pre-loader

Staż podyplomowy

1. Lekarz stażysta realizujący staż podyplomowy poza WIM-PIB - informacja dot. częsci personalizowanej Staż podyplomowy Lekarze i lekarze dentyści

Procedura przyjęcia Lekarza Stażysty realizującego staż podyplomowy poza WIM-PIB, na staż cząstkowy w ramach części personalizowanej:
1. Pobranie podania o odbycie stażu cząstkowego w ramach części personalizowanej stażu podyplomowego.
Dostępne terminy realizacji stażu personalizowanego w WIM-PIB od 8.01.2024r.
2. Uzyskanie na ww. podaniu pisemnej zgody koordynatora stażu podyplomowego;
3. Uzyskanie na ww. podaniu pisemnej opinii Kierownika Kliniki / Oddziału / Zakładu WIM-PIB (podpis i pieczątka) na realizację stażu;
4. Złożenie podania wraz z załącznikami w Kancelarii Ogólnej WIM-PIB.

W przypadku braków formalnych, podanie nie będzie rozpatrywane.

Potwierdzenie możliwości odbycia wybranego stażu cząstkowego w ramach części personalizowanej stażu podyplomowego oraz szczegółowe informacje, przekazane zostaną na adres poczty elektronicznej zainteresowanego.

Na koniec stażu cząstkowego w ramach części personalizowanej Opiekun stażu dokonuje wpisu w karcie stażu podyplomowego.

Po zrealizowaniu stażu cząstkowego w ramach części personalizowanej stażu podyplomowego, lekarz stażysta ma obowiązek dostarczyć do Wydziału Kształcenia Podyplomowego Lekarzy (pok.107) zaświadczenie potwierdzające zakończenie stażu cząstkowego w Wojskowym Instytucie Medycznym - Państwowym Instytucie Badawczym oraz kartę stażu podyplomowego do wglądu z uzupełnionym wpisem Opiekuna stażu cząstkowego.

Zgodnie z decyzją Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych lekarz stażysta nie będzie przyjmowany na staż w ramach części personalizowanej do WIM-PIB, jeżeli jednostka która kieruje lekarza posiada u siebie oddział do realizacji tego stażu.

Zapraszamy do kontaktu z Zespołem Wydziału Kształcenia Podyplomowego Lekarzy:
Lekarze stażyści cywilni:
mgr Edyta Wojtasik
e-mail: stazpodyplomowy@wim.mil.pl
tel.: 261-817-791

Lekarze stażyści wojskowi:
mgr Agnieszka Machowicz
e-mail: stazpodyplomowy@wim.mil.pl
tel.: 261-818-197