pre-loader

Specjalizacje

rezydentura

Rozpoczęcie specjalizacji Specjalizacje Lekarze i lekarze dentyści

Postępowanie kwalifikacyjne:
1-31 marca (wniosek należy złożyć w terminie: 1 - 28 lutego wyłącznie za pomocą SMK)
1-31 października (wniosek należy złożyć w terminie: 1 - 30 września wyłącznie za pomocą SMK)

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje ocenę formalną wniosku oraz postępowanie konkursowe. Lekarz ubiegający się do odbywania specjalizacji może być dopuszczony do postępowania kwalifikacyjnego tylko w jednej dziedzinie medycyny.

Z dniem 1 maja 2017 roku zgodnie z Ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, został uruchomiony System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK), służący do rejestracji kształcenia podyplomowego m.in. lekarzy i lekarzy dentystów.

W celu złożenia wniosku o rozpoczęcie specjalizacji należy:
- założyć konto w systemie informatycznym SMK dostępnym pod adresem: https://smk.ezdrowie.gov.pl,
- uzyskać potwierdzenie swojej tożsamości czyli uwierzytelnienia, co możliwe jest za pomocą podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (tzw. podpisy elektroniczne),
- uzupełnić wniosek o rozpoczęcie specjalizacji do MON (DWSZdr) - w przypadku lekarzy będących żołnierzami w czynnej służbie wojskowej, a także pełniących służbę lub zatrudnionych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej. Do wniosku należy dołączyć skan wymaganych dokumentów.
- lekarze MON w celu rozpoczęcia specjalizacji dostarczają do Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia opinię przełożonych dotyczącą odbywania szkolenia specjalizacyjnego - ZAŁĄCZNIK DO ELEKTRONICZNEGO WNIOSKU O ROZPOCZĘCIE SPECJALIZACJI.

W przypadku wystąpienia trudności z systemem SMK należy kontaktować się z infolinią Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych tel.: 19 239, 19 457 lub e-mail: smk-serwis@csioz.gov.pl

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza: Departament Wojskowej Służby Zdrowia tel.: 261 842 701.

Zasady dotyczące uzyskania zgody na rozpoczęcie specjalizacji przez lekarza / lekarza dentystę zatrudnionego bądź pełniącego służbę wojskową w Wojskowym Instytucie Medycznym.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 19/2018 Dyrektora WIM-PIB z dnia 1.02.2018 r. lekarz/lekarz dentysta zatrudniony, bądź pełniący służbę w Wojskowym Instytucie Medycznym (nie dotyczy lekarzy stażystów) przed udziałem w postępowaniu kwalifikacyjnym organizowanym przez MON, MSWiA lub Wojewodę uzyskuje zgodę pracodawcy na rozpoczęcie specjalizacji na podstawie prawidłowo wypełnionego wewnętrznego wniosku. Wniosek o uzyskanie zgody na rozpoczęcie specjalizacji przed planowanym przystąpieniem do postępowania kwalifikaycjnego dostępny jest w sieci intanet.wim w zakładce Nauka.

Prawidłowo wypełniony wniosek powinien zawierać:
-wioskowaną dziedzinę medycyny,
-postępowanie kwalifikacyjne (1-31.03/1-31.10),
-organ prowadzący postępowanie kwalifikacyjne (MON, MSWiA, Wojewoda),
-planowany termin rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego,
-planowany termin zakończenia szkolenia specjalizacyjnego,
-proponowane miejsce realizacji szkolenia specjalizacyjnego.

Wniosek wewnętrzy lekarza / lekarza dentysty zatrudnionego bądź pełniącego służbę w WIM-PIB zawierający opinie przełożonych kierowany jest do Wydziału Kształcenia Podyplomowego Lekarzy w celu dalszego procedowania.

Lekarz / lekarz dentysta WIM-PIB po zakończeniu wewnętrznego procesu uzyskania zgody pracodawcy na udział w postępowaniu kwalifikacyjnym o rozpoczęcie specjalizacji proszony jest o kontakt z Wydziałem Kształcenia Podyplomowego Lekarzy, tel.: 665-707-732, 725-707-593.