pre-loader

Staż podyplomowy

Bieżące informacje Staż podyplomowy Lekarze i lekarze dentyści


Wykład III w ramach stażu podyplomowego w Wojskowym Instytucie Medycznym - Państwowym Instytucie Badawczym

  W dniu 8 listopada 2022 r. odbył się wykład dla lekarzy stażystów wojskowych i cywilnych pt.: „Płynoterapia praktyczne zalecenia dla lekarzy rozpoczynających samodzielną pracę” przeprowadzony przez prof. dr hab. n med. Elżbietę Sokół-Kobielską – specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii.

  Kolejny wykład odbędzie się w dniu 6 grudnia 2022 r., o godz.: 10.00 w Sali Dydaktycznej CKP.
  Wykład zatytułowany: „Urologia nowoczesna dyscyplina zabiegowa – praktyczne zalecenia dla lekarzy rozpoczynających samodzielną pracę” wygłosi Pani mjr lek. Agnieszka Grabińska, specjalista w dziedzinie urologii.

  Przypominamy, iż propozycję organizacji dodatkowych wykładów należy kierować do Wydziału Kształcenia Podyplomowego Lekarzy na adres poczty elektronicznej: stazpodyplomowy@wim.mil.pl

Wykład II w ramach stażu podyplomowego w Wojskowym Instytucie Medycznym Państwowym Instytucie Badawczym

  W dniu 25 października 2022 r. odbył się wykład dla lekarzy stażystów wojskowych i cywilnych pt.: „System opieki zdrowotnej w Polsce. Organizacja pracy i współpracy pomiędzy ośrodkami w WIM. Zarys funkcjonowania Wojskowego Instytutu Medycznego - Państwowego Instytutu Badawczego” przeprowadzony przez ppłk dr n. med. Zbigniewa Nowaka – specjalistę chorób wewnętrznych i nefrologii, pełniącego funkcję Kierownika Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej Wojskowego Instytut Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego.

  Kolejny wykład odbędzie się w dniu 8 listopada 2022 r., o godz.: 10.00 w Auli Głównej.
  Wykład zatytułowany: „Płynoterapia - praktyczne zalecenia dla lekarzy rozpoczynających samodzielną pracę” wygłosi Pani prof. dr hab. n med. Elżbieta Sokół-Kobielska, specjalista anestezjologii i Intensywnej Terapii.

  Przypominamy, iż propozycję organizacji dodatkowych wykładów należy kierować do Wydziału Kształcenia Podyplomowego Lekarzy na adres poczty elektronicznej: stazpodyplomowy@wim.mil.pl

Wykład inaugurujący cykl wykładów w ramach stażu podyplomowego w WIM

  W dniu 11 października 2022 r. odbył się wykład inaugurujący cykl wykładów dla lekarzy stażystów wojskowych i cywilnych pt.: „Medycyna personalizowana - leczenie szyte na miarę” przeprowadzony przez płk rez. dr n. med. Barbarę Betiuk – specjalistę chorób wewnętrznych i hematologii, biologa pełniącego funkcję Kierownika Poradni Szczepień Zakładu Zdrowia Publicznego, Epidemiologii i Wakcynologii Wojskowego Instytut Medycznego – Państwowego Instytut Badawczego.

  Zapraszamy na kolejny wykład, który odbędzie się w dniu 25 października 2022 r., o godz.: 10.00 w Sali Wykładowej LOMiTI.
  Wykład zatytułowany: „System opieki zdrowotnej w Polsce. Organizacja pracy i współpracy pomiędzy ośrodkami w WIM. Zarys funkcjonowania WIM” wygłosi Pan płk dr n. med. Zbigniew Nowak, specjalista chorób wewnętrznych i nefrologii.

  Przypominamy, iż propozycję organizacji dodatkowych wykładów należy kierować do Wydziału Kształcenia Podyplomowego Lekarzy na adres poczty elektronicznej: stazpodyplomowy@wim.mil.pl

Rozpoczęcie stażu podyplomowego 2022/2023 w WIM

  W dniu 3 października 2022 r. odbyła się inauguracja stażu podyplomowego lekarzy w roku akademickim 2022/2023. Staż podyplomowy w WIM rozpoczęło 34 lekarzy cywilnych, skierowanych przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie oraz 11 lekarzy – oficerów.

  W imieniu Zastępcy Dyrektora WIM ds. Naukowych – płk prof. dr hab. n. med. Marka Rękasa powitał koleżanki i kolegów stażystów prof. dr hab. n. med. Bolesław Kalicki, gratulując im uzyskania możliwości realizacji tego etapu kształcenia w naszym Instytucie.

  Prof. dr hab. n. med. Bolesław Kalicki przedstawił strukturę, możliwości kliniczne i naukowe WIM oraz omówił zasady i program stażu podyplomowego. Zachęcał do korzystania z możliwości edukacyjnych oferowanych przez WIM – w tym udziału w spotkaniach naukowych i wykładach oraz korzystania z Biblioteki Naukowej.

  Znakomici specjaliści są podstawą dla zapewnienia wysokiego poziomu nauczania młodych lekarzy dlatego w gronie koordynatorów stażu podyplomowego znaleźli się: prof. dr hab. n. med. Renata Duchnowska, prof. dr hab. n. med. Bolesław Kalicki, dr hab. n. med. Jolanta Korsak, prof. nadzw., dr n. med. Katarzyna Lewczuk, ppłk dr n. med. Andrzej Mazurek i płk dr n. med. Piotr Cieślik.

  Następnie młodzi lekarze otrzymali pakiety powitalne WIM wraz z niezbędnymi materiałami dot. zajęć na najbliższe 12 miesięcy oraz informacje o obowiązkowych kursach, jak również wykładach organizowanych przez Wydział Kształcenia Podyplomowego Lekarzy CKP WIM.

  Dziękujemy za miłe słowa Pani ppor. Karolinie Trepce, która zachęciła do korzystania z pełnej oferty i możliwości jakie daje WIM w zakresie rozwoju zawodowego i naukowego.

  Po części oficjalnej uroczystości odbyły się spotkania grupowe z koordynatorami.

  Najmłodszym przedstawicielom kadry lekarskiej życzymy efektywnej nauki oraz korzystania z możliwości, jakie daje odbywanie stażu podyplomowego w Wojskowym Instytucie Medycznym.

INFORMACJA DLA SKIEROWANYCH NA STAŻ PODYPLOMOWY DO WOJSKOWEGO INSTYTUTU MEDYCZNEGO od 1.10.2022 roku

  Lekarze cywilni oraz lekarze oficerowie skierowani do realizacji stażu podyplomowego w roku 2022/2023 do Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, proszeni są o odesłanie ankiety stażowej dotyczącej preferowanych miejsc realizacji staży cząstkowych.
  Ankiety można składać od 29.08. do 09.09.2020 wyłącznie drogą elektroniczną w fornie skanu na adres e-mailowy: stazpodyplomowy@wim.mil.pl

  Dodatkowych informacji udziela Pani Anna Duch (tel. 665-707-430).

Stanowisko Ministerstwa Zdrowia w sprawie kwalifikacji do szczepień przez lekarzy stażystów

  Lekarz stażysta może prowadzić kwalifikację do szczepień pod nadzorem lekarza specjalisty. W celu utrzymania standardu udzielania świadczeń, lekarz stażysta powinien być członkiem zespołu szczepiennego. Lekarz stażysta otrzymuje prawo wykonywania zawodu jedynie na czas realizacji stażu podyplomowego, który odbywa zgodnie z określonym w rozporządzeniu w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty programem stażu podyplomowego

  Lekarz stażysta może dokonywać kwalifikacji do szczepień np. w ramach odbywania stażu cząstkowego w dziedzinie chorób wewnętrznych lub medycyny rodzinnej, które w ramowym programie stażu podyplomowego określonym rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty zawierają nabywanie i doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie epidemiologii i profilaktyki chorób wewnętrznych, w tym chorób zakaźnych, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które związane są z wysoką umieralnością, powodują przewlekłe inwalidztwo lub są przyczyną wysokiej absencji chorobowej. W takim przypadku udział lekarza stażysty w kwalifikacji pacjentów do szczepień przeciw COVID-19 należy uznać za element realizacji programu stażu podyplomowego.

  Jednocześnie należy wskazać, że zgodnie z art. 15o ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lekarz stażysta może zostać skierowany nie tylko przez wojewodę, ale także przez pracodawcę do realizacji innych zadań niż wynikające z umowy o pracę zawartej na czas określony w celu przygotowania zawodowego obejmującego realizację programu stażu podyplomowego. Zadania te muszą być dostosowane do poziomu wiedzy i umiejętności kierowanego lekarza stażysty oraz podlegać nadzorowi i kierownictwu lekarza specjalisty wyznaczonego przez kierownika jednostki, do której został skierowany lekarz stażysta.

  Zatem, w przypadku wystąpienia takiej konieczności, możliwe jest także skierowanie lekarza odbywającego staż podyplomowy do zadań związanych z kwalifikacją do szczepień przeciw COVID-19 poza wyżej wskazanymi stażami cząstkowymi. W takim przypadku właściwa okręgowa rada lekarska może, na wniosek lekarza stażysty, uznać działalność lekarza związaną z udziałem w akcji szczepień za element realizacji stażu podyplomowego.

  Link do komunikatu: https://www.gov.pl/web/zdrowie/stanowisko-ministerstwa-zdrowia-w-sprawie-kwalifikacji-do-szczepien-przez-lekarzy-stazystow

Staż a kwarantanna oraz inne pytania dotyczące odbywania stażu

  Czy kwarantanna wydłuża staż?

  Tak, kwarantanna wydłuża czas trwania stażu podyplomowego.

  Jeżeli państwowy powiatowy inspektor sanitarny wyda decyzję o konieczności poddania się kwarantannie lub izolacji, to taka decyzja stanowi podstawę do wypłaty świadczeń z tytułu choroby własnej lub opieki nad chorym dzieckiem. Natomiast zgodnie z § 3 ust. 4 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 roku w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 r.,poz. 474) dalej: rozporządzenie, „Czas trwania stażu lekarza, lekarza dentysty ulega przedłużeniu: w przypadkach przewidzianych w art. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159)”

  Ponadto, wskazać należy, że zgodnie z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia skierowanym do Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 19 maja 2020 roku w odpowiedzi na stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zasad zaliczenia stażu podyplomowego po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego „W ocenie Ministra Zdrowia za niezasadne należy uznać zaliczenie na poczet odbywania stażu podyplomowego czasu, w którym lekarz/ lekarz dentysta stażysta nie wykonuje zawodu (np. z powodu przestoju, kwarantanny, choroby, czy opieki nad dzieckiem), gdyż w tym czasie nie nabywa umiejętności praktycznych w wykonywaniu zawodu, a co z tym idzie nie realizuje celu stażu podyplomowego”

  Czy jest jakakolwiek możliwość pracy zdalnej dla stażystów na kwarantannie?

  Obecnie obowiązujące przepisy prawne nie przewidują możliwości wykonywania pracy zdalnej przez lekarzy stażystów.

  Czy jest możliwość pracy zdalnej dla lekarza stażysty objętego TYLKO izolacją domową – decyzją Sanitarnej Stacji Epidemiologicznej?

  Obecnie obowiązujące przepisy prawne nie przewidują możliwości wykonywania pracy zdalnej przez lekarzy stażystów.

  W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną panującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej proszę o informację, czy lekarzowi odbywającemu staż podyplomowy lekarza i lekarza dentysty, należy przedłużyć staż cząstkowy w danej dziedzinie
  - w przypadku objęcia lekarza kwarantanną,
  - w przypadku udzielenia dodatkowej opieki nad dzieckiem w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

  Tak, czas trwania stażu lekarza, lekarza dentysty objętego kwarantanną ulega przedłużeniu w przypadku niezrealizowania przez lekarza, lekarza dentystę programu stażu podyplomowego w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Przedłużenie stażu podyplomowego następuje natomiast na okres realizacji tej części ramowego programu stażu, która nie została zrealizowana. To samo dotyczy sytuacji, w której lekarzowi stażyście udzielana jest dodatkowa opieka nad dzieckiem na podstawie art. 4 ust. 1-4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842). Staż podyplomowy zostanie wówczas wydłużony zgodnie z § 3 ust. 4 pkt 1 i 6 rozporządzenia.

  Czy jest możliwość zaliczenia stażu jeżeli stażysta został oddelegowany do walki z COVID?

  Tak, możliwość taka wynika bezpośrednio z art. 15o ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r.,poz. 514). Niemniej jednak, by taka możliwość powstała muszą zostać spełnione ustawowe przesłanki. Po pierwsze jest to możliwe tylko w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, skierowania lekarzy stażysty do pracy przez wojewodę przy zwalczaniu epidemii albo pracodawcę do realizacji innych zadań niż wynikające z umowy o pracę w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Ponadto, warunkiem koniecznym jest by powierzone zadania były dostosowane do poziomu wiedzy i umiejętności kierowanego lekarza stażysty i podległy nadzorowi i kierownictwu lekarza specjalisty wyznaczonego przez kierownika jednostki, do której został skierowany lekarz stażysta.

  Skierowanie lekarza stażysty do pracy przy zwalczaniu epidemii tj. skierowanie przez wojewodę.

  Jest to skierowanie na podstawie art. 15 o ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020r.,poz. 514). W tym przypadku lekarz stażysta może zostać skierowany przez wojewodę do pracy przy zwalczaniu epidemii do podmiotu, w którym odbywa staż albo do innego podmiotu* na podstawie art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r.,poz. 1845).

  Przez „inny podmiot” rozumieć należy podmiot, wpisany na listę Urzędu Marszałkowskiego, z którym podmiot prowadzący staż zawarł w tym zakresie stosowne porozumienie.

  Skierowanie lekarza stażysty do realizacji innych zadań niż wynikające z umowy o pracę w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii tj. skierowanie przez pracodawcę.

  Jest to skierowanie na podstawie art. 15 o ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020r.,poz. 514). W tym przypadku, pracodawca może skierować do realizacji innych zadań niż wynikające z umowy o pracę zawartej na czas określony w celu przygotowania zawodowego obejmującego realizację programu stażu podyplomowego, a lekarz stażysta nie został skierowany do pracy przez wojewodę.

  Jeżeli lekarz stażysta został skierowany do pracy przy zwalczaniu epidemii przez wojewodę albo przez pracodawcę do realizacji innych zadań niż wynikające z umowy o pracę w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – jest uprawniony do złożenia do właściwej miejscowo Okręgowej Rady Lekarskiej wniosku o uznanie okresu, w którym lekarz nie realizował programu stażu podyplomowego, za równoważny z realizowaniem tego programu jeżeli realizował w tym czasie zadania wyznaczone przez wojewodę albo pracodawcę (https://izba-lekarska.pl/wnioski/)

  Decyzja Okręgowej Rady Lekarskiej w przedmiocie uznania okresu, w którym lekarz nie realizował programu stażu podyplomowego, za równoważny z realizowaniem tego programu jeżeli realizował w tym czasie zadania wyznaczone przez wojewodę albo pracodawcę na podstawie art. 15o ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty jest natomiast decyzją uznaniową.

  Link do komunikatu: https://izba-lekarska.pl/komunikat/staz-a-kwarantanna-oraz-inne-pytania-dot-odbywania-stazu/

Komunikat dla lekarzy i lekarzy dentystów w trakcie stażu podyplomowego, których staż podyplomowy przedłuży się ze względu na sytuację wywołaną stanem epidemii

  Mając na względzie umożliwienie lekarzom i lekarzom dentystom rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego na podstawie postępowania kwalifikacyjnego, w którym braliby udział gdyby nie utrudnienia związane z epidemią, w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2019 r. poz. 602, z późn. zm.) w § 7 dodano ust. 6a i 6b zgodnie, z którymi w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wojewoda może skierować lekarza do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w terminie późniejszym, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jeżeli lekarz zakwalifikowany do odbywania szkolenia specjalizacyjnego nie uzyskał prawa wykonywania zawodu w związku z nieukończeniem w terminie stażu podyplomowego.

  Zatem lekarz/lekarz dentysta stażysta, który z powodu epidemii nie ukończy w terminie stażu podyplomowego może złożyć wniosek o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym, w którym brałby udział gdyby nie utrudnienia w realizacji stażu związane z epidemią. Jeżeli lekarz/lekarz dentysta zostanie zakwalifikowany do odbywania szkolenia specjalizacyjnego, a nie uzyskał jeszcze prawa wykonywania zawodu w związku z nieukończeniem w terminie stażu podyplomowego, w celu wydania skierowania do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w terminie późniejszym niż 30 dni od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, lekarz/ lekarz dentysta informuje wojewodę o braku możliwości rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego, gdyż ze względu na sytuację wywołaną stanem epidemii nie uzyskał prawa wykonywania zawodu, w związku z nieukończeniem w terminie stażu podyplomowego. Lekarz/lekarz dentysta powinien jednocześnie poinformować wojewodę o przewidywanym terminie ukończenia stażu i o przewidywanym terminie uzyskania przez niego prawa wykonywania zawodu.

  Powyższe rozwiązanie zapewnia lekarzom i lekarzom dentystom, którzy nie ukończą stażu podyplomowego w terminie, możliwość rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego niezwłocznie po zakończeniu przedłużonego stażu podyplomowego, jednocześnie nie pozbawia ich odpowiedniego przygotowania praktycznego niezbędnego do rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego.