pre-loader

Staż podyplomowy

Bieżące informacje Staż podyplomowy Lekarze i lekarze dentyści


Komunikat w sprawie terminu ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego na specjalizacje lekarskie i lekarsko-dentystyczne, które rozpoczęło się w dniu 1 marca 2022 r.

  Minister Zdrowia działając na podstawie art. 8 § 1 ustawy kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.) informuje, że z uwagi na konieczność aktualizacji wyników Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK), we wnioskach lekarzy, którzy brali udział w LEK w sesji wiosennej 2022 r. i w wyniku weryfikacji błędnego klucza odpowiedzi uzyskali inny wynik LEK, niż ten wskazany we wniosku o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego.

  Wyniki postępowania kwalifikacyjnego na specjalizacje lekarskie i lekarsko-dentystyczne, które rozpoczęło się w dniu 1 marca 2022 r. zostaną ogłoszone do dnia 8 kwietnia 2022 r.

  Link do komunikatu

Stanowisko Ministerstwa Zdrowia w sprawie kwalifikacji do szczepień przez lekarzy stażystów

  Lekarz stażysta może prowadzić kwalifikację do szczepień pod nadzorem lekarza specjalisty. W celu utrzymania standardu udzielania świadczeń, lekarz stażysta powinien być członkiem zespołu szczepiennego. Lekarz stażysta otrzymuje prawo wykonywania zawodu jedynie na czas realizacji stażu podyplomowego, który odbywa zgodnie z określonym w rozporządzeniu w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty programem stażu podyplomowego

  Lekarz stażysta może dokonywać kwalifikacji do szczepień np. w ramach odbywania stażu cząstkowego w dziedzinie chorób wewnętrznych lub medycyny rodzinnej, które w ramowym programie stażu podyplomowego określonym rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty zawierają nabywanie i doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie epidemiologii i profilaktyki chorób wewnętrznych, w tym chorób zakaźnych, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które związane są z wysoką umieralnością, powodują przewlekłe inwalidztwo lub są przyczyną wysokiej absencji chorobowej. W takim przypadku udział lekarza stażysty w kwalifikacji pacjentów do szczepień przeciw COVID-19 należy uznać za element realizacji programu stażu podyplomowego.

  Jednocześnie należy wskazać, że zgodnie z art. 15o ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lekarz stażysta może zostać skierowany nie tylko przez wojewodę, ale także przez pracodawcę do realizacji innych zadań niż wynikające z umowy o pracę zawartej na czas określony w celu przygotowania zawodowego obejmującego realizację programu stażu podyplomowego. Zadania te muszą być dostosowane do poziomu wiedzy i umiejętności kierowanego lekarza stażysty oraz podlegać nadzorowi i kierownictwu lekarza specjalisty wyznaczonego przez kierownika jednostki, do której został skierowany lekarz stażysta.

  Zatem, w przypadku wystąpienia takiej konieczności, możliwe jest także skierowanie lekarza odbywającego staż podyplomowy do zadań związanych z kwalifikacją do szczepień przeciw COVID-19 poza wyżej wskazanymi stażami cząstkowymi. W takim przypadku właściwa okręgowa rada lekarska może, na wniosek lekarza stażysty, uznać działalność lekarza związaną z udziałem w akcji szczepień za element realizacji stażu podyplomowego.

  Link do komunikatu: https://www.gov.pl/web/zdrowie/stanowisko-ministerstwa-zdrowia-w-sprawie-kwalifikacji-do-szczepien-przez-lekarzy-stazystow

Staż a kwarantanna oraz inne pytania dotyczące odbywania stażu

  Czy kwarantanna wydłuża staż?

  Tak, kwarantanna wydłuża czas trwania stażu podyplomowego.

  Jeżeli państwowy powiatowy inspektor sanitarny wyda decyzję o konieczności poddania się kwarantannie lub izolacji, to taka decyzja stanowi podstawę do wypłaty świadczeń z tytułu choroby własnej lub opieki nad chorym dzieckiem. Natomiast zgodnie z § 3 ust. 4 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 roku w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 r.,poz. 474) dalej: rozporządzenie, „Czas trwania stażu lekarza, lekarza dentysty ulega przedłużeniu: w przypadkach przewidzianych w art. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159)”

  Ponadto, wskazać należy, że zgodnie z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia skierowanym do Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 19 maja 2020 roku w odpowiedzi na stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zasad zaliczenia stażu podyplomowego po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego „W ocenie Ministra Zdrowia za niezasadne należy uznać zaliczenie na poczet odbywania stażu podyplomowego czasu, w którym lekarz/ lekarz dentysta stażysta nie wykonuje zawodu (np. z powodu przestoju, kwarantanny, choroby, czy opieki nad dzieckiem), gdyż w tym czasie nie nabywa umiejętności praktycznych w wykonywaniu zawodu, a co z tym idzie nie realizuje celu stażu podyplomowego”

  Czy jest jakakolwiek możliwość pracy zdalnej dla stażystów na kwarantannie?

  Obecnie obowiązujące przepisy prawne nie przewidują możliwości wykonywania pracy zdalnej przez lekarzy stażystów.

  Czy jest możliwość pracy zdalnej dla lekarza stażysty objętego TYLKO izolacją domową – decyzją Sanitarnej Stacji Epidemiologicznej?

  Obecnie obowiązujące przepisy prawne nie przewidują możliwości wykonywania pracy zdalnej przez lekarzy stażystów.

  W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną panującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej proszę o informację, czy lekarzowi odbywającemu staż podyplomowy lekarza i lekarza dentysty, należy przedłużyć staż cząstkowy w danej dziedzinie
  - w przypadku objęcia lekarza kwarantanną,
  - w przypadku udzielenia dodatkowej opieki nad dzieckiem w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

  Tak, czas trwania stażu lekarza, lekarza dentysty objętego kwarantanną ulega przedłużeniu w przypadku niezrealizowania przez lekarza, lekarza dentystę programu stażu podyplomowego w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Przedłużenie stażu podyplomowego następuje natomiast na okres realizacji tej części ramowego programu stażu, która nie została zrealizowana. To samo dotyczy sytuacji, w której lekarzowi stażyście udzielana jest dodatkowa opieka nad dzieckiem na podstawie art. 4 ust. 1-4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842). Staż podyplomowy zostanie wówczas wydłużony zgodnie z § 3 ust. 4 pkt 1 i 6 rozporządzenia.

  Czy jest możliwość zaliczenia stażu jeżeli stażysta został oddelegowany do walki z COVID?

  Tak, możliwość taka wynika bezpośrednio z art. 15o ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r.,poz. 514). Niemniej jednak, by taka możliwość powstała muszą zostać spełnione ustawowe przesłanki. Po pierwsze jest to możliwe tylko w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, skierowania lekarzy stażysty do pracy przez wojewodę przy zwalczaniu epidemii albo pracodawcę do realizacji innych zadań niż wynikające z umowy o pracę w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Ponadto, warunkiem koniecznym jest by powierzone zadania były dostosowane do poziomu wiedzy i umiejętności kierowanego lekarza stażysty i podległy nadzorowi i kierownictwu lekarza specjalisty wyznaczonego przez kierownika jednostki, do której został skierowany lekarz stażysta.

  Skierowanie lekarza stażysty do pracy przy zwalczaniu epidemii tj. skierowanie przez wojewodę.

  Jest to skierowanie na podstawie art. 15 o ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020r.,poz. 514). W tym przypadku lekarz stażysta może zostać skierowany przez wojewodę do pracy przy zwalczaniu epidemii do podmiotu, w którym odbywa staż albo do innego podmiotu* na podstawie art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r.,poz. 1845).

  Przez „inny podmiot” rozumieć należy podmiot, wpisany na listę Urzędu Marszałkowskiego, z którym podmiot prowadzący staż zawarł w tym zakresie stosowne porozumienie.

  Skierowanie lekarza stażysty do realizacji innych zadań niż wynikające z umowy o pracę w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii tj. skierowanie przez pracodawcę.

  Jest to skierowanie na podstawie art. 15 o ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020r.,poz. 514). W tym przypadku, pracodawca może skierować do realizacji innych zadań niż wynikające z umowy o pracę zawartej na czas określony w celu przygotowania zawodowego obejmującego realizację programu stażu podyplomowego, a lekarz stażysta nie został skierowany do pracy przez wojewodę.

  Jeżeli lekarz stażysta został skierowany do pracy przy zwalczaniu epidemii przez wojewodę albo przez pracodawcę do realizacji innych zadań niż wynikające z umowy o pracę w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – jest uprawniony do złożenia do właściwej miejscowo Okręgowej Rady Lekarskiej wniosku o uznanie okresu, w którym lekarz nie realizował programu stażu podyplomowego, za równoważny z realizowaniem tego programu jeżeli realizował w tym czasie zadania wyznaczone przez wojewodę albo pracodawcę (https://izba-lekarska.pl/wnioski/)

  Decyzja Okręgowej Rady Lekarskiej w przedmiocie uznania okresu, w którym lekarz nie realizował programu stażu podyplomowego, za równoważny z realizowaniem tego programu jeżeli realizował w tym czasie zadania wyznaczone przez wojewodę albo pracodawcę na podstawie art. 15o ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty jest natomiast decyzją uznaniową.

  Link do komunikatu: https://izba-lekarska.pl/komunikat/staz-a-kwarantanna-oraz-inne-pytania-dot-odbywania-stazu/

Rozpoczęcie stażu podyplomowego w WIM 2020/2021

  1 października 2020 r. w Sali Dydaktycznej im. płk. prof. Stanisława Pokrzywnickiego WIM, odbyło się spotkanie inaugurujące staż podyplomowy lekarzy w roku akademickim 2020/2021. W br. staż w WIM rozpoczyna 26 lekarzy cywilnych, skierowanych przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie oraz 11 lekarzy – oficerów.

  W imieniu Zastępcy Dyrektora WIM ds. Naukowych – płk prof. dr hab. n. med. Marka Rękasa powitał koleżanki i kolegów stażystów dr hab. n. med. Bolesław Kalicki, gratulując im uzyskania możliwości realizacji tego etapu kształcenia w naszym Instytucie.

  Dr hab. n. med. Bolesław Kalicki przedstawił strukturę, możliwości kliniczne i naukowe WIM oraz omówił zasady i program stażu podyplomowego. Zachęcał do korzystania z możliwości edukacyjnych oferowanych przez WIM – w tym udziału w spotkaniach naukowych i wykładach oraz korzystania z Biblioteki Naukowej.

  Znakomici specjaliści są podstawą dla zapewnienia wysokiego poziomu nauczania młodych lekarzy dlatego w gronie koordynatorów stażu podyplomowego znaleźli się: dr hab. n. med. Jolanta Korsak, prof. nadzw., dr hab. n. med. Bolesław Kalicki, dr n. med. Katarzyna Lewczuk, ppłk dr n. med. Andrzej Mazurek i ppłk dr n. med. Piotr Cieślik.

  Dziękujemy za miłe słowa p. Annie Kuczborskiej kończącej niebawem staż podyplomowy, która zachęciła do korzystania z pełnej oferty i możliwości jakie daje WIM w trakcie realizacji stażu podyplomowego.

  Po oficjalnej uroczystości odbyły się spotkania grupowe z koordynatorami.

  Podczas nadchodzącego roku akademickiego organizowane będą kolejne spotkania z najmłodszymi przedstawicielami kadry lekarskiej, podczas których będą oni m. in. informowani o możliwościach dalszego rozwoju zawodowego i naukowego w WIM.

  Fot. Tomasz Zaborowski / WIM

STAŻ PODYPLOMOWY LEKARZY W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 - ZMIANA MIEJSCA

  Nastąpiła zmiana miejsca inauguracji stażu podyplomowego lekarzy - cywilnych oraz lekarzy - oficerów w roku akademickim 2020/2021.
  Uroczystość odbędzie się dnia 1 października 2020 roku o godz.: 13:00 w Sali Dydaktycznej im. płk. prof. Stanisława Pokrzywnickiego (sala nr 236 na II p. w budynku głównym).

  Spotkanie inauguracyjne będzie się odbywało w obowiązującym reżimie sanitarnym i zgodnie z aktualnymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego - prosimy o zabranie ze sobą maseczek.

  Szczegółowych informacji udziela Wydział Kształcenia Podyplomowego Lekarzy CKPDZiSM tel.:
  - 665-707-430 (stażyści cywilni),
  - 885-561-416 (stażyści wojskowi).

  W związku z koniecznością przeprowadzenia badań profilaktycznych przed przystąpieniem do pracy, osoby skierowane na staż podyplomowy do WIM proszone są o pilny kontakt z Działem Zatrudnienia tel.: 261 816 722.

STAŻ PODYPLOMOWY LEKARZY W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

  Inauguracja stażu podyplomowego lekarzy - cywilnych oraz lekarzy - oficerów w roku akademickim 2020/2021 odbędzie się dnia 1 października 2020 roku o godz.: 13:00 w siedzibie Centrum Kształcenia Podyplomowego, Doskonalenia Zawodowego i Symulacji Medycznej Wojskowego Instytutu Medycznego.

  Spotkanie inauguracyjne będzie się odbywało w obowiązującym reżimie sanitarnym i zgodnie z aktualnymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego - prosimy o zabranie ze sobą maseczek.

  Szczegółowych informacji udziela Wydział Kształcenia Podyplomowego Lekarzy CKPDZiSM tel.:
  - 665-707-430 (stażyści cywilni),
  - 885-561-416 (stażyści wojskowi).

  W związku z koniecznością przeprowadzenia badań profilaktycznych przed przystąpieniem do pracy, osoby skierowane na staż podyplomowy do WIM proszone są o pilny kontakt z Działem Zatrudnienia tel.: 261-816-722.

INFORMACJA DLA SKIEROWANYCH NA STAŻ PODYPLOMOWY DO WOJSKOWEGO INSTYTUTU MEDYCZNEGO od 1.10.2020 roku

  Lekarze cywilni - członkowie Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, a także lekarze oficerowie - członkowie Wojskowej Izby Lekarskiej, którzy zostali skierowani do realizacji stażu podyplomowego w roku akademickim 2020/2021 r. do Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, proszeni są o kontakt z Wydziałem Kształcenia Podyplomowego Lekarzy:
  - stażyści cywilni (tel. 665-707-430)
  - stażyści wojskowi (tel. 885-561-416)

  lub ksztalcenie@wim.mil.pl
  w dniach od 14.09.2020 r. do 25.09.2020 r. (w godzinach 10.00-14.00)
  celem wyboru preferowanych miejsc realizacji stażu cząstkowego z chorób wewnętrznych.

Istotne zmiany które wprowadziła Ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty

  OBECNIE
  Część stała: choroby wewnętrzne, pediatria, neonatologia, chirurgia ogólna, chirurgia urazowa, położnictwo i ginekologia, anestezjologia, intensywna terapia, medycyna ratunkowa, psychiatria, medycyna rodzinna
  Szkolenia:
  • z krwiodawstwa i krwiolecznictwa, realizowanego w ramach stażu w dziedzinie chorób wewnętrznych,
  • z ratownictwa medycznego, w ramach części stażu odbywanego w dziedzinie medycyny ratunkowej
  • z bioetyki i prawa medycznego
  • z orzecznictwa lekarskiego
  • profilaktyka zakażeń HIV, diagnostyka i leczenie AIDS

  WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM 1.01.2022 r.
  Część stała:
  choroby wewnętrzne, chirurgia ogólna, pediatria, medycyna rodzinna, intensywna terapia oraz medycyna ratunkowa
  Część personalizowana: nie więcej niż trzy inne wybrane przez lekarza dziedziny medycyny
  Szkolenia:
  • z transfuzjologii klinicznej, bezpieczeństwa pacjenta, w tym profilaktyki zakażeń, w szczególności HIV, diagnostyki i leczenia AIDS, diagnostyki i leczenia HCV, realizowanego w ramach stażu w dziedzinie chorób wewnętrznych,
  • z profilaktyki onkologicznej,
  • z leczenia bólu,
  • z podstawowych i zaawansowanych czynności ratunkowych (ALS/BLS) w ramach części stażu odbywanego w dziedzinie medycyny ratunkowej
  • z komunikacji z pacjentem i zespołem terapeutycznym oraz przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, zdrowia publicznego, w tym profilaktyki szczepień ochronnych, orzecznictwa lekarskiego oraz prawa medycznego, w tym bioetyki.

  WPROWADZENIE ELEKTRONICZNEJ KARTY STAŻU PODYPLOMOWEGO

Komunikat dla lekarzy i lekarzy dentystów w trakcie stażu podyplomowego, których staż podyplomowy przedłuży się ze względu na sytuację wywołaną stanem epidemii

  Mając na względzie umożliwienie lekarzom i lekarzom dentystom rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego na podstawie postępowania kwalifikacyjnego, w którym braliby udział gdyby nie utrudnienia związane z epidemią, w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2019 r. poz. 602, z późn. zm.) w § 7 dodano ust. 6a i 6b zgodnie, z którymi w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wojewoda może skierować lekarza do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w terminie późniejszym, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jeżeli lekarz zakwalifikowany do odbywania szkolenia specjalizacyjnego nie uzyskał prawa wykonywania zawodu w związku z nieukończeniem w terminie stażu podyplomowego.

  Zatem lekarz/lekarz dentysta stażysta, który z powodu epidemii nie ukończy w terminie stażu podyplomowego może złożyć wniosek o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym, w którym brałby udział gdyby nie utrudnienia w realizacji stażu związane z epidemią. Jeżeli lekarz/lekarz dentysta zostanie zakwalifikowany do odbywania szkolenia specjalizacyjnego, a nie uzyskał jeszcze prawa wykonywania zawodu w związku z nieukończeniem w terminie stażu podyplomowego, w celu wydania skierowania do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w terminie późniejszym niż 30 dni od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, lekarz/ lekarz dentysta informuje wojewodę o braku możliwości rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego, gdyż ze względu na sytuację wywołaną stanem epidemii nie uzyskał prawa wykonywania zawodu, w związku z nieukończeniem w terminie stażu podyplomowego. Lekarz/lekarz dentysta powinien jednocześnie poinformować wojewodę o przewidywanym terminie ukończenia stażu i o przewidywanym terminie uzyskania przez niego prawa wykonywania zawodu.

  Powyższe rozwiązanie zapewnia lekarzom i lekarzom dentystom, którzy nie ukończą stażu podyplomowego w terminie, możliwość rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego niezwłocznie po zakończeniu przedłużonego stażu podyplomowego, jednocześnie nie pozbawia ich odpowiedniego przygotowania praktycznego niezbędnego do rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego.

Komunikat Ministerstwa Zdrowia ws. zmiany terminu na składanie zgłoszeń do Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego

  Na podstawie art. 14a ust. 5a ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514 i 567), w związku z możliwością wystąpienia opóźnienia w ukończeniu studiów przez studentów VI roku kierunku lekarskiego i V roku kierunku lekarsko-dentystycznego, wynikającego z zawieszenia działalności szkół wyższych wprowadzonego w celu zwalczania epidemii wirusa SARS-CoV-2, Minister Zdrowia przedłuża termin na składanie zgłoszeń do Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego, które odbędą się we wrześniu 2020 r. - do dnia 31 lipca 2020 r.