pre-loader

Fizjoterapeuci

rezydentura

Kierownik specjalizacji Fizjoterapeuci Inne zawody medyczne

Kierownik szkolenia specjalizacyjnego wyznaczany jest przez Kierownika Kliniki Rehabilitacji.

Kierownicy specjalizacji:
• mgr Czerwonka Izabela
• mgr Jank-Tużnik Anna
• mgr Wiśniewska Sylwia
• dr Olczak Anna

Kierownik specjalizacji potwierdza faktyczną datę rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego w KS i uzupełnia oświadczenie Kierownika Specjalizacji.

Obowiązki kierownika specjalizacji:
• udział w ustaleniu szczegółowych warunków odbywania szkolenia specjalizacyjnego w sposób umożliwiający nabycie wiadomości i umiejętności określonych programem specjalizacji;
• udział w ustaleniu szczegółowego planu zajęć objętych programem specjalizacji i nadzór nad realizacją tego planu;
• wprowadzenie do KS szczegółowego planu zajęć objętych programem specjalizacji;
• wskazanie niezbędnego piśmiennictwa i innych źródeł ułatwiających samokształcenie;
• prowadzenie ewaluacji szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji;
• wystawienie opinii dotyczącej przebiegu szkolenia specjalizacyjnego i uzyskanych przez specjalizującego się umiejętności zawodowych, a także jego stosunku do współpracowników i pacjentów, zamieszczanej w KS;
• potwierdzanie w KS realizacji w terminie części szczegółowego planu zajęć objętych programem specjalizacji;
• coroczne potwierdzanie w KS zrealizowania zajęć objętych programem specjalizacji, wyznaczonych do odbycia w danym roku;
• potwierdzenie w KS odbycia szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji;
• zawiadomienie wojewody o przerwaniu szkolenia specjalizacyjnego przez fizjoterapeutę, który nie realizuje lub nie może realizować programu specjalizacji.
Źródło: Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. 2019 poz. 952 z późn. zm.)

Odwołanie i zmiana kierownika specjalizacji może nastąpić w przypadku:
• niewypełniania powyższych obowiązków przez kierownika specjalizacji,
• uzasadnionego wniosku kierownika specjalizacji;
• uzasadnionego wniosku osoby odbywającej szkolenie specjalizacyjne pod nadzorem danego kierownika specjalizacji.

Niezbędne formalności, związane ze zmianą kierownika specjalizacji:
1. zaliczenie zrealizowanej części programu specjalizacji przez dotychczasowego kierownika specjalizacji wraz z formułą:
Zaliczam zrealizowaną część programu specjalizacyjnego w okresie od ………. do …….....(podpis, pieczęć kierownika specjalizacji),
2. potwierdzenie kontynuowania specjalizacji przez nowego kierownika specjalizacji wraz z formułą:
Przejmuję obowiązki kierownika specjalizacji z dniem ..................... (podpis, pieczęć nowego kierownika specjalizacji oraz podpis i pieczęć kierownika komórki organizacyjnej - Kierownika Kliniki Rehabilitacji),
3. przekazanie Karty Szkolenia do Wydziału Kształcenia Podyplomowego celem podpisania przez kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej specjalizację - Dyrektora ds. Naukowych.