pre-loader

Fizjoterapeuci

rezydentura

Przedłużenie okresu specjalizacji Fizjoterapeuci Inne zawody medyczne

Okres szkolenia specjalizacyjnego określony w programie specjalizacji ulega przedłużeniu o czas nieobecności w pracy:
1. przez okres pobierania świadczeń, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa;
2. z powodu urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę na czas nie dłuższy niż 3 miesiące w okresie szkolenia specjalizacyjnego;
3. w przypadkach określonych w art. 92, art. 176–179, art. 182[3], art. 185, art. 187 i art. 188 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;
4. z powodu przerwy nie dłuższej niż 14 dni wynikającej z procedur stosowanych przy zmianie jednostki szkolącej;
5. z powodu przerwy nie dłuższej niż 12 miesięcy wynikającej z realizacji specjalizacji odbywanej w trybie poszerzenia zajęć programowych studiów podyplomowych o program specjalizacji zgodny z zakresem tych studiów;
6. o okres udzielonego osobie odbywającej szkolenie przez pracodawcę urlopu wychowawczego na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Fizjoterapeuta odbywający szkolenie specjalizacyjne ma obowiązek poinformować wojewodę o planowanej nieobecności w pracy z powodów, o których mowa w pkt. 1 i 2, trwającej dłużej niż 3 miesiące.

W uzasadnionych przypadkach fizjoterapeuta może uzyskać zgodę na dodatkowe przedłużenie okresu szkolenia specjalizacyjnego, składając do wojewody odpowiedni wniosek wraz z opinią swojego kierownika specjalizacji. Po zasięgnięciu opinii konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii albo w dziedzinie pokrewnej, wojewoda rozstrzyga o przedłużeniu okresu odbywania szkolenia specjalizacyjnego.
Informacja o przedłużeniu okresu odbywania szkolenia specjalizacyjnego, o którym mowa w pkt. 1, 2 i 4, jest zamieszczana w Karcie Specjalizacji.