO LEK,LDEK,PEM I PES
  Testy na każdy nowy termin egzaminu składają się z 30% nowych pytań i 70% pytań wybranych z bazy pytań.
  WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM 1.01.2021

  EGZAMIN PEM
  Po zaliczeniu modułu podstawowego albo po zaliczeniu drugiego roku odbywania szkolenia specjalizacyjnego w ramach modułu jednolitego, lekarz może przystąpić do Państwowego Egzaminu Modułowego.
  Lekarzowi przysługuje urlop szkoleniowy w wymiarze 2 dni w roku kalendarzowym na przystąpienie do PEM. Za czas urlopu szkoleniowego lekarz zachowuje prawo do wynagrodzenia.
  WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM 1.01.2022

Komunikat MZ z dnia 18.09.2020 r. ws. wydłużenia czasu trwania sesji jesiennej Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych w 2020 r. dla lekarzy i lekarzy dentystów

  Szanowni Państwo,

  poniżej komunikat Ministerstwa Zdrowia z dnia 18.09.2020 r. ws. wydłużenia czasu trwania sesji jesiennej Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych w 2020 r. dla lekarzy i lekarzy dentystów:

  Zgodnie z § 27 ust. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1566) w przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami, w szczególności zagrażającymi życiu lub zdrowiu osób biorących udział w Państwowych Egzaminach Specjalizacyjnych (PES), minister właściwy do spraw zdrowia może wydłużyć czas trwania sesji egzaminacyjnej PES.

  Z uwagi na przedłużenie sesji wiosennej PES w 2020 r. oraz przedłużenie terminu na składanie wniosków do PES w sesji jesiennej 2020 r., które nastąpiły w związku z trwającym stanem epidemii, w celu zapewnienia bezpiecznych warunków osobom biorącym udział w PES Minister Zdrowia wydłuża czas trwania sesji jesiennej PES w 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

  Link do komunikatu: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-wydluzenia-czasu-trwania-sesji-jesiennej-panstwowych-egzaminow-specjalizacyjnych-w-2020-r-dla-lekarzy-i-lekarzy-dentystow

Komunikat Ministerstwa Zdrowia z dnia 1.09.2020 r. w sprawie odstąpienia od części ustnej Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w sesji wiosennej 2020 r.

  W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu, na podstawie art. 16 rc ust. 3a i 3b o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514, 567 i 1291), mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa lekarzy i lekarzy dentystów w związku z aktualnym stanem epidemii, niniejszym Minister Zdrowia odstępuje od przeprowadzenia części ustnej Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w sesji wiosennej 2020 r., z wyjątkiem egzaminów ustnych w dziedzinach, co do których przed rozpoczęciem ww. sesji Minister Zdrowia, na wniosek dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych, wyraził zgodę na podstawie art. 16 rc ust 3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty na odstąpienie od przeprowadzenia egzaminu testowego PES i przeprowadzenie wyłącznie jego części ustnej.

  Link do komunikatu: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-odstapienia-od-czesci-ustnej-panstwowego-egzaminu-specjalizacyjnego-w-sesji-wiosennej-2020-r

Postępowanie kwalifikacyjne 1-30.09.2020

  Wydział Kształcenia Podyplomowego Lekarzy CKPDZiSM informuje, iż wnioski o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w wybranej dziedzinie medycyny w najbliższym postępowaniu kwalifikacyjnym, można składać w terminie do 30 września 2020 roku, wyłącznie za pomocą SMK.

  Wykaz wolnych miejsc do szkolenia specjalizacyjnego w Wojskowym Instytucie Medycznym.

  Zgodnie z Zarządzeniem nr 19/2018 Dyrektora WIM z dnia 1 lutego 2018 r. lekarz / lekarz dentysta zatrudniony bądź pełniący służbę wojskową w Wojskowym Instytucie Medycznym, w celu uzyskania opinii pracodawcy przed planowanym przystąpieniem do postępowania kwalifikacyjnego, uzupełnia wniosek "opiniowanie specjalizacji" dostępny w sieci intranet.wim w zakładce Nauka.

  W celu złożenia wniosku w SMK należy:
  - założyć konto w systemie informatycznym SMK dostępnym pod adresem: https://smk.ezdrowie.gov.pl,
  - wypełnić wniosek do MON w przypadku lekarzy będących żołnierzami w czynnej służbie wojskowej, a także pełniących służbę lub zatrudnionych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej. Lekarze MON w celu udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym zobowiązani są dostarczyć do Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia opinii przełożonych dotyczących odbywania szkolenia specjalizacyjnego.

  W przypadku pytań lub wątpliwości osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Wydziałem Kształcenia Podyplomowego Lekarzy CKPDZiSM, tel.: 885 561 416, 665 707 732, 261 818 197.

  W przypadku wystąpienia trudności z systemem SMK należy kontaktować się z infolinią Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych tel.:+48 22 597 09 21 lub e-mail: smk-serwis@csioz.gov.pl

  Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza: Departament Wojskowej Służby Zdrowia tel.: 261 842 701.

Komunikat Ministerstwa Zdrowia z dnia 27.07.2020 r. ws. okresu, w którym należy składać wnioski do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy chcą złożyć wniosek o przystąpienie do Państwow

  W nawiązaniu do komunikatu z dnia 24 lipca 2020 r. ws. przedłużenia okresu składania wniosków do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) do dnia 21 sierpnia 2020 r. na podstawie art. 16rb ust 7 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514) informujemy, że wnioski do PES należy składać po wejściu w życie ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz 1291), która została podpisana w dniu 24 lipca 2020 r.

  Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych ustaw wchodzi w życie 8 sierpnia 2020 r.

  W związku z powyższym wnioski do PES należy składać w dniach od 8 sierpnia 2020 r. do 21 sierpnia 2020 r. Wnioski złożone w innym terminie nie zostaną uwzględnione.
  *
  Link do komunikatu:
  * https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ws-okresu-w-ktorym-nalezy-skladac-wnioski-do-pes

Komunikat Ministerstwa Zdrowia z dnia 24.07.2020 r. ws. przedłużenia okresu składania wniosków do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego:

  W związku z trwającym stanem epidemii wirusa SARS-CoV-2 Minister Zdrowia, na podstawie art. 16rb ust. 7 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514) zmienia termin na składanie wniosku o przystąpienie do PES.

  Wniosek o przystąpienie do PES dla sesji jesiennej 2020 składa się w terminie do dnia 21 sierpnia 2020 r.

  Link do komunikatu: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ws-przedluzenia-okresu-skladania-wnioskow-do-panstwowego-egzaminu-specjalizacyjnego

Komunikat Ministerstwa Zdrowia z dnia 1.07.2020 r. w sprawie części ustnej Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w sesji wiosennej 2020 r.

  W nawiązaniu do komunikatu z dnia 21.05.2020 r. ws. wznowienia Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych (PES) dla lekarzy i lekarzy dentystów informujemy, że „projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu” (nr w wykazie prac Rady Ministrów: UD 100) został przyjęty przez Radę Ministrów i zostanie skierowany do Sejmu. Wspomniany projekt ustawy przewiduje, że jeżeli w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, przeprowadzenie egzaminu testowego albo ustnego PES nie będzie możliwe ze względu na bezpieczeństwo osób biorących udział w tym egzaminie, minister właściwy do spraw zdrowia może, w trakcie sesji egzaminacyjnej, podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia egzaminu testowego albo ustnego PES w danej dziedzinie w tej sesji z zachowaniem wyłącznie jednej z form egzaminu PES. Komunikat o odstąpieniu od przeprowadzenia egzaminu testowego albo ustnego PES zamieszcza się na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia oraz na stronie internetowej CEM.

  *W związku z trwającym stanem epidemii, biorąc pod uwagę apele środowiska lekarskiego w sprawie odstąpienia od egzaminów ustnych PES w sesji wiosennej 2020 r. Minister Zdrowia informuje, że po wejściu w życie wyżej wspomnianej ustawy zamierza skorzystać z uprawnienia do odstąpienia od przeprowadzenia egzaminu ustnego PES. *

  Należy jednak podkreślić, że wiążącą decyzję w sprawie odstąpienia od egzaminów ustnych PES Minister Zdrowia będzie mógł podjąć dopiero po wejściu w życie „ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu” i dopiero wtedy lekarze i lekarze dentyści, którzy po dniu 13 marca 2020 r. złożyli z wynikiem pozytywnym część testową PES, będą mogli otrzymać dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty. Przewiduje się, że wyżej wspomniana ustawa wejdzie w życie na początku sierpnia 2020 r.

  Link do komunikatu https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ws-czesci-ustnej-panstwowych-egzaminow-specjalizacyjnych-w-sesji-wiosennej-2020-r

Komunikat MZ ws. możliwości przystąpienia do PES na ostatnim roku szkolenia specjalizacyjnego

  Obecnie procedowane są przepisy umożliwiające lekarzom i lekarzom dentystom, którzy ukończyli przedostatni rok szkolenia specjalizacyjnego wystąpienie z wnioskiem o przystąpienie do PES. Zgodnie z treścią procedowanych przepisów w celu wystąpienia z wnioskiem o przystąpienie do PES przez lekarza/lekarza dentystę, który ukończył przedostatni rok szkolenia specjalizacyjnego konieczne będzie, aby kierownik specjalizacji potwierdził ukończenie przedostatniego roku szkolenia specjalizacyjnego i wydał, za pomocą SMK, zgodę na przystąpienie do PES.

  Zakłada się, że wyżej wspomniane przepisy wejdą w życie w najbliższym czasie i umożliwią lekarzom/lekarzom dentystom, którzy ukończyli przedostatni rok szkolenia specjalizacyjnego wystąpienie z wnioskiem o przystąpienie do PES w sesji jesiennej 2020 r. Rozwiązanie to umożliwi przystąpienie do PES w szczególności lekarzom i lekarzom dentystom, którzy są na ostatnim roku szkolenia specjalizacyjnego i z powodu epidemii nie ukończą tego szkolenia w terminie.

  Jednocześnie Ministerstwo Zdrowia informuje, że jeżeli zajdzie taka konieczność, termin na wystąpienie z wnioskiem o przystąpienie do PES w sesji jesiennej 2020 r. zostanie przedłużony.

  Informacje o wejściu w życie przepisów umożliwiających lekarzom i lekarzom dentystom, którzy ukończyli przedostatni rok szkolenia specjalizacyjnego wystąpienie z wnioskiem o przystąpienie do PES oraz o ewentualnym przedłużeniu terminu na wystąpienie z wnioskiem o przystąpienie do PES w sesji jesiennej 2020 r. zostaną zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.

NAJNOWSZA ZMIANA W ROZPORZĄDZENIU DOTYCZĄCYM SPECJALIZACJI LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW

  Szanowni Państwo,

  W ciągu ostatniego tygodnia zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów.

  Dokument jest dostępny pod linkiem: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/963

CKP WIM powraca do działalności dydaktyczno - szkoleniowej

  Centrum Kształcenia Podyplomowego WIM powraca do działalności szkoleniowo-dydaktycznej. Z powodu stanu epidemiologicznego w kraju, działalność ta może odbywać się pod pewnymi warunkami.

  Realizujemy następujące zajęcia:
  1. zajęcia praktyczne (szkolenia i kursy) oraz zajęcia teoretyczne (wykłady), zajęcia dla słuchaczy studiów podyplomowych;
  2. staże kierunkowe w WIM dla lekarzy i lekarzy dentystów z WIM, staże kierunkowe poza WIM dla lekarzy i lekarzy dentystów z WIM, staże cząstkowe poza WIM dla stażystów podyplomowych WIM oraz staże w WIM dla lekarzy i lekarzy dentystów spoza WIM;
  3. specjalizacje i kursy dla pielęgniarek i położnych.
  Obecnie nie realizujemy wolontariatów oraz praktyk dla uczniów i studentów.

  Przed przystąpieniem do zajęć, uczestnicy zobowiązani będą do poddania się reżimowi sanitarno – epidemiologicznemu, określonemu przez Centrum Kształcenia Podyplomowego WIM lub organizatora zajęć.

  Warunkiem udziału w zajęciach będzie przestrzeganie następujących wytycznych:
  - wypełnienie wywiadu epidemiologicznego;
  - dla personelu medycznego spoza WIM przed rozpoczęciem zajęć/stażu w klinikach WIM – przedstawienie negatywnego wyniku testu PCR (wykonanego 96 g. przed 1-szym dniem zajęć) oraz ponawianie testu co miesiąc w trakcie odbywania zajęć/stażu w WIM);
  - obowiązkowa instalacja aplikacji COVID i jej codzienne wypełnianie dla osób spoza WIM odbywających zajęcia/staże w WIM trwające powyżej 2 tyg.;
  - używanie maseczek, dezynfekcja rąk.

  O zmianach w powyższych wytycznych będziemy Państwa informowali na bieżąco.

  Zarządzenie Dyrektora WIM nr 88 z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie czasowych ograniczeń w prowadzeniu działalności dydaktyczno-szkoleniowej w WIM z powodu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2

  Zasady prowadzenia działalności dydaktoyczno-szkoleniowej w WIM opracowane na podstawie wytycznych GIS WP.

Odwołany kurs specjalizacyjny a zakończenie szkolenia specjalizacyjnego

  Zgodnie z USTAWĄ z dnia 5 grudnia 1996r.o zawodach lekarza i lekarza dentysty art.16m ust. 18 (Dz. U. z 2020 poz. 514, 567.):

  Lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne, któremu odwołano kurs specjalizacyjny w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii, jest zwolniony z obowiązku realizacji tego kursu, jeżeli:
  1) realizacja tego kursu wymaga przedłużenia szkolenia specjalizacyjnego o okres dłuższy niż 3 miesiące oraz
  2) zrealizował wszystkie inne kursy objęte programem specjalizacji.

  Powyższy zapis dotyczy również lekarzy MON.

Komunikat MZ dot. zasad odbywania szkolenia specjalizacyjnego w okresie stanu epidemii choroby COVID-19

  1. W sytuacji udzielenia lekarzowi odbywającemu szkolenie specjalizacyjne dodatkowej opieki nad dzieckiem, w oparciu o przepisy art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374) szkolenie specjalizacyjne będzie wydłużone zgodnie z art. 16l ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty(Dz. U. z 2019 r. poz. 537, z późn. zm.), z zachowaniem dotychczasowego trybu.
  2. Objęcie lekarza w trakcie specjalizacji kwarantanną spowodowaną podejrzeniem zarażenia wirusem wywołującego chorobę COVID-19 będzie podstawą do przedłużenia specjalizacji na podstawie art. 16l ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zgodnie z którym, w uzasadnionych przypadkach zgodę na dodatkowe przedłużenie okresu trwania szkolenia specjalizacyjnego może wyrazić wojewoda, a w odniesieniu do lekarzy odbywających specjalizację w ramach rezydentury – minister właściwy do spraw zdrowia. W tym przypadku przedłużenie szkolenia nastąpi również z zachowaniem dotychczasowych trybów.
  3. *Ten sam, co w pkt 2, mechanizm przedłużenia specjalizacji będzie miał zastosowanie w przypadku, gdy na oddziale, w którym pracuje lekarz zostały wprowadzone zmiany organizacyjne – np. ograniczenie przyjęć, rezygnacja z dyżurów towarzyszących – jeżeli będzie to miało wpływ na stopień realizacji programu szkolenia specjalizacyjnego lub z powodu zagrożenia epidemicznego lub epidemii został odwołany kurs specjalizacyjny. W przypadku nadrobienia w okresie późniejszym poszczególnych elementów programu, np. procedur lub dyżurów, przedłużenie szkolenia nie będzie konieczne.
  *
  4.
  Ten sam mechanizm przedłużenia szkolenia specjalizacyjnego będzie miał zastosowanie, w przypadku gdy lekarz w trakcie szkolenia specjalizacyjnego, zostanie czasowo przeniesiony na inny odział, w którym w związku z epidemią istnieje zapotrzebowanie na kadry medyczne.
  *5. *Minister Zdrowia i Wojewoda, skorzysta z ww. przepisu przy przedłużaniu szkolenia specjalizacyjnego, również wtedy, gdy z powodu stanu epidemii nie będą mogły odbywać się staże kierunkowe. W takiej sytuacji, lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne powinien wrócić do macierzystej placówki i zostać zagospodarowany zgodnie z jej potrzebami, w szczególności jednak na oddziale prowadzącym staż podstawowy.

  Mając na uwadze powyższe, należy podkreślić, że dnia 20 marca 2020 r. wprowadzony został na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, co oznacza, że odpowiednio wojewoda lub Minister Zdrowia będzie mógł zastosować art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) , który pozwala na władcze kierowanie, w drodze decyzji administracyjnych, przedstawicieli kadr medycznych do pracy przy zwalczeniu epidemii, na okres do trzech miesięcy.

  Ponadto należy wskazać, że pracodawca, może zastosować art. 42 § 4 Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.) i w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, powierzyć pracownikowi inną pracę niż określona w umowie o pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym. Przepis ten ma również zastosowanie w stosunku do lekarzy odbywających staż podyplomowy lub szkolenie specjalizacyjne na podstawie umowy o pracę, zatem w przypadku zaistnienia takiej konieczności pracodawca może powierzyć im wykonywanie innych zadań, niezwiązanych bezpośrednio z realizacją programu szkolenia specjalizacyjnego.

  Trwają prace legislacyjne nad nowelizacją ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (w ramach tzw. specustawy), które wprowadzą możliwość zaliczenia okresu pracy na warunkach opisanych powyżej do okresu odbywania stażu podyplomowego oraz szkolenia specjalizacyjnego.

  Link do komunikatu: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-zasad-odbywania-szkolenia-specjalizacyjnego-w-okresie-stanu-epidemii-choroby-covid-19-spowodowanej-wirusem-sars-cov-2

Komunikat MZ dot. lekarzy, którzy złożyli wniosek do PES w sesjii wiosennej 2020

  W związku z opublikowanymi w dniu 16 i 17 marca 2020 r. nowelizacjami rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie:
  - świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (opublikowane 17 marca 2020 r.),
  - świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (opublikowane 16 marca 2020 r.),
  - świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (opublikowane 16 marca 2020 r.),
  - świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (opublikowane 16 marca 2020 r.),
  - standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii (opublikowane 16 marca 2020 r.),
  *
  informujemy, że w zależności od treści poszczególnych rozporządzeń:
  *
  1. lekarz, który zdał do dnia 13 marca włącznie jedynie część pisemną PES, a egzamin w części ustnej został odwołany z powodu sytuacji epidemiologicznej, traktowany jest w myśl wskazanych rozporządzeń jak lekarz specjalista w terminie do dnia wskazanego jako termin części ustnej PES przez Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych w przedłużonej sesji wiosennej 2020;
  2. lekarz, który uzyskał potwierdzenie zakończenia szkolenia specjalizacyjnego oraz wystąpił do dyrektora CEM z wnioskiem o przystąpienie do PES w wiosennej sesji 2020, która została przedłużona (termin egzaminu pisemnego i ustnego został odwołany), utrzymuje status lekarza w trakcie specjalizacji do dnia wskazanego jako termin pierwszej z części PES przez Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych w przedłużonej sesji wiosennej 2020.

  Link do komunikatu: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-dot-lekarzy-ktorzy-ukonczyli-szkolenie-specjalizacyjne-zlozyli-wniosek-o-przystapienie-do-panstwowego-egzaminu-specjalizacyjnego-pes-w-sesji-wiosennej-2020

Komunikat w sprawie odwołania Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych

  Minister Zdrowia w dniu 13.03.2020 roku ogłosił Komunikat w sprawie odwołania Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych. (https://ckp.wim.mil.pl/files/ADUCH/komunikatPESodwolanie.pdf)
  Jego skutkiem jest odwołanie wszystkich egzaminów specjalizacyjnych dla lekarzy i lekarzy dentystów, których przeprowadzenie zostało zaplanowane po dniu 13 marca 2020 r. A zatem decyzja Ministra Zdrowia obejmuje egzaminy testowe oraz egzaminy ustne. Zgodnie z treścią komunikatu wiosenna sesja egzaminacyjna PES zostaje zawieszona i będzie mogła być kontynuowana po ustąpieniu zagrożenia epidemiologicznego.

  W nawiązaniu do Komunikatu Ministra Zdrowia w sprawie odwołania Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych CEM opublikował szczegółową listę dziedzin, w których odwołane zostały egzaminy.

  Egzaminy, które miały się odbyć od 14 marca 2020r. do 30 kwietnia 2020r.
  1. Alergologia ( całość )
  2. Angiologia ( całość )
  3. Audiologia i foniatria ( tylko ustny – całość )
  4. Balneologia i medycyna fizykalna ( całość )
  5. Chirurgia dziecięca ( całość )
  6. Chirurgia klatki piersiowej ( tylko ustny – całość )
  7. Chirurgia naczyniowa ( całość )
  8. Chirurgia onkologiczna ( całość )
  9. Chirurgia plastyczna ( tylko ustny – całość )
  10. Chirurgia stomatologiczna ( całość )
  11. Chirurgia szczękowo-twarzowa ( całość )
  12. Choroby wewnętrzne ( całość )
  13. Choroby zakaźne ( całość )
  14. Dermatologia i wenerologia ( całość )
  15. Diabetologia ( całość )
  16. Endokrynologia ( całość )
  17. Endokrynologia i diabetologia dziecięca ( całość )
  18. Epidemiologia ( tylko ustny – całość )
  19. Farmakologia kliniczna ( tylko ustny – całość )
  20. Gastroenterologia ( całość )
  21. Genetyka kliniczna ( tylko ustny – całość )
  22. Geriatria ( całość )
  23. Hematologia ( całość )
  24. Immunologia kliniczna ( tylko ustny – całość )
  25. Kardiologia ( całość )
  26. Kardiologia dziecięca ( tylko ustny – całość )
  27. Medycyn paliatywna ( całość )
  28. Medycyna morska i tropikalna ( tylko ustny – całość )
  29. Medycyna nuklearna ( tylko ustny – całość )
  30. Medycyna pracy ( całość )
  31. Medycyna ratunkowa ( całość )
  32. Medycyna rodzinna ( całość )
  33. Medycyna sądowa ( tylko ustny – całość )
  34. Medycyna sportowa ( tylko ustny – całość )
  35. Mikrobiologia lekarska ( tylko ustny – całość )
  36. Nefrologia ( całość )
  37. Nefrologia dziecięca ( tylko ustny – całość )
  38. Neonatologia ( całość )
  39. Neurochirurgia ( całość )
  40. Neurologia dziecięca ( tylko ustny – całość )
  41. Neuropatologia ( tylko ustny – całość )
  42. Onkologia i hematologia dziecięca ( tylko ustny – całość )
  43. Onkologia kliniczna (całość )
  44. Ortopedia i traumatologia narządu ruchu (całość)
  45. Otorynolaryngologia ( całość )
  46. Otorynolaryngologia dziecięca ( tylko ustny – całość )
  47. Patomorfologia ( całość )
  48. Pediatria metaboliczna ( tylko ustny – całość )
  49. Perinatologia ( tylko ustny – całość )
  50. Periodontologia ( całość )
  51. Położnictwo i ginekologia ( całość )
  52. Protetyka stomatologiczna ( całość )
  53. Psychiatria dzieci i młodzieży ( całość )
  54. Radiologia i diagnostyka obrazowa ( całość )
  55. Radioterapia onkologiczna ( całość )
  56. Reumatologia ( całość )
  57. Seksuologia ( tylko ustny – całość )
  58. Stomatologia zachowawcza z endodoncją ( całość )
  59. Toksykologia kliniczna ( tylko ustny – całość )
  60. Transfuzjologia kliniczna ( tylko ustny – całość )
  61. Transplantologia kliniczna ( całość )
  62. Urologia dziecięca ( tylko ustny – całość )
  63. Zdrowie publiczne ( tylko ustny – całość )
  Dodatkowo, w poniższych dziedzinach medycyny odbyły się egzaminy testowe i pozostały do
  przeprowadzenia tylko egzaminy ustne:
  64. Anestezjologia i intensywna terapia
  65. Chirurgia ogólna
  66. Ginekologia onkologiczna
  67. Neurologia
  68. Okulistyka
  69. Ortodoncja
  70. Pediatria
  71. Psychiatria
  72. Rehabilitacja medyczna

  Centrum Egzaminów Medycznych
  ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
  tel./fax 42 272-20-30; fax 42 272-20-31

Komunikat Ministerstwa Zdrowia dotyczący odbywania szkolenia specjalizacyjnego na oddziale czasowo przekształconym w oddział zakaźny

  Przekazujemy komunikat Ministerstwa Zdrowia dotyczący odbywania szkolenia specjalizacyjnego na oddziale czasowo przekształconym w oddział zakaźny.

  Lekarz odbywający staż podstawowy w ramach szkolenia specjalizacyjnego w oddziale, który został czasowo przekształcony w oddział zakaźny, z powodu pandemii koronawirusa, kontynuuje to szkolenie bez konieczności jego zawieszania. Jednocześnie informujemy, że przejściowa zmiana profilu oddziału może spowodować konieczność przedłużenia szkolenia jedynie w sytuacji, gdy lekarz nie będzie miał możliwości zrealizowania wymaganych programem szkolenia procedur. Szkolenie specjalizacyjne rezydentów, po dostarczeniu stosownego zaświadczenia od pracodawcy będzie w takim wypadku przedłużane z zachowaniem trybu.

  Lekarze odbywający staż kierunkowy w ramach szkolenia specjalizacyjnego w oddziale, który został czasowo przekształcony w oddział zakaźny, z powodu pandemii koronawirusa, mogą powrócić do jednostki macierzystej i tam kontynuować szkolenie lub mogą zostać skierowani na inny staż kierunkowy. W przypadku konieczności przedłużenia szkolenia w skutek przerwania lub braku możliwości skierowania na staż kierunkowy z powodu przejściowej zmiany profilu oddziału realizującego staż kierunkowy, szkolenie specjalizacyjne ulegnie przedłużeniu. Szkolenie specjalizacyjne rezydentów, po dostarczeniu stosownego zaświadczenia od pracodawcy będzie w takim wypadku przedłużane z zachowaniem trybu.

  Źródło: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-dotyczacy-odbywania-szkolenia-specjalizacyjnego-na-oddziale-czasowo-przeksztalconym-w-oddzial-zakazny

Proces ewidencjonowania dyżurów oraz ich zaliczanie przez kierownika specjalizacji

  Od dnia 17.01.2020 r. w Elektronicznych Kartach Specjalizacyjnych (EKS) prowadzonych w ramach Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) *– zostały wprowadzone uproszczenia procesu ewidencjonowania dyżurów * zrealizowanych przez lekarzy i lekarzy dentystów w ramach szkolenia specjalizacyjnego oraz ich zaliczania przez kierownika specjalizacji/stażu.

  Zmiany dotyczą dodawania w EKS informacji na ich temat. Dotychczasową formę ewidencjonowania tych elementów kształcenia specjalizacyjnego zamieniono na tabelę.
  Ponadto kierownik specjalizacji/stażu zyskuje możliwość zbiorczej akceptacji dyżurów wprowadzonych przez lekarza lub lekarza dentystę w danym roku kształcenia specjalizacyjnego.
  Szczegółowy tryb postępowania dla lekarzy i lekarzy dentystów opisany jest w Podręczniku Użytkownika - Obsługa EKS - Dodanie informacji o zrealizowanych dyżurach medycznych.(https://www.cez.gov.pl/fileadmin/userupload/naszesystemy/SMK/podrecznikuzytkownikasmkrealizacjadyzurowv015e21cabf7c239.pdf)
  Natomiast dla osób pełniących rolę kierownika specjalizacji/kierownika stażu w Podręczniku Użytkownika - Obsługa EKS - Akceptacja zrealizowanych dyżurów medycznych. (https://www.szczecin.uw.gov.pl/systemfiles/articlefiles/11452/(20200120.152738).podrecznik.pdf)
  Dotychczas wprowadzone przez lekarzy i lekarzy dentystów w SMK dyżury medyczne są obecnie prezentowane w nowej formie – tabeli.
  Jednocześnie w ramach wdrożonych zmian w EKS oddzielne sekcje: „Kursy w zakresie zdrowia publicznego, ratownictwa medycznego, prawa medycznego” oraz „Kurs specjalizacyjny wprowadzający” uległy likwidacji. Zrealizowane przez lekarzy lub lekarzy dentystów kursy w ww. zakresie zostały przeniesione do sekcji „Kursy specjalizacyjne”. Przeniesione kursy zostały opatrzone odpowiednią uwagą: Kurs przeniesiony z sekcji „Kursy w zakresie zdrowia publicznego, ratownictwa medycznego oraz prawa medycznego” lub Kurs przeniesiony z sekcji „Kurs specjalizacyjny wprowadzający”.
  Zgodnie z obecnie wprowadzonymi zmianami wszystkie kursy odbywane w ramach szkolenia specjalizacyjnego, w tym kurs ze zdrowia publicznego, ratownictwa medycznego, prawa medycznego oraz kurs wprowadzający mogą być ewidencjonowane wyłącznie w sekcji „Kursy specjalizacyjne”.

  Ze względu na fakt, że przed wprowadzonymi zmianami niektóre osoby wpisały ten sam kurs zarówno w sekcji „Kurs specjalizacyjny wprowadzający”, „Kursy z zakresu zdrowia publicznego, ratownictwa medycznego, prawa medycznego” jak również w sekcji „Kursy specjalizacyjne”, po przeprowadzonej migracji dany kurs może występować w EKS więcej niż jeden raz. Niemniej jednak osoba specjalizująca się ma możliwość indywidualnego usunięcia tych samych kursów.

  W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z infolinią CSIOZ tel. 19 457.

Rekrutacja na kursy specjalizacyjne dla lekarzy i lekarzy dentystów w 2020 roku

  Rekrutacja na kursy specjalizacyjne dla lekarzy i lekarzy dentystów w 2020 roku prowadzona jest przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP) w następujący sposób:
  Lekarze posiadający Elektroniczne Karty Specjalizacyjne (EKS) na kursy specjalizacyjne zgłaszają się poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK).

  Instrukcja - podręcznik użytkownika SMK - do pobrania na stronie:
  https://cez.gov.pl/fileadmin/userupload/naszesystemy/SMK/podrecznikuzytkownikasmkzgloszenianakursyspecjalizacyjnev015dcd7c7fa3ae2.pdf

  W przypadku dodatkowych pytań dotyczących składnia wniosków na kursy za pomocą SMK prosimy o kontakt z infolinią CSIOZ tel. 19 457, w pozostałych przypadkach prosimy o bezpośredni kontakt z CMKP pod numerem 22 569 38 00.

Nowelizacja przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

  Z dniem 1 maja 2017 roku uruchomiony zostanie System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK), służący do rejestracji kształcenia podyplomowego m.in. lekarzy i lekarzy dentystów. Z uwagi na nowe przepisy regulujące szkolenie specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów prosimy o pilne zapoznanie się z komunikatem dostępnym na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.

Udostępnienie miejsc specjalizacyjnych w trybie rezydentury

  Wojskowy Instytut Medycznydysponuje wolnymi miejscami specjalizacyjnymi, które mogą być udostępnione lekarzom rezydentom. Zgoda na udostępnianie takich miejsc wyrażana jest w trybie indywidualnym i wymaga końcowej akceptacji Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia.

  Oferta WIM dotyczy następujących dziedzin:
  -Alergologii
  -Chorób wewnętrznych
  -Chirurgii szczękowo-twarzowej
  -Chorob płuc
  -Hematologii
  -Immunologia kliniczna
  -Kardiologii
  -Medcyny nuklearnej
  -Medycyny ratunkowej
  -Neurologii
  -Okulistyki
  -Onkologii klinicznej
  -Ortopedii i traumatologii narządu ruchu
  -Położnictwa i ginekologii
  -Psychiatrii

Konsultacje przed składaniem dokumentacji do PES

  Wydział Kształcenia Podyplomowego Lekarzy zaprasza wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację w Wojskowym Instytucie Medycznym oraz innych placówkach utworzonych przez MON na konsultacje przed składaniem dokumentów do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w sesji jesiennej 2017 w dniach od 19 kwietnia do 11 maja br. w siedzibie Centrum.

  Ustalenie terminu konsultacji: tel. 261 816 530, 665 707 536

Komunikat ws. wznowienia Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych dla lekarzy i lekarzy dentystów

  Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie wznowienia PES w sesji wiosennej 2020 roku: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ws-wznowienia-panstwowych-egzaminow-specjalizacyjnych-dla-lekarzy-i-lekarzy-dentystow

  O terminie i miejscu egzaminów Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi, będzie powiadamiać zainteresowanych z 2 tygodniowym wyprzedzeniem za pomocą systemu SMK.

  Wyniki egzaminów testowych będą publikowane wyłącznie na stronie CEM oraz w systemie SMK. Nie będą ogłaszane po egzaminie.

  Wytyczne sanitarne dotyczące przeprowadzania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w trakcie stanu epidemicznego:
  1. Maksymalna liczba osób na egzaminie zależy od wielkości sali egzaminacyjnej przy założeniu, że odległość pomiędzy osobami wynosi co najmniej 2 metry co daje 5 osób w sali o powierzchni nie mniejszej niż 20 m2
  2. Sala, w której ma być przeprowadzany egzaminu musi być przewietrzana lub wyposażona we włączoną wentylację nawiewno-wywiewną.
  3. Przed każdym egzaminem wymagane jest dezynfekowanie powierzchni dotykowych w sali egzaminacyjnej tj.: stolików, ławek, pulpitów, klamek, włączników światła, poręczy itp.
  4. Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne muszą być regularnie i starannie sprzątane, z użyciem wody z detergentem.
  5. Przed salą egzaminacyjną w widocznym miejscu umieszcza się niniejsze Wytyczne oraz informację jak skutecznie myć ręce, rekomendowaną przez GIS.
  6. Osoby oczekujące na egzamin muszą zachować dystans społeczny m.in. 2 metry. W miarę możliwości powinny oczekiwać na wolnym powietrzu.
  7. Przed salą egzaminacyjną mogą znajdować się wyłącznie zdający, a w przypadku egzaminu ustnego również ich kierownicy specjalizacji.
  8. W sali egzaminacyjnej musi być dostępny środek do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu min. 60%. Przed wejściem do sali egzaminacyjnej wszyscy zdający egzamin oraz członkowie Zespołu Egzaminacyjnego i przedstawiciele CEM muszą zdezynfekować ręce.
  9. Osoba przystępująca do egzaminu musi być wyposażona w środki ochrony osobistej tj.: maseczkę i rękawiczki oraz – w przypadku egzaminu testowego - własny ołówek i gumkę. Podczas egzaminu zdający i członkowie Zespołu Egzaminacyjnego oraz przedstawiciele CEM muszą mieć założoną maseczkę (dokładnie zakrywającą usta i nos) i rękawiczki. W przypadkach uzasadnionych zdrowotnie dopuszcza się stosowanie przyłbicy zamiast maseczki.
  10. W celu konieczności potwierdzenia tożsamości przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego lub przedstawiciel CEM zwraca się o chwilowe opuszczenie maseczki w celu okazania twarzy. W miarę możliwości osoby wpuszczające do sali egzaminacyjnej dokonują u zdającego bezdotykowego pomiaru temperatury.
  11. Przed rozpoczęciem egzaminu przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego lub przedstawiciel CEM informuje zdających o wytycznych zawartych w punktach 12-18.
  12. W przypadku stwierdzenia objawów (w szczególności podwyższonej temperatury, kaszlu lub kataru), wskazujących, że osoba zgłaszająca się na egzamin może stanowić zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2, osoba nie może przystąpić do egzaminu. Okoliczność ta jest
  odnotowywana w protokole egzaminacyjnym z podaniem danych personalnych tej osoby oraz przyczyną niedopuszczenia do egzaminu.
  13. W przypadku stwierdzenia u siebie w trakcie trwania egzaminu złego samopoczucie zdający informuje o tym przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego, który może przerwać egzamin. Okoliczności te są odnotowywane protokole egzaminacyjnym, z podaniem danych personalnych zdającego oraz przyczyny przerwania egzaminu.
  14. W przypadku zaobserwowania u zdającego w trakcie trwania egzaminu podejrzanych objawów, przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego może przerwać takiej osobie egzamin. Okoliczności te są odnotowywane protokole egzaminacyjnym, z podaniem danych personalnych zdającego oraz przyczyny przerwania egzaminu.
  15. W przypadkach, o których mowa w pkt. 12-14, osoba, u której pojawiły się objawy, powinna oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie jej od innych osób.
  16. Wszelkie formularze, karty odpowiedzi oraz testy egzaminacyjne rozdają oraz odbierają od zdających wyłącznie członkowie Zespołu Egzaminacyjnego lub przedstawiciele CEM. Zabrania się zdającym przemieszczania w tym celu po sali egzaminacyjnej.
  17. W celu oddania materiałów egzaminacyjnych, chęci zgłoszenia informacji związanej z samopoczuciem lub pytań związanych z przebiegiem egzaminu, zdający zwracają się do Zespołu
  Egzaminacyjnego przez podniesienie ręki.
  18. Zdający, członkowie Zespołu Egzaminacyjnego, a także przedstawiciele CEM zobowiązani są stosować się o wytycznych sanitarnych zawartych w przepisach powszechnych oraz wydanych przez GIS i inne uprawnione podmioty.
  Data aktualizacji: 21.05.2020