pre-loader

Specjalizacje

rezydentura

Staż kierunkowy - Lekarze WIM-PIB Specjalizacje Lekarze i lekarze dentyści

Ogólne zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych (w tym obligatoryjna konieczność uzyskania zgody na kształcenie) ujęte są w Zarządzeniu nr 75/2016 Dyrektora WIM z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad dotyczących uzyskiwania zgody na podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika Wojskowego Instytutu Medycznego.

Większość komórek organizacyjnych Wojskowego Instytutu Medycznego posiada uprawnienia do prowadzenia staży kierunkowych w trybie dotychczasowym i modułowym.
W pierwszej kolejności miejscem realizacji staży kierunkowych są uprawnione komórki organizacyjne WIM (kliniki, oddziały, zakłady).
W przypadku braku możliwości formalnych na relizację staży kierunkowych w WIM, staż realizowany jest poza podmiotem leczniczym prowadzącym szkolenie specjalizacyjne.

Procedura związana z realizacją stażu kierunkowego:

Realizacja staży kierunkowych wewnątrz WIM:
Lekarz/lekarz dentysta zatrudniony bądź pełniący służbę w Instytucie i odbywający szkolenie specjalizacyjne chcąc realizować staż w WIM zobowiązany jest złożyć „wniosek o oddelegowanie na staż kierunkowy”. Formularz dostępny w INTRANET.WIM / Nauka /Wniosek o oddelegowanie na staż kierunkowy w ramach WIM lub druk do pobrania nr 15. Osoba starająca się o staż obligatoryjnie musi uzyskać zgody: kierownika specjalizacji, kierownika komórki organizacyjnej WIM w której realizuje szkolenie specjalizacyjne oraz kierownika komórki organizacyjnej WIM, w której odbywany będzie staż kierunkowy.
Wniosek musi być złożony na 2 tyg. przed planowanym terminem rozpoczęciem stażu kierunkowego w Kancelarii Ogólnej WIM w celu uzyskania zgody Zastępcy Dyrektora WIM ds. Naukowych.

Realizacja staży kierunkowych poza WIM:
Lekarz/lekarz dentysta zatrudniony bądź pełniący służbę w Instytucie i odbywający szkolenie specjalizacyjne, chcąc realizować staż kierunkowy poza WIM zobowiązany jest złożyć "wniosek o zgodę na wyjazd szkoleniowy". Formularz elektroniczny dostępny w INTRANET.WIM / Nauka / Wniosek o zgodę na wyjazd szkoleniowy. Osoba starająca się o staż poza WIM obligatoryjnie musi załaczyć zgodę jednostki przyjmującej na realizację stażu kierunkowego.
Wniosek musi być złożony na 2 tyg. przed planowanym terminem rozpoczęcia stażu kierunkowego, w celu uzyskania zgody Zastępcy Dyrektora WIM ds. Naukowych.

Po uzyskaniu zgody na wyjazd szkoleniowy (wnioskujący otrzymuje tę informację z systemu na adres mailowy) lekarz/lekarz dentysta może realizować staż kierunkowy poza WIM.

Zrealizowanie stażu kierunkowego (w WIM i poza WIM) jest potwierdzane zawsze wpisem w karcie szkolenia specjalizacyjnego, dokonywanym przez kierownika stażu kierunkowego. W przypadku Elektronicznej Karty Szkolenia (EKS) wpis dokonywany jest przez kierownika specjalizacji na podstawie zaświadczenia zaliczającego staż kierunkowy.