pre-loader

Kursy specjalistyczne

rezydentura

Kursy specjalistyczne Pielęgniarki i położne

Kursy specjalistyczne mają na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych. Czas trwania zależy od rodzaju kursu i wynosi od 2 do 8 tygodni.

W Wojskowym Instytucie Medycznym kursy specjalistyczne ukończyło ponad 9 tysięcy pielęgniarek i położnych w różnych zakresach. Niemal wszystkie zajęcia stażowe w ramach kursów specjalistycznych realizowane są w WIM.
Istnieje możliwość otrzymania dofinansowania z Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych zgodnie z Regulaminem. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć po ukończeniu kursu do WOIPiP.

Aby rozpocząć kurs specjalistyczny w WIM należy:
- zarejestrować się przez System Monitorowania Kształcenia,
- złożyć w CKP WIM Wniosek o zakwalifikowanie do kursu specjalistycznego.

Warunkiem zakwalifikowania do kursu specjalistycznego jest posiadanie przez pielęgniarkę/położną aktualnego prawa wykonywania zawodu.


Kontakt w sprawie kursów specjalistycznych:

mgr Anna Orłowska
tel. 665-707-295, 261-817-718
e-mail: wkpip@wim.mil.pl

Dializoterapia dla pielęgniarek

  Celem kursu jest przygotowanie pielęgniarki do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad pacjentem leczonym hemodializą, dializą otrzewnową i technikami pokrewnymi.

  Liczba godzin przeznaczona na realizację programu kursu specjalistycznego wynosi 165 godzin dydaktycznych:
  - zajęcia teoretyczne – 75 godzin,
  - zajęcia praktyczne – 90 godzin.

  Pełny program kursu

  Terminy:
  11.03.2024-26.04.2024
  14.10.2024-29.11.2024
  cena: 650 zł

Endoskopia dla pielęgniarek

  Celem kursu jest przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonywania czynności zawodowych w pracowni endoskopowej oraz do sprawowania opieki nad pacjentem przed i po endoskopiach.

  Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego wynosi 133 godziny dydaktyczne:
  - zajęcia teoretyczne – 63 godziny,
  - zajęcia praktyczne – 70 godzin.

  Pełny program kursu

  Terminy:
  08.04.2024-17.05.2024
  13.11.2023-22.12.2023

  cena: 650 zł

Kompleksowa opieka pielęgniarska w schorzeniach narządu wzroku dla pielęgniarek

  Celem kursu jest przygotowanie pielęgniarki do sprawowania kompleksowej opieki nad pacjentem w okresie diagnozowania, terapii i rehabilitacji schorzeń narządu wzroku oraz prowadzenia profilaktyki i edukacji zdrowotnej w tym obszarze.

  Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego wynosi 125 godzin dydaktycznych:
  - zajęcia teoretyczne – 65 godziny,
  - zajęcia praktyczne – 60 godzin.

  Pełny program kursu

  Terminy:
  05.04.2024-10.05.2024
  11.10.2024-15.11.2024

  cena: 680 zł

Leczenie ran dla pielęgniarek

  Celem kursu jest przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad chorym z raną odleżynową, owrzodzeniem nowotworowym, oparzeniem, odmrożeniem, raną urazową powierzchowną, owrzodzeniem kończyn dolnych, stopą cukrzycową oraz do zdejmowania szwów z rany.

  Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego wynosi 140 godzin dydaktycznych:
  - zajęcia teoretyczne – 60 godzin,
  - zajęcia praktyczne – 80godzin.

  Pełny program kursu

  Terminy:
  08.04.2024-29.05.2024
  18.11.2024-13.12.2024

  cena: 600 zł

Leczenie ran dla położnych

  Celem kursu jest przygotowanie położnej do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad chorą z raną, w tym z raną odleżynową do III° włącznie, owrzodzeniem nowotworowym, przetoką oraz do zdejmowania szwów z rany.

  Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego wynosi 115 godzin dydaktycznych:
  - zajęcia teoretyczne – 45 godzin,
  - zajęcia praktyczne – 70 godzin.

  Pełny program kursu

  Terminy:

  15.03.2024-19.04.2024
  15.11.2024-20.12.2024

  cena: 600 zł

Onkologia ginekologiczna dla położnych

  Celem kursu jest przygotowanie położnej do sprawowania kompleksowej opieki onkologicznej nad kobietą z chorobą nowotworową narządu rodnego i piersi.

  Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego wynosi 140 godzin dydaktycznych:
  - zajęcia teoretyczne – 70 godzin,
  - zajęcia praktyczne – 70 godzin.

  Pełny program kursu

  Terminy:
  22.04.2024-14.06.2024
  02.12.2024-14.02.2025

  cena: 650 zł

Opieka nad pacjentem poddanym procedurom diagnostycznym i terapeutycznym z użyciem otwartych źródeł promieniowania dla pielęgniarek

  Celem kursu jest ukazanie roli pielęgniarki w opiece nad pacjentem poddawanym procedurom z zakresu diagnostyki i terapii, zgodnie z zasadami ochrony radiologicznej oraz specyfiką pracy z otwartymi źródłami promieniowania.

  Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kształcenia kursu specjalistycznego wynosi 67 godzin dydaktycznych:
  - zajęcia teoretyczne – 32 godziny,
  - zajęcia praktyczne – 35 godzin.

  Pełny program kursu

  Terminy:
  10.05.2024-24.05.2024
  06.12.2024-20.12.2024

  cena: 650 zł

Opieka nad pacjentem z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) dla pielęgniarek

  Celem kursu jest przygotowanie pielęgniarek do profesjonalnego, samodzielnego wykonywania świadczeń zdrowotnych związanych z profilaktyką i opieką nad pacjentem z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, w warunkach opieki stacjonarnej i domowej.

  Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego wynosi 145 godzin dydaktycznych:
  - zajęcia teoretyczne – 49 godzin,
  - zajęcia praktyczne – 96 godzin.

  Pełny program kursu

  Terminy:
  26.02.2024-22.03.2024
  18.11.2024-17.01.2025

  cena: 650 zł

Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową

  Celem kursu jest przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad chorym z przetoką jelitową, w tym kolostomią, ileostomią.

  Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego wynosi 173 godziny dydaktyczne:
  - zajęcia teoretyczne – 68 godziny,
  - zajęcia praktyczne – 105 godzin.

  Pełny program kursu

  Terminy:
  15.04.2024-24.05.2024
  18.11.2024-20.12.2024

  cena: 750 zł

Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów dla pielęgniarek i położnych

  Celem kursu jest przygotowanie pielęgniarki i położnej do sprawowania opieki nad pacjentem w trakcie leczenia systemowego choroby nowotworowej.

  Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kształcenia wynosi 70 godzin dydaktycznych:
  - zajęcia teoretyczne – 35 godzin,
  - zajęcia praktyczne – 35 godzin.

  Pełny program kursu

  Terminy:
  04.03.2024-22.03.2024
  21.10.2024-08.11.2024

  cena: 650 zł

Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych

  - I część dotycząca ordynowania leków i wypisywania recept przeznaczona dla magistrów pielęgniarstwa lub położnictwa oraz specjalistek/ów w dziedzinie pielęgniarstwa

  Celem kursu jest przygotowanie pielęgniarki, położnej do samodzielnego ordynowania wybranych produktów leczniczych, wyrobów medycznychi środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w tym wystawiania na nie zlecenia lub recepty.

  Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu wynosi 65 godzin dydaktycznych:
  - zajęcia teoretyczne – 45 godzin,
  - zajęcia praktyczne –20 godzin.

  Terminy:

  15.04.2024-17.05.2024

  cena: 600 zł

  - II część dotycząca wypisywania recept w ramach kontynuacji leczenia przeznaczona dla licencjatów pielęgniarstwa lub położnictwa oraz specjalistek/ów w dziedzinie pielęgniarstwa

  Celem kursu jest przygotowanie pielęgniarki, położnej, * w ramach realizacji zleceń lekarskich, * w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji do wystawiania recept na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, niezbędne do kontynuacji leczenia.

  Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego wynosi 44 godziny dydaktyczne:
  - zajęcia teoretyczne – 30 godzin,
  - zajęcia praktyczne – 14 godzin.

  Terminy:

  15.04.2024-10.05.2024

  cena: 500 zł

  Pełny program kursu dla częśći I i II

Podstawy języka migowego dla pielęgniarek i położnych

  Celem kursu jest osiągnięcie sprawności komunikacyjnej pielęgniarki i położnej w kontakcie z osobą głuchą i niedosłyszącą oraz jej rodziną.

  Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego wynosi 125 godzin dydaktycznych:
  - zajęcia teoretyczne – 15 godzin,
  - ćwiczenia - 90 godzin,
  - konwersatorium – 20 godzin.

  Pełny program kursu

  Terminy:

  cena: 500 zł

Resuscytacja krążeniowo – oddechowa dla pielęgniarek i położnych

  Celem kursu jest przygotowanie pielęgniarki i położnej do samodzielnego rozpoznania stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego i podjęcia działań resuscytacyjnych u osób dorosłych oraz dzieci i niemowląt zgodnie ze współczesną wiedzą z zakresu ratownictwa medycznego.

  Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego wynosi 90 godzin dydaktycznych:
  - zajęcia teoretyczne – 20 godzin,
  - ćwiczenia w warunkach symulowanych – 40 godzin,
  - zajęcia praktyczne – 30 godzin.

  Pełny program kursu

  Terminy:
  22.01.2024-02.02.2024
  19.02.2024-01.03.2024
  08.04.2024-19.04.2024
  03.06.2024-14.06.2024

  cena: 500 zł

Szczepienia ochronne dla pielęgniarek

  Celem kursu jest przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie szczepień ochronnych, postępowania w przypadku wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego (NOP) oraz prowadzenia sprawozdawczości w zakresie szczepień ochronnych

  Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego wynosi 80 godzin dydaktycznych:
  - zajęcia teoretyczne – 35 godzin,
  - zajęcia praktyczne – 45 godzin.

  Pełny program kursu

  Terminy:
  16.02.2024-15.03.2024
  19.04.2024-17.05.2024
  21.06.2024-19.07.2024

  cena: 390 zł

Szczepienia ochronne dla położnych

  Przygotowanie położnej do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:
  - szczepień ochronnych noworodków;
  - szczepienia przeciw HPV, istotnego ze względów epidemiologicznych,
  - postępowania w przypadku wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego (NOP)
  oraz prowadzenia sprawozdawczości w zakresie szczepień ochronnych.

  Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego wynosi 52 godziny dydaktyczne:
  - zajęcia teoretyczne – 27 godzin,
  - zajęcia praktyczne – 25 godzin.

  Pełny program kursu

  Terminy:
  16.02.2024-15.03.2024
  19.04.2024-17.05.2024
  21.06.2024-19.07.2024

  cena: 390 zł

Wykonanie badania spirometrycznego dla pielęgniarek

  Celem kursu jest przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonania badania spirometrycznego i wstępnej oceny wyniku badania u pacjentów w różnym wieku i w różnym stanie zdrowia.

  Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego wynosi 86 godzin dydaktycznych:
  - zajęcia teoretyczne – 36 godzin,
  - zajęcia praktyczne – 50 godzin.

  Pełny program kursu

  Terminy:
  04.03.2024-12.04.2024
  21.10.2024-22.11.2024

  cena: 500 zł

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych

  Celem kursu jest przygotowanie pielęgniarki, położnej do wykonania u osoby dorosłej, badania elektrokardiograficznego w spoczynku oraz do udziału w badaniach diagnostycznych oraz monitorowaniu pacjenta z wykorzystaniem zapisu elektrokardiograficznego, a także do interpretacji składowych prawidłowego zapisu czynności bioelektrycznej serca oraz rozpoznania cech elektrokardiograficznych wybranych stanów chorobowych, w tym stanów zagrożenia życia i zdrowia.

  Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego wynosi 108 godzin dydaktycznych:
  - zajęcia teoretyczne – 50 godzin,
  - zajęcia praktyczne - 58 godzin

  Pełny program kursu

  Terminy:
  26.02.2024-15.03.2024
  06.05.2024-24.05.2024
  10.06.2024-28.06.2024

  cena: 500 zł

Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego dla pielęgniarek

  Celem kursu jest przygotowanie pielęgniarki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w zakresie wykonania w sytuacjach szczególnych konikopunkcji, odbarczenia odmy prężnej oraz wykonania dojścia doszpikowego.

  Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego wynosi 40 godzin dydaktycznych:
  - zajęcia teoretyczne – 15 godziny,
  - ćwiczenia w warunkach symulowanych – 25 godzin.

  Pełny program kursu

  Terminy:
  w trakcie ustaleń

  cena: 650 zł

Wykonywanie i ocena testów skórnych dla pielęgniarek

  Celem kursu jest przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonania i oceny wyników testów skórnych, doskórnych, naskórnych i śródskórnych i prowadzenia edukacji zdrowotnej w chorobach alergicznych.

  Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego wynosi 45 godzin dydaktycznych:
  - zajęcia teoretyczne – 24 godzin,
  - zajęcia praktyczne – 21 godzin.

  Pełny program kursu

  Terminy:
  18.03.2024-26.04.2024

  cena: 500 zł

Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych

  Celem kursu jest ukształtowanie kompetencji samodzielnego, kompleksowego badania podmiotowego i przedmiotowego pacjenta dorosłego oraz analizy wyników badania w kierunku sformułowania wniosków pozwalających na planowanie i realizowanie opieki pielęgniarskiej.

  Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego wynosi 100 godzin dydaktycznych:
  - zajęcia teoretyczne – 75 godzin,
  - zajęcia praktyczne – 25 godzin.

  Pełny program kursu

  Terminy:
  05.02.2024-23.02.2024
  15.04.2024-10.05.2024
  17.06.2024-05.07.2024

  cena: 600 zł

Żywienie dojelitowe i pozajelitowe dla pielęgniarek

  Celem kursu jest przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad chorym dorosłym i dzieckiem z zastosowanym żywieniem dojelitowym i pozajelitowym.

  Liczba godzin przeznaczona na realizację programu kursu specjalistycznego wynosi 200 godzin dydaktycznych:
  - zajęcia teoretyczne – 90 godzin,
  - zajęcia praktyczne – 110 godzin.

  Pełny program kursu

  Terminy:
  22.04.2024-28.06.2024
  18.11.2024-14.02.2024

  cena: 700 zł