pre-loader

Praktyki studenckie i zawodowe

rezydentura

Praktyki studenckie i zawodowe Praktyki i wolontariat

W Wojskowym Instytucie Medycznym organizowane są praktyki studenckie oraz zawodowe.
Istnieje możliwość ich odbywania w:
- Szpitalu przy ul. Szaserów 128 w Warszawie,
- Szpitalu w Legionowie - filii Wojskowego Instytutu Medycznego.


Od 1 maja 2024 r. obowiązuje nowy Regulamin odbywania praktyk studenckich i zawodowych w WIM-PIB.


Na 21 dni przed planowanym cyklem rozpoczęcia praktyk (tj. 1. lub 16. dzień miesiąca) należy złożyć w oryginale w Centrum Kształcenia Podyplomowego WIM:

1) podanie o przyjęcie na praktyki,
2) oświadczenie, dotyczące posiadania dokumentów aktualnych na czas odbywania praktyk,
3) umowę (wzór WIM) podpisaną przez jednostkę kierującą na praktyki, o ile dokument ten nie został wcześniej przekazany bezpośrednio przez tę jednostkę,
4) skierowanie z uczelni (w przypadku, gdy imię i nazwisko studenta nie widnieje w treści umowy z jednostką kierującą na praktyki),
5) program praktyk,
6) inne dokumenty, jeśli są wymagane odrębnymi przepisami.


Po pozytywnej opinii kierownika komórki, w której miałyby odbyć się praktyki oraz wyrażeniu zgody przez Zastępcę Dyrektora WIM ds. Naukowych, praktykant otrzymuje informację o możliwości odbycia praktyk i zostaje zaproszony na szkolenie wstępne (BHP, PPOŻ, bezpieczeństwa informacji i spraw organizacyjnych). Szkolenie organizowane jest dwa razy w miesiącu (1-go i 16-go dnia każdego miesiąca).


Osoby ubiegające się o odbycie praktyk i wolontariatów w Klinikach, Oddziałach Pediatrycznych oraz w POZ zobowiązane są do złożenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego w związku z wejściem w życie od dnia 15.02.2024 r. przepisów ustawy nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (nazwanej „ustawą Kamilka”). Osoby, które nie dostarczą wyżej wymienionego zaświadczenia przed rozpoczęciem praktyk/wolontariatu oraz nie zostaną wcześniej zweryfikowane w rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, nie będą mogły odbyć praktyk/wolontariatu.


Kontakt w sprawie praktyk:

mgr Dominika Kobylska, mgr Arkadiusz Kwiatkowski
tel. 261-816-744; 885-561-371
e-mail: praktyki@wim.mil.pl

Kontakt w sprawie praktyk w dziedzinie pielęgniarstwa:

lic. Marlena Gałązka
tel. 725-707-592
e-mail: praktyki@wim.mil.pl