pre-loader

Kursy kwalifikacyjne

rezydentura

Kursy kwalifikacyjne Pielęgniarki i położne

Kursy kwalifikacyjne mają na celu uzyskanie przez pielęgniarkę i położną wiedzy i umiejętności do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia. Kursy te trwają maksymalnie do 6 miesięcy – w WIM najczęściej realizujemy je w ciągu 3 miesięcy. Do rozpoczęcia kursu kwalifikacyjnego niezbędne jest posiadanie minimum 6 miesięcznego stażu pracy w przedmiotowej dziedzinie.

W Wojskowym Instytucie Medycznym kursy kwalifikacyjne ukończyło ponad 6 tysięcy pielęgniarek w różnych dziedzinach pielęgniarstwa bądź mających zastosowanie w ochronie zdrowia. W znaczącej większości zajęcia stażowe realizowane są w jednym miejscu – w WIM. Fundament kadry wykładowców stanowią doświadczeni pracownicy WIM.
Istnieje możliwość otrzymania dofinansowania z Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych zgodnie z Regulaminem. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć po ukończeniu kursu do WOIPiP.

Aby rozpocząć kurs kwalifikacyjny w WIM należy:

Warunkiem zakwalifikowania do kursu kwalifikacyjnego jest spełnienie przez pielęgniarkę/położną poniższych wymagań:

• posiadanie aktualnego prawa wykonywania zawodu,
• posiadanie 6 miesięcznego stażu pracy.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego w danej dziedzinie pielęgniarstwa jest ukończenie wymaganych kursów specjalistycznych oraz złożenie karty stażowej z zaliczeniem części praktycznej kursu.


Kontakt w sprawie kursów kwalifikacyjnych:

mgr Anna Orłowska
tel. 665-707-295, 261-817-718
e-mail: wkpip@wim.mil.pl

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek

  Pielęgniarka po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego jest przygotowana do objęcia kompleksową opieką pacjenta w każdym wieku w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

  Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego wynosi 445 godzin dydaktycznych:
  - zajęcia teoretyczne – 200 godzin,
  - zajęcia praktyczne – 245 godzin.

  Pełny program kursu

  Terminy:
  26.02.2024-17.05.2024
  26.08.2024-15.11.2024
  18.11.2024-27.01.2025

  cena: 1700 zł

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii dla położnych

  Celem kursu jest przygotowanie położnej do udzielania świadczeń zdrowotnych w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki medycznej oraz postępowania w stanach nagłych w położnictwie i ginekologii.

  Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego wynosi 377 godzin dydaktycznych:
  - zajęcia teoretyczne – 160 godzin,
  - zajęcia praktyczne –217 godzin.

  Pełny program kursu

  Terminy:

  cena: 1700 zł

Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek

  Celem kursu jest przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonywania określonych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, wdrażania zmian w praktyce pielęgniarskiej, potwierdzonych dowodami naukowymi, oraz oceny własnego rozwoju zawodowego.

  Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego wynosi* 309 godzin dydaktycznych:*
  - zajęcia teoretyczne – 155 godzin,
  - zajęcia praktyczne – 154 godziny.

  Pełny program kursu

  Terminy:
  05.02.2024-26.04.2024
  07.10.2024-20.12.2024

  cena: 1900 zł

Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych

  Celem kształcenia jest uzyskanie przez pielęgniarkę, położną wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do wykonywania określonych programem kursu kwalifikacyjnego zadań w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego.

  Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego wynosi 302 godziny dydaktyczne:
  - zajęcia teoretyczne – 190 godzin,
  - zajęcia praktyczne – 112 godzin.

  Pełny program kursu

  Terminy:
  04.03.2024-17.05.2024
  18.11.2024-21.02.2025

  cena: 1900 zł

Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek

  Celem kursu jest zdobycie przez pielęgniarkę ogólnej wiedzy z zakresu geriatrii i pielęgniarstwa geriatrycznego oraz uzyskanie przez nią umiejętności postępowania i pielęgnowania chorych z typowymi schorzeniami wieku podeszłego.

  Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego wynosi 305 godzin dydaktycznych:
  - zajęcia teoretyczne – 180 godzin,
  - zajęcia praktyczne – 125 godzin.

  Pełny program kursu

  Terminy:
  08.04.2024-28.06.2024
  30.09.2024-13.12.2024

  cena: 1700 zł

Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek

  Celem kształcenia jest przygotowanie pielęgniarki do:
  - podejmowania samodzielnych świadczeń zdrowotnych i edukacyjnych przewidzianych w programie kursu kwalifikacyjnego;
  - planowania opieki pielęgniarskiej uwzględniającej diagnozę pielęgniarską;
  - realizacji opieki we współpracy z zespołem terapeutycznym.

  Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego wynosi 391 godzin dydaktycznych:
  - zajęcia teoretyczne – 160 godzin,
  - zajęcia praktyczne – 231 godzin.

  Pełny program kursu

  Terminy:
  11.03.2024-07.06.2024
  14.10.2024-17.01.2025

  cena 1700 zł

Pielęgniarstwo kardiologiczne dla pielęgniarek

  Celem kursu jest przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej nad pacjentami z chorobami sercowo-naczyniowymi oraz osobami zagrożonymi ryzykiem rozwoju tych chorób.

  Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kształcenia kursu kwalifikacyjnego wynosi 438 godzin dydaktycznych:
  - zajęcia teoretyczne – 200 godzin,
  - zajęcia praktyczne – 238 godzin.

  Pełny program kursu

  Terminy:
  11.03.2024-21.06.2024
  14.10.2024-31.01.2025

  cena 1900 zł

Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią dla pielęgniarek

  Celem kursu jest przygotowanie pielęgniarki do sprawowania profesjonalnej opieki nad pacjentem ze schorzeniami nefrologicznymi leczonym zachowawczo i objętym leczeniem nerkozastępczym,zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i procedurami.

  Łączna liczna godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego wynosi 305 godzin dydaktycznych:
  - zajęcia teoretyczne – 150 godzin,
  - zajęcia praktyczne – 155 godzin.

  Pełny program kursu

  Terminy:
  11.03.2024-07.06.2024
  14.10.2024-17.01.2025

  cena 1700 zł

Pielęgniarstwo neurologiczne dla pielęgniarek

  Celem kursu jest przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej nad chorymi z chorobami układu nerwowego oraz osobami zagrożonymi ryzykiem rozwoju tych chorób.

  Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w wynosi 360 godzin dydaktycznych:
  - zajęcia teoretyczne – 160 godzin,
  - zajęcia praktyczne–200 godzin.

  Pełny program kursu

  Terminy:
  11.03.2024-07.06.2024
  14.10.2024-17.01.2025

  cena 1700 zł

Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek

  Celem kształcenia jest nabycie wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych do opieki pielęgniarskiej* nad pacjentem z chorobą nowotworową i jego rodziną.*

  Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego wynosi 240 godzin dydaktycznych:
  - zajęcia teoretyczne – 135 godzin,
  - zajęcia praktyczne – 105 godzin.

  Pełny program kursu

  Terminy:
  04.03.2024-17.05.2024
  07.10.2024-20.12.2024

  cena: 1700 zł

Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek

  Celem kształcenia jest przygotowanie pielęgniarki do realizacji zadań zawodowych na bloku operacyjnym w zakresie instrumentowania do zabiegów operacyjnych w chirurgii ogólnej, chirurgii jednego dnia, chirurgii noworodka i niemowlęcia, chirurgii ortopedycznej i traumatologicznej z podstawami neurochirurgii oraz w ginekologii operacyjnej i położnictwie.

  Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego wynosi 365 godzin dydaktycznych:
  - zajęcia teoretyczne – 155 godzin,
  - zajęcia praktyczne – 210 godzin.

  Pełny program kursu

  Terminy:

  cena 1600 zł

Pielęgniarstwo operacyjne dla położnych

  Celem kursu jesy przygotowanie położnej do realizacji zadań zawodowych w stopniu umożliwiającym samodzielną pracę na bloku operacyjnym z zachowaniem zasad postępowania aseptycznego.

  Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego wynosi 325 godzin dydaktycznych:
  - zajęcia teoretyczne – 85 godzin,
  - zajęcia praktyczne – 240 godzin.

  Pełny program kursu

  Terminy:
  17.04.2023 - 30.06.2023
  02.10.2023 - 22.12.2023

  cena: 1600 zł

Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek

  Celem kursu jest przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej nad chorym w warunkach stacjonarnych i domowych.

  Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego wynosi 360 godzin dydaktycznych:
  - zajęcia teoretyczne – 164 godziny,
  - zajęcia praktyczne – 196 godzin.

  Pełny program kursu

  Teminy:
  15.04.2024-28.06.2024

  cena: 1700 zł

Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek

  Celem kursu jest zdobycie specjalistycznej wiedzy i niezbędnych umiejętności do sprawowania opieki nad pacjentem z przewlekłą, postępującą, zagrażającą życiu chorobą.

  Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego wynosi 380 godzin dydaktycznych:
  - zajęcia teoretyczne – 205 godzin,
  - zajęcia praktyczne – 175 godzin.

  Pełny program kursu

  Terminy:
  08.04.2024-14.06.2024

  cena: 1700 zł

Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek

  Celem kursu jest uzyskanie przez pielęgniarkę specjalistycznych kwalifikacji do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres dziedziny pielęgniarstwa psychiatrycznego.

  Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego wynosi 310 godzin dydaktycznych:
  - zajęcia teoretyczne – 130 godzin,
  - zajęcia praktyczne –180 godzin.

  Pełny program kursu

  Terminy:

  cena 1700 zł

Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek

  Celem kształcenia jest nabycie przez pielęgniarkę wiedzy umiejętności i kompetencji niezbędnych do realizacji zadań zawodowych wynikających z funkcji pielęgniarstwa w systemie ratownictwa medycznego.

  Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego wynosi 407 godzin dydaktycznych:
  - zajęcia teoretyczne – 225 godziny,
  - zajęcia praktyczne – 182godziny.

  Pełny program kursu

  Terminy:

  cena: 1700 zł

Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek

  Celem kursu jest uzyskanie przez pielęgniarkę kwalifikacji do wykonywania świadczeń w zakresie edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia oraz świadczeń opiekuńczych, wychowawczych, diagnostycznych, pielęgnacyjnych, leczniczych i rehabilitacyjnych w środowisku zamieszkania świadczeniobiorcy, w środowisku jego pobytu, w zdrowiu, chorobie i niepełnosprawności, niezależnie od wieku i płci.

  Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego wynosi 325 godzin dydaktycznych:
  - zajęcia teoretyczne – 150 godzin,
  - zajęcia praktyczne – 175 godzin.

  Pełny program kursu

  Terminy:

  cena: 1700 zł

Pielęgniarstwo transplantacyjne dla pielęgniarek

  Po ukończeniu kursu pielęgniarka/pielęgniarz obejmie profesjonalną opieką dawcę i biorcę narządów, komórek i tkanek zgodnie z aktualnie obowiązującymi standardami postępowania, rozpozna problemy zdrowotne chorych leczonych przeszczepianiem narządów, komórek i tkanek. Personel pielęgniarski będzie przygotowany do udzielania świadczeń specjalistycznych w zakresie pielęgniarstwa transplantacyjnego.

  Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w wynosi 250 godzin dydaktycznych:
  - zajęcia teoretyczne – 117 godzin,
  - zajęcia praktyczne – 133 godzin.

  Pełny program kursu

  Terminy:

  cena: 1700 zł