pre-loader

Specjalizacje

rezydentura

Skrócenie okresu specjalizacji Specjalizacje Lekarze i lekarze dentyści

Podstawy skrócenia okresu szkolenia obowiązujące lekarzy, którzy rozpoczęli specjalizację począwszy od postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 października 2011 roku:

Lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne w pierwszym roku trwania tego szkolenia, po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika specjalizacji, może wystąpić do dyrektora CMKP z wnioskiem o uznanie za równoważne ze zrealizowaniem elementów określonych w programie specjalizacji stażu szkoleniowego, obejmującego szkolenie i uczestniczenie w wykonywaniu oraz wykonanie zabiegów lub procedur medycznych, a także staży kierunkowych lub kursów szkoleniowych odbytych za granicą lub w kraju, w podmiotach prowadzących szkolenie specjalizacyjne, i ewentualne skrócenie okresu odbywanego szkolenia specjalizacyjnego, jeżeli okres od dnia ich ukończenia do dnia rozpoczęcia przez lekarza szkolenia specjalizacyjnego nie jest dłuższy niż 5 lat.

Dyrektor CMKP może uznać staże i kursy za równoważne ze zrealizowaniem części programu specjalizacji i skrócić lekarzowi okres odbywania tego szkolenia, jednak nie więcej niż o 1/2 okresu trwania szkolenia specjalizacyjnego lub modułów.

Lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne, po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika specjalizacji, może również wystąpić do dyrektora CMKP z wnioskiem o uznanie do okresu odbywania szkolenia specjalizacyjnego, stażu szkoleniowego, obejmującego szkolenie i uczestniczenie w wykonywaniu oraz wykonanie zabiegów lub procedur medycznych, a także staży kierunkowych lub kursów szkoleniowych zrealizowanych za granicą w okresie aktualnie odbywanego szkolenia specjalizacyjnego.
Wniosek oraz informacje dotyczące skrócenia specjalizacji zawarte są na stronie www.cmkp.edu.pl.

Podstawy skrócenia okresu szkolenia obowiązujące lekarzy, którzy rozpoczęli specjalizację przed postępowaniem kwalifikacyjnym przeprowadzonym w terminie 1-31 października 2011 roku:

Kierownik specjalizacji może, w pierwszym roku trwania specjalizacji lub w uzasadnionym przypadku po upływie roku trwania specjalizacji, wystąpić do ministra właściwego ds. zdrowia za pośrednictwem CMKP, z wnioskiem o uznanie za równoważne ze zrealizowaniem elementów stażu podstawowego, staży kierunkowych lub kursów szkoleniowych, i skrócenie odbywanej specjalizacji, jeżeli okres od dnia ich ukończenia do dnia rozpoczęcia specjalizacji nie jest dłuższy niż 5 lat.

Minister właściwy ds. zdrowia może skrócić okres odbywanej specjalizacji, jednak nie więcej niż o 1/3 czasu jej trwania.
Wniosek oraz informacje dotyczące skrócenia specjalizacji zawarte są na stronie www.cmkp.edu.pl.