pre-loader

Specjalizacje

rezydentura

Kierownik specjalizacji Specjalizacje Lekarze i lekarze dentyści

Lekarz odbywa specjalizację pod kierunkiem lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny będącej przedmiotem specjalizacji lekarza, zatrudnionym w jednostce akredytacyjnej.
Kierownik specjalizacji oraz lekarz specjalista kierujący stażem kierunkowym mogą prowadzić jednocześnie specjalizację nie więcej niż trzech lekarzy. Kierownik specjalizacji jednocześnie może dodatkowo kierować stażem kierunkowym nie więcej niż dwóch lekarzy.
Lekarz odbywa specjalizację na podstawie rocznych, szczegółowych planów specjalizacji ustalonych przez kierownika specjalizacji, opracowanych na podstawie programu specjalizacji, który dostępny jest na stronie internetowej www.cmkp.edu.pl.

UWAGA
Lekarz, lekarz dentysta odbywający szkolenie specjalizacyjne w Wojskowym Instytucie Medycznym zobowiązany jest w terminie do 30 dni od rozpoczęcia każdego roku szkolenia do dostarczenia do Wydziału Kształcenia Podyplomowego Lekarzy zatwierdzonego przez kierownika specjalizacji indywidualnego rocznego planu specjalizacji.

Obowiązki kierownika specjalizacji:
1) ustala szczegółowy plan szkolenia specjalizacyjnego;
2) konsultuje i ocenia proponowane i wykonywane przez lekarza badania diagnostyczne i ich interpretację, rozpoznania choroby, sposoby leczenia, rokowania i zalecenia dla pacjenta;
3) prowadzi nadzór nad wykonywaniem przez lekarza zabiegów diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych objętych programem specjalizacji do czasu nabycia przez lekarza umiejętności samodzielnego ich wykonywania;
4) uczestniczy w wykonywanym przez lekarza zabiegu operacyjnym albo stosowanej metodzie leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko dla pacjenta, do czasu nabycia przez lekarza umiejętności samodzielnego ich wykonywania lub stosowania;
5) wystawia opinię zawodową, w tym dotyczącą uzdolnień i predyspozycji zawodowych, umiejętności manualnych, stosunku do pacjentów i współpracowników, zdolności organizacyjnych i umiejętności pracy w zespole;
6) wnioskuje odpowiednio do wojewody, Ministra Obrony Narodowej albo ministra właściwego do spraw wewnętrznych o przerwanie szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza, który nie realizuje programu specjalizacji;
7) wnioskuje odpowiednio do wojewody, Ministra Obrony Narodowej albo ministra właściwego do spraw wewnętrznych o przedłużenie czasu trwania szkolenia specjalizacyjnego;
8) potwierdza odbycie szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji.
Źródło: Ustawa z dnia 21.10.2016 o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

ZMIANA KIEROWNIKA SPECJALIZACJI
Zmiany kierownika specjalizacji dokonuje kierownik jednostki szkolącej (Zastępca Dyrektora WIM-PIB ds. Naukowych) na indywidualny wniosek osoby zainteresowanej (wzór wniosku dostępny jest w zakładce specjalizacje lekarskie/druki do pobrania).
Niezbędne formalności, związane ze zmianą kierownika specjalizacji:
1) zaliczenie zrealizowanej części programu specjalizacji przez dotychczasowego kierownika specjalizacji wraz z formułą:
Zaliczam zrealizowaną część programu specjalizacyjnego w okresie od .... do ....(podpis, pieczęć, na drugiej stronie Karty Szkolenia Specjalizacyjnego),
2) potwierdzenie kontynuowania specjalizacji przez nowego kierownika specjalizacji wraz z formułą:
Przejmuję obowiązki kierownika specjalizacji z dniem ..................... *(podpis, pieczęć nowego kierownika specjalizacji oraz podpis i pieczęć kierownika komórki organizacyjnej),
*3) przekazanie Karty Szkolenia Specjalizacyjnego do Wydziału Kształcenia Podyplomowego Lekarzy celem podpisania przez kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej specjalizację.